Supporting Older People Officer

Location
Bangor, Gwynedd
Salary
£9.29 - £9.94 per hour
Posted
16 Sep 2020
Closes
01 Oct 2020
Ref
226012081
Contract Type
Contract
Hours
Part Time

Swyddog Cefnogi Pobl Hŷn

£9.29 - £9.94 yr awr // Cytundeb achlysurol

Ni yw Adra. Darparwr cartrefi o safon yng ngogledd Cymru. Nid ydym yn sefydliad sy'n aros yn ei unfan. Dros y blynyddoedd i ddod byddwn wedi adeiladu nifer sylweddol o gartrefi y tu allan i'r sir, gyda'r uchelgais i fod yn darparu cannoedd fwy o gartrefi o ansawdd uchel ledled gogledd Cymru. Er ein bod yn uchelgeisiol iawn, rydym yr un mor benderfynol o amddiffyn a datblygu diwylliant a threftadaeth gyfoethog y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.

Byddwch yn rhoi cymorth domestig er enghraifft ymgymryd âg amrywiol dasgau yn y cartref ar gyfer pobl sy'n ei chael yn anodd eu gwneud eu hunain, fel: coginio, paratoi bwyd, golchi dillad, smwddio, siopa hanfodol, sugno llwch, ysgubo lloriau, hel llwch, golchi llestri, glanhau ystafelloedd ymolchi, a newid dillad gwely.

Gall y gwasanaeth hefyd gynnwys mynd â chwsmeriaid allan am ymweliadau, yn ogystal a gwasanaeth cyfeillio e.e. mynd â chwsmeriaid i gaffi, mynd i siopa, a mynd â chwsmeriaid i apwyntiadau meddygol. Mi allai gynnwys gweithgareddau rhesymol eraill y mae'r cwsmer yn gofyn amdanynt.

Mae’r gallu i gyfathrebu’n yn y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Am fwy o wybodaeth, ewch i’n gwefan, www.adra.co.uk

Dyddiad Cau: Hanner Dydd 1af Hydref 2020

Supporting Older People Officer

£9.29 - £9.94 per hour // Casual Contract

We are Adra. We provide quality homes in north Wales. We’re not an organisation that stands still. Over the coming years we will have built a significant number of homes outside the county, with an ambition to be providing several hundred more high quality homes across north Wales. Although highly ambitious, we are equally determined to protect and develop the rich culture and heritage of the communities we serve.

You will deliver domestic Assistance i.e. undertaking various household tasks for people who experience difficulty in doing these themselves such as: cooking, food preparation, washing, ironing, vacuuming, sweeping floors, dusting, washing up dishes, cleaning bathrooms, and changing bed linen.

The service also may include taking customers out and about, and a befriending service i.e. taking customers out to a café, taking them shopping and accompanying customers to medical appointments. It may include other reasonable activities requested by the customer.

The ability to communicate in Welsh is essential for this role.

Click 'Apply' below for further information and to download an application pack. 

Closing date: Midday 1st October 2020