Global Academies Development Officer

3 days left

Location
Llandaff, Cardiff
Salary
£34,804 - £39,152 per annum
Posted
08 Nov 2019
Closes
22 Nov 2019
Ref
225876840
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Job Title:                Global Academies Development Officer

Department            Research and Innovation Services     

Location:               Llandaff      

Grade:                   6AB

Salary:                   £34,804 - £39,152 per annum

Tenure:                  Permanent

Hours:                   37 hours per week

Accountable to:    Director of Global Academies  

This job description is indicative, not prescriptive, and the balance of duties will be in accordance with the contract of employment.

Role Summary:

This is a key post that will contribute to the ambitions of the University’s Strategic Plan 2017/18 – 2022/23.

The aim of this role is to support the Director in developing the Global Academies. Cardiff Metropolitan University’s Global Academies are collaborative and interdisciplinary endeavors bringing together institutional strengths in research, innovation and teaching to address challenging global priorities. The three Global Academies in development are: Food Science, Safety and Security, Human Centred Design and Health and Human Performance.

The primary duties of this role will be to provide high quality proposal development support and guidance to academic staff at Cardiff Metropolitan University and to support the development of Global Academies more broadly through promotional activity.

The post holder will monitor funding sources, identify potential funding sources of relevance to the expertise of the research groups and centres within Global Academies, communicate funding opportunities, gather and edit materials for bid development and author bids in collaboration with academic staff. Funding applications will be submitted to a variety of bodies, e.g. the European Commission, Welsh Government, Charities, Innovate UK and Research Councils.

The post holder will actively promote the Global Academies through coordination and preparation of activities and events, devising marketing content and drafting communications.

This post will be based in Research and Innovation Services with some travel anticipated across the UK and occasionally overseas. 

Principal Duties and Responsibilities:

Contribute to the development of Global Academies by planning and developing outline and detailed proposals with individuals and research groups and centres aligned to the Global Academies.

Map existing areas of strength at Cardiff Metropolitan University against international funder priorities and work with Research and Innovation Services and academics within Global Academies to develop funding applications.

Closing Date: 12:00 GMT on Friday 22 November 2019

Click apply below for further information and to download an application pack. 

Teitl y Swydd:       Swyddog Datblygu Academïau Byd Eang

Adran                     Gwasanaethau Ymchwil a Blaengaredd

Lleoliad:                Llandaf       

Graddfa:                6AB

Cyflog:                   £34,804 - £39,152 y flwyddyn

Deiliadaeth:           Parhaol

Oriau:                             37 awr yr wythnos

Yn atebol i'r:          Cyfarwyddwr Academïau Byd Eang   

Mae’r swydd ddisgrifiad hwn yn ddangosol yn hytrach nag yn rhagnodol a bydd cydbwysedd y dyletswyddau yn unol â chontract y gyflogaeth.

Crynodeb o’r Rôl:

Mae hon yn swydd allweddol a fydd yn cyfrannu at uchelgais Cynllun Strategol y Brifysgol ar gyfer 2017/18 – 2022/23.

Nod y rôl ydy cynorthwyo’r Cyfarwyddwr i ddatblygu Academïau Byd Eang.  Mae Academïau Byd Eang Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn ymdrechion cydweithredol a rhyngddisgyblaethol sy’n dod â chryfderau sefydliadau mewn ymchwil, blaengaredd ac addysgu at ei gilydd er mwyn mynd i’r afael â blaenoriaethau byd-eang heriol. Y tair Academi Fyd-Eang sy’n cael eu datblygu ydy: Gwyddorau Bwyd, Diogelwch Eiddo a Diogelwch Personol, Dylunio sy’n Canolbwyntio ar Bobl a Iechyd a Pherfformiad Dynol.

Dyletswyddau sylfaenol y rôl hon fydd darparu cymorth a chyfarwyddyd datblygiad o ansawdd uchel i staff academaidd Prifysgol Metropolitan Caerdydd ac i gynorthwyo datblygiad Academïau Byd Eang yn fwy eang drwy weithgaredd hyrwyddo.

Bydd daliwr y swydd yn monitro ffynonellau cyllid, canfod ffynonellau posibl a fyddai’n berthnasol i arbenigedd y grwpiau ymchwil a’r canolfannau o fewn yr Academïau Byd Eang, cyfathrebu'r cyfleoedd ariannu, casglu a golygu deunyddiau ar gyfer datblygu cynnig a llunio cynigion awduron ar y cyd ag aelodau eraill o’r staff academaidd. Cyflwynir y ceisiadau am arian i amrywiaeth o gyrff, e.e. Y Comisiwn Ewropeaidd, Llywodraeth Cymru, Elusennau, Innovate UK a Chynghorau Ymchwil.

Bydd daliwr y swydd yn gweithredu i hyrwyddo’r Academïau Byd Eang drwy gydlynu a pharatoi gweithgareddau a digwyddiadau, yn dyfeisio cynnwys marchnata a drafftio cyfathrebiadau.

Lleolir y swydd hon yn y Gwasanaethau Ymchwil a Blaengaredd a rhagwelir bydd yna ychydig o deithio ar draws y DU ac, ambell dro, dramor.

Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau:

Cyfrannu at ddatblygiad Academïau Byd Eang drwy gynllunio a datblygu braslun o gynigion a chynigion manwl gydag unigolion a grwpiau ymchwil a chanolfannau yn gydnaws â’r Academïau Byd Eang.

Mapio meysydd cryfder presennol ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd yn erbyn blaenoriaethau cyllidwr rhyngwladol a gweithio gyda Gwasanaethau Ymchwil a Blaengaredd ac academïau o fewn Academïau Byd Eang er mwyn datblygu ceisiadau am gyllid.

Dyddiad cau: 12.00 GMT ar dydd Gwener 22 Tachwedd 2019