EIDCYMRU Manager

Recruiter
EIDCymru
Location
Aberystwyth or Caernarfon
Salary
Competitive
Posted
15 Sep 2020
Closes
05 Oct 2020
Ref
226011370
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

EIDCYMRU MANAGER

BASE: ABERYSTWYTH OR CAERNARFON (Ref: EID REC 24)

ATTRACTIVE SALARY (plus benefits)

Reporting to the HCC Chief Executive, this senior level role will have responsibility for the day to day operations and running of EIDCymru. They will be expected to make key business decisions and ensure all operations run efficiently and smoothly, whilst ensuring compliance with relevant legislation. They will play a key role during the development of EIDCymru into Wales’s multispecies traceability system.

The successful candidate will demonstrate the ability to manage a successful team within a customer services environment and to manage business change whilst maintaining excellent performance standards.

The ability to engage, influence and work in partnership with Welsh Government and stakeholders to develop the service and support the industry is essential. Welsh Language skills are also essential for this post.

For further information regarding this vacancy please visit www.meatpromotion.wales to download an application pack or alternatively contact us by email via jobs@hccmpw.org.uk or by telephone 01970 625050.

Closing Date: Monday 5 October 2020 at 9.00am

Interview date: Week commencing 12 October 2020

RHEOLWR EIDCYMRU

LLEOLIAD: ABERYSTWYTH NEU GAERNARFON (Cyf: EID REC 24)

CYFLOG ATYNIADOL (ynghyd â buddion)

Gan adrodd i Brif Weithredwr HCC, y rôl lefel uwch hon fydd yn gyfrifol am weithrediadau o ddydd i ddydd a rhedeg EIDCymru. Bydd disgwyl iddynt wneud penderfyniadau busnes allweddol a sicrhau bod pob gweithrediad yn rhedeg yn effeithlon ac yn ddidrafferth, tra'n sicrhau cydymffurfiaeth â deddfwriaeth berthnasol. Byddant yn chwarae rhan allweddol yn ystod y gwaith o ddatblygu EIDCymru i system olrhain aml-rywogaeth Cymru.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn dangos y gallu i reoli tîm llwyddiannus o fewn amgylchedd gwasanaethau cwsmeriaid ac i reoli newid busnes tra'n cynnal safonau perfformiad rhagorol.

Mae'r gallu i ymgysylltu, dylanwadu a gweithio mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru a rhanddeiliaid i ddatblygu'r gwasanaeth a chefnogi'r diwydiant yn hanfodol. Mae sgiliau Iaith Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd.

I gael rhagor o wybodaeth am y swydd wag hon ewch i'n gwefan www.meatpromotion.wales i lawrlwytho pecyn cais neu fel arall gallwch gysylltu â ni drwy e-bost ar jobs@hccmpw.org.uk neu drwy ffonio 01970 625050.

Dyddiad Cau: Dydd Llun 5 Hydref 2020 am 9.00yb

Dyddiad cyfweliad: Wythnos yn dechrau 12 Hydref 2020