Director of People Services

Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
Competitive
Posted
24 Oct 2019
Closes
21 Nov 2019
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

CARDIFF METROPOLITAN UNIVERSITY

DIRECTOR OF PEOPLE SERVICES

Salary: Competitive​

Cardiff Metropolitan University is one of the UK’s most progressive new Universities, with around 10,000 students based at its two campuses in Cardiff.  It consistently ranks in the top ten per cent of UK higher education institutions for graduate start-ups per student, and this spirit of innovation and enterprise lies at the heart of the University.   Programmes and research are undertaken across five key Schools:  Art and Design; Education and Social Policy; Sport and Health Sciences; Management; and Technologies.   The University is part way through an ambitious strategic plan to 2023 that will see it concentrating on enhanced student outcomes with growth in international activities, disciplinary breadth and overall scale.   The University prides itself on the role that translational research plays in enhancing the student experience.

In an increasingly competitive higher education environment it is vital that the University’s People Strategy supports the continued success of Cardiff Metropolitan University through its people, policies and practices.   A new Director of People Services is sought who will be accountable for the successful delivery of all elements of Human Resources and take overall responsibility for the delivery of the Directorate’s strategic aims through policy, practice and people, thus ensuring that all activities reflect the University’s core mission, vision and values as expressed in the strategic plan. The appointee will be a full member of the University’s Management Board.

An experienced leader and motivator, the role-holder will have a record of successfully inspiring and leading a team to deliver across generalist and specialist HR areas.  They will have the ability to lead strategically on all matters relating to HR with a record of delivering great service, building effective working relationships and demonstrating passion and understanding for HR in a knowledge-intensive setting.

For more information please visit www.minervasearch.com/cardiffmet.

To apply please send a cover letter and CV to cardiffmet@minervasearch.com by no later than 12 November 2019.

For a confidential conversation please contact cardiffmet@minervasearch.com

PRIIFYSGOL METROPOLITAN CAERDYDD

CYFARWYDDWR GWASANAETHAU POBL

Cyflog: Cystadleuol​

Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn un o Brifysgolion mwyaf blaengar y DU gyda thua 10,000 o fyfyrwyr ar ei dau gampws yng Nghaerdydd. Mae’r Brifysgol yn gyson ymhlith deg y cant uchaf o Sefydliadau Addysg Uwch y DU ar gyfer cychwyn busnes i raddedigion fesul myfyriwr a’r ysbryd arloesi ac entrepreneuriaeth hwn sydd wrth wraidd y Brifysgol. Ymgymerir â rhaglenni a addysgir ac ymchwil ar draws pum Ysgol allweddol: Celf a Dylunio; Addysg a Pholisi Cymdeithasol; Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd; Rheoli; a Thechnolegau.  Mae’r Brifysgol hanner y ffordd drwy gynllun strategol uchelgeisiol i 2023 lle bydd yn canolbwyntio ar ganlyniadau gwell i fyfyrwyr gyda thwf mewn gweithgareddau rhyngwladol, lled ac ystod gyffredinol ei disgyblaethau. Mae’r Brifysgol yn ymfalchïo yn y rôl mae cymhwyso ymchwil yn ei chwarae i wella profiad myfyrwyr.

Mewn amgylchedd addysg uwch sy'n gynyddol gystadleuol, mae’n hanfodol bod Strategaeth Pobl y Brifysgol yn cynorthwyo llwyddiant parhaus Prifysgol Metropolitan Caerdydd drwy ei phobl, ei pholisïau a’i harferion. Rydyn ni'n chwilio am Gyfarwyddwr newydd ar gyfer Gwasanaethau Pobl a fydd yn gyfrifol am gyflenwi holl elfennau’r Adran Adnoddau Dynol yn llwyddiannus ac ysgwyddo cyfrifoldeb cyffredinol dros gyflenwi amcanion strategol y Gyfarwyddiaeth drwy bolisi, arferion a phobl, a thrwy hynny sicrhau bod yr holl weithgareddau yn adlewyrchu cenhadaeth greiddiol y Brifysgol, ei gweledigaeth a’i gwerthoedd fel y nodir hwy yn y cynllun strategol. Bydd yr unigolyn a benodir yn aelod llawn o Fwrdd Rheoli y Brifysgol.

Yn arweinydd profiadol ac yn unigolyn sy’n symbylu, bydd gan ddeiliad y swydd hanes o ysbrydoli ac arwain tîm i gyflenwi ar draws meysydd AD cyffredinol ac arbenigol. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus y gallu i arwain yn strategol ar yr holl faterion yn ymwneud ag AD a hanes o gynnig gwasanaeth gwych, datblygu cysylltiadau gwaith effeithiol ac arddangos brwdfrydedd a dealltwriaeth o AD mewn lleoliad dwys ei wybodaeth.

Am ragor o wybodaeth ewch i www.minervasearch.com/cardiffmet.

I wneud cais anfonwch lythyr eglurhaol a CV i cardiffmet@minervasearch.com erbyn 12 Tachwedd 2019 fan bellaf

Am sgwrs gyfrinachol cysylltwch â cardiffmet@minervasearch.com.