Instructor Demonstrator in Creative Media Production

Recruiter
Coleg Cambria
Location
Wrexham, Wales
Salary
£20020 - £23626 per annum
Posted
16 Oct 2019
Closes
13 Nov 2019
Ref
CC/1129
Contact
Coleg Cambria
Contract Type
Contract
Hours
Full Time

Instructor Demonstrator - Creative Media Production

Full Time, Fixed term until Sept 2020

Yale Site

£20,020-£23,626 per annum, pro rata, based on skills and experience

Are you passionate about Media and sharing your knowledge and creativity with students?

At Coleg Cambria we are now looking for an Instructor Demonstrator to join the Media Production Team at our site in Yale, Wrexham

The main purpose of your role is to support the Creative Media Production curriculum, acting as a reference point for the students to explore in their practical work. You may be required to deliver practical sessions to students, supervise and instruct students within the practical aspects of programmes and undertake any other routine duties as required.

We are looking for someone with a broad range of practical media skills including camera operation, sound recording and video editing. Knowledge of TV studio production would also be highly desirable.

The ability to assist in monitoring the overall progress of students by assessing the competence and progress in practical activities, is also an essential part of this role. You will also be responsible for monitoring the behaviour of students within practical sessions, and creating a caring and supportive environment for all students.

You need to be qualified to at least Level 3 in a related subject, and may also have recent industry experience within a relevant area.

You also need to be able to demonstrate good IT skills particularly with Apple and Microsoft packages and the Google suite. Demonstrating that you are committed to keeping up with current developments within your own specialist area is also an essential part of this role.

The ability to speak Welsh is desirable

This role will be subject to an enhanced DBS check for the successful applicant

Closing Date: 12/11/2019

Please be aware that Coleg Cambria reserve the right to close any vacancy earlier then the listed date if we have received a high level of applications. We would recommend that if you do wish to be considered that you complete the application as promptly as possible.

Hyfforddwr / Arddangoswr - Cynhyrchu Cyfryngau Creadigol

Llawn Amser, Cyfnod Penodol tan fis Medi 2020

Safle Iâl

£20,020-£23,626 y flwyddyn, pro rata, yn seiliedig ar sgiliau a phrofiad

Ydych chi'n angerddol am y Cyfryngau ac am rannu eich gwybodaeth a'ch creadigrwydd gyda myfyrwyr?

Yma yng Ngholeg Cambria, rydym yn chwilio am Hyfforddwr / Arddangoswr i ymuno â'r Tîm Cynhyrchu Cyfryngau ar ein safle Iâl yn Wrecsam.

Prif bwrpas eich swydd fydd cefnogi cwricwlwm Cynhyrchu Cyfryngau Creadigol, a bod yn rhywun gall myfyrwyr ddod ato/ati am gymorth wrth iddynt archwilio yn eu gwaith ymarferol. Efallai bydd gofyn i chi gyflwyno sesiynau ymarferol i'r myfyrwyr; eu goruchwylio a'u cyfarwyddo gydag agweddau ymarferol y rhaglenni a chyflawni unrhyw ddyletswyddau arferol eraill yn ôl y galw.

Rydym yn chwilio am rywun sydd ag ystod eang o sgiliau cyfryngau ymarferol gan gynnwys gweithredu camerâu, recordio sain a golygu fideos. Byddai gwybodaeth am gynhyrchiad teledu mewn stiwdio yn dra dymunol.

Mae gallu cynorthwyo gyda monitro cynnydd cyffredinol myfyrwyr, trwy asesu eu cymhwysedd a'u cynnydd mewn gweithgareddau ymarferol, yn rhan hanfodol o'r swydd hon hefyd. Byddwch hefyd yn gyfrifol am fonitro ymddygiad myfyrwyr mewn sesiynau ymarferol, a chreu amgylchedd gofalgar a chefnogol i bob myfyriwr.

Rhaid i chi gael cymhwyster Lefel 3 o leiaf mewn pwnc perthnasol, a chael profiad diwydiannol diweddar mewn maes perthnasol.

Hefyd mae angen i chi allu dangos sgiliau TG da yn enwedig gyda phecynnau Apple a Microsoft a rhaglenni Google. Mae dangos eich bod wedi ymrwymo i ddiweddaru eich gwybodaeth am ddatblygiadau cyfredol yn eich maes arbenigol eich hun yn rhan hanfodol o'r swydd hon hefyd.

Byddai'n ddymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg.

Byddwn yn gofyn i'r ymgeisydd llwyddiannus am ddatgeliad manwl DBS.

Dyddiad Cau: 12/11/2019

Sylwer fod Coleg Cambria yn cadw'r hawl i gau'r rhestr ymgeiswyr yn gynnar ar gyfer unrhyw swydd os byddwn yn derbyn nifer fawr o geisiadau. Byddwn yn argymell eich bod yn cwblhau'r cais cyn gynted â phosibl os hoffech gael eich ystyried.