Planning Officer

Location
Caerphilly, Caerphilly (Caerffili)
Salary
£31,371 - £33,799 per annum
Posted
09 Sep 2020
Closes
08 Oct 2020
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Swyddog Cynllunio

Cyflog: Gradd 9 - Pwynt Graddfa 28 - £31,371 - £33,799

Gwasanaethau Cynllunio - Cynllunio Strategol

Mae'r swydd uchod yn swydd parhaol

Mae angen cynllunydd profiadol i lenwi swydd parhaol newydd yn y Tîm Cynllunio Strategol sefydledig.

Mae'r swydd wag ar gyfer Swyddog Cynllunio, a fydd yn gyfrifol am gyflawni ffranwaith polisi adfywio'r Cyngor a chynorthwyo wrth baratoi a chyflawni'r cynlluniau datblygu statudol (lleol a rhanbarthol), gan gynnwys paratoi dogfennau cynllunio ategol ac atodol, gan gydymffurfio â'r holl weithdrefnau cysylltiedig.

Rhaid i chi fod yn gallu gweithio mewn tîm a gallu gweithio'n effeithiol gyda meysydd gwasanaeth eraill, cyrff allanol a'r cyhoedd a bydd gofyn i chi drefnu a chynnal digwyddiadau ymgysylltu. Yn ddelfrydol byddai gennych chi brofiad o adfywio a/neu cynllunio polisi er nad yw hyn yn hanfodol.

Bydd eich cyfrifoldebau yn cynnwys paratoi a chyflawni'r 2 uwchgynllun adfywio sydd ar ôl yn y Fwrdeistref Sirol a gwneud cyfraniadau sylweddol tuag at gynnal y fframwaith polisi statudolar gyfer y Fwrdeistref Sirol gan gynnwys cynorthwyo'r Prif Swyddogion Cynllunio wrth baratoi, ymgynghori, gwerthuso, monitro a gweithredu cynlluniau. 

Rhaid bod gennych gymhwyster Lefel 6 (Gradd neu Ddiploma) achrededig y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol ar Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru ym maes Cynllunio Trefol.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau neu os hoffech chi gael trafodaeth am y swydd, cysylltwch â Dave Lucas ar 01443 866744 neu Lucasdj@caerffili.gov.uk

Dyddiad cau: Dydd Iau 8 Hydref 2020

Mae pecyn ymgeisio llawn a rhagor o fanylion ynglyn â'r swydd ar gael ar ein gwefan - https://recruitment.caerphilly.gov.uk/itlive_webrecruitment/jobs.html

Fel arall, gofynnwch i'n tîm recriwtio am becyn ymgeisio: 01443 866522 recriwtio@caerffili.gov.uk 

Mae rhwymedigaeth gyfreithiol arnom i ofyn i chi ddarparu tystiolaeth o'ch hawl i weithio yn y DU. Os cewch eich gwahodd i gyfweliad, byddwn yn gofyn i chi ddarparu dogfennau priodol, fel eich tystysgrif geni lawn/pasbort/trwydded waith, yn unol â Deddf Lloches a Mewnfudo 1996.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn gwrthwynebu gwahaniaethu o unrhyw fath ac yn ceisio sicrhau cyfle cyfartal wrth recriwtio. Mae'r Cyngor wedi ymrwymo'n llwyr i wneud popeth o fewn ei allu i barchu natur amrywiol y rheini sy'n byw,yn gweithio ac yn ymweld â’r Fwrdeistref Sirol , ac mae hyn yn cael ei adlewyrchu yn natganiad cydraddoldeb y Cyngor.

Planning Officer

Salary: Grade 9 – Scale Point 28 - £31,371 - £33,799

Planning Services – Strategic Planning

The above post is a permanent post

An experienced planner is required to fill a newly created permanent post in the established Strategic Planning Team.

The vacancy is for a Planning Officer, who will be responsible for completing the delivery of the council’s regeneration policy framework and assisting in the preparation and delivery of statutory development plans (local and regional), including the preparation of supporting and supplementary planning documents, complying with all associated procedures.

You must be a team player and be able to work effectively with other service areas, external bodies and the general public and will be required to arrange and host engagement events. Preferably you would have experience of regeneration and/or policy planning although this is not essential.

Your responsibilities will include preparing and delivering the remaining 2 regeneration masterplans for the county borough and making significant contributions towards maintaining the statutory policy framework for the county borough including supporting the Principal Planning Officers in plan preparation, consultation, appraisal, monitoring and implementation. 

You must possess RTPI accredited Level 6 (Degree or Diploma) qualification on the Credit and Qualifications Framework for Wales in Town Planning.

If you have any queries or would like an informal discussion about the post, please contact Dave Lucas on 01443 866744,  email  Lucasdj@caerphilly.gov.uk

Closing Date: Thursday 8th October 2020.

A full application pack and further details concerning this vacancy are available on our website - https://recruitment.caerphilly.gov.uk/itlive_webrecruitment/jobs.html

Alternatively, please request an application pack from our recruitment team at: 01443 866522. 

We are legally obliged to ask you to provide evidence of your right to work in the UK.  If you are invited to interview, you will be asked to provide appropriate documents such as your full birth certificate/passport/work permit in accordance with the Asylum and Immigration Act 1996.

Caerphilly County Borough Council is opposed to discrimination in any form and aims to ensure in recruitment that there is equality of opportunity.  The council is firmly committed to doing all it can to respect the diverse nature of those who live in, work in and visit the county borough and this is reflected in the Council’s equalities statement.