Board Members

Location
Wales
Salary
£282 per day
Posted
16 Sep 2020
Closes
16 Oct 2020
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

CYMWYSTERAU CYMRU

PENODI PUM AELOD O’R BWRDD

Ymrwymiad Amser: 3 diwrnod y mis - £282 y dydd ynghyd â theithio a chynhaliaeth

Bellach mae cyfle cyffrous i fod yn rhan o drawsnewid y system gymwysterau yng Nghymru wrth inni symud tuag at gwricwlwm newydd i Gymru ac edrych i ddatblygu ein cynnig cymhwyster galwedigaethol.

Cymwysterau Cymru yw rheolydd annibynnol cymwysterau a’r system gymwysterau yng Nghymru ac mae’n gorff a Noddir gan Lywodraeth Cymru. Mae’n ceisio penodi pum aelod o’r bwrdd. Mae Cymwysterau Cymru yn gyfrifol am sicrhau bod cymwysterau a’r system gymwysterau yn effeithiol wrth ddiwallu anghenion dysgwyr yng Nghymru, ac am hyrwyddo hyder y cyhoedd yn y system addysg.

Am fanylion pellach ac i wneud cais ewch i llyw.cymru/penodiadau-cyhoeddus neu i gael ymholiadau, cysylltwch trwy e-bost penodiadaucyhoeddus@llyw.cymru

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau 16eg Hydref 2020.

QUALIFICATIONS WALES

APPOINTMENT OF FIVE BOARD MEMBERS

Time Commitment: 3 days per month - £282 per day plus travel and subsistence

There is now an exciting opportunity to be involved in transforming the qualifications system in Wales as we move towards a new curriculum for Wales and look to develop our vocational qualification offer.

A Welsh Government Sponsored body, Qualifications Wales is the independent regulator of qualifications and the qualification system in Wales. It is seeking to appoint five board members. Qualifications Wales is responsible for ensuring that qualifications and the qualifications system are effective in meeting the needs of learners in Wales, and for promoting public confidence in the education system.

For further details and to apply go to wales.gov.uk/publicappointments or for queries contact by email publicappointments@gov.wales

The closing date for applications 16th October 2020.