South West Wales Activity Deliverer/ Area Representative

Location
Bridgend, Bridgend (Pen-y-bont ar Ogwr)
Salary
Up to £26,000 per annum (depending on experience)
Posted
27 Aug 2020
Closes
18 Sep 2020
Contract Type
Contract
Hours
Full Time

The Engineering Education Scheme Wales Ltd is currently seeking a South West Wales Activity Deliverer / Area Representative, who will work under the supervision of the Regional Co-Ordinator and Activity Manager to set up and maintain EESW 6th Form Projects and to promote and deliver STEM Cymru2 activities in the South West region.


This is initially a fixed term contract until 30th June 2021 (with the possibility of extension to June 2023 depending on funding).


As an Activity Deliverer, you will be responsible for delivering various STEM activities in schools. You will deliver sessions to groups of pupils within their schools, as well as assisting the Activity Manager and other deliverers with the development of new STEM activities to be delivered across Wales.


You are advised to read the Job Description before applying for this vacancy.


The hours of work will be 37.5 hours per week, Monday to Friday and will be based at the Waterton Centre, Bridgend/ Your own home (depending on location). Travel across Wales will be required as part of this role and your own transport is essential. The salary for this position will be up to £26,000 per annum (depending on experience), with an allowance of 28 days’ holiday (including bank holidays).


To download the Job Description, Application Form, Equal Opportunities Monitoring Form and Job Applicant Privacy notice please visit http://www.stemcymru.org.uk/resources/.


Please send the completed application and equal opportunities forms and a copy of your CV to info@stemcymru.org.uk by midday on Friday 18th September 2020. Please note, applications will not be accepted unless the documentation is complete and the declaration on the application form signed.
Interviews will be held week commencing 5th October 2020.


This post is part funded by the European Social Fund through the Welsh European Funding Office, for the STEMCymru II Project (80726) and the Welsh Government Education Directorate.

_____________________________________________________________________________________

Ar hyn o bryd, mae Cynllun Addysg Beirianneg Cymru Cyf (EESW) yn chwilio am Gydlynydd a Darparwr Gweithgareddau ar gyfer rhanbarth y De-orllewin, a fydd yn gweithio dan oruchwyliaeth y Prif Swyddog Gweithredol a'r Rheolwr Gweithgareddau i gydlynu a chyflwyno gweithgareddau STEM Cymru2 a sefydlu a chynnal Prosiectau 6ed Dosbarth EESW yn rhanbarth y De-orllewin.


Contract cyfnod penodol tan 30 Mawrth 2021 i ddechrau (gyda'r posibilrwydd o'i ymestyn hyd at fis Mehefin 2023 yn dibynnu ar gyllid).


Fel Darparwr Gweithgareddau, byddwch yn gyfrifol am ddarparu gweithgareddau amrywiol STEM mewn ysgolion. Byddwch yn cyflwyno sesiynau i grwpiau o ddisgyblion yn eu hysgolion, yn ogystal â chynorthwyo'r Rheolwr Gweithgareddau a darparwyr eraill i ddatblygu gweithgareddau newydd STEM i'w cyflenwi ledled Cymru.


Cofiwch ddarllen y Disgrifiad Swydd cyn gwneud cais am y swydd hon.


Yr oriau gwaith fydd 37.5 awr yr wythnos, dydd Llun i ddydd Gwener, a byddwch wedi'ch lleoli yng Nghanolfan Waterton, Pen-y-bont ar Ogwr/eich cartref eich hun (yn dibynnu ar leoliad). Bydd angen teithio ledled Cymru fel rhan o'r rôl hon, ac mae'ch cludiant eich hun yn hanfodol. Hyd at £26,000 y flwyddyn yw'r cyflog (yn dibynnu ar brofiad), a 28 diwrnod o wyliau (gan gynnwys gwyliau banc).


I lawrlwytho'r Disgrifiad Swydd, y Ffurflen Gais, y Ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal a'r Hysbysiad Preifatrwydd Ymgeisydd ewch i https://www.stemcymru.org.uk/cartref/adnoddau


Anfonwch y ffurflen gais a'r ffurflen cyfle cyfartal gyflawn a chopi o'ch CV i info@stemcymru.org.uk erbyn dydd Gwener 18 Medi 2020 am hanner dydd. DS: nid ydym yn derbyn ceisiadau oni bai eich bod wedi cwblhau'r dogfennau a llofnodi'r datganiad ar y ffurflen gais.


Cynhelir cyfweliadau yn ystod wythnos 5 Hydref 2020.


Mae'r swydd hon wedi'i hariannu'n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru, ar gyfer Prosiect STEMCymru II (80726) a Chyfarwyddiaeth Addysg Llywodraeth Cymru.