Lecturer Motor Vehicle

Recruiter
Coleg Cambria
Location
Wrexham, Wales
Salary
£23626 - £39401 per annum
Posted
10 Oct 2019
Closes
07 Nov 2019
Ref
CC/1140
Contact
Coleg Cambria
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Lecturer - Motor Vehicle

Bersham Road

Salary £23,626 - £39,401, based on salary assessment and relevant experience

Permanent, Full Time

We currently have an exciting opportunity for a Lecturer in Motor Vehicle to join the Engineering team at Bersham Road.

Within the role, you will be responsible for performing scheduled teaching, preparing learning materials, marking students work and liaising with awarding bodies and exam invigilation as required. Providing valuable educational guidance, support and counselling for students and acting as a personal tutor when required, you must complete and produce agreed deadlines documentation such as; registers, schemes of work, records of work, course review, course analysis documentation, student reports, absence reports and course files.

You will deliver City and Guilds Motor Vehicle Maintenance and Repair from Entry level up to level 3. Qualified to at least Level 3 in a relevant specialist subject area, the successful candidate will possess or be willing to work towards a recognised teaching qualification and be capable of recognising and making students aware of their strengths and development needs. We're looking for an individual who has excellent communication and interpersonal skills and who displays energy and enthusiasm in the learning environment.

Creative, innovate and imaginative, you will have the ability to assess the outcomes of learning and learning achievements and be able to develop and use a range of teaching and learning techniques. You'll need to demonstrate an understanding of current developments within your own specialist area and be able to analyse and use key information to inform teaching and learning.

In addition to this, candidates who possess or who are working towards an Assessor or Verifier Award are highly desirable (however this is not essential). The ability is speak fluent Welsh is desirable for this post.

A DBS Disclosure will be requested from the successful applicant being offered the position.

Closing Date-06/11/2019

Sylwer fod Coleg Cambria yn cadw'r hawl i gau'r rhestr ymgeiswyr yn gynnar ar gyfer unrhyw swydd os byddwn yn derbyn nifer fawr o geisiadau. Byddwn yn argymell eich bod yn cwblhau'r cais cyn gynted â phosibl os hoffech gael eich ystyried.

Darlithydd - Cerbydau Modur

Ffordd y Bers

Cyflog: £23,626 - £39,401, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Parhaol, Llawn Amser

Ar hyn o bryd mae gennym gyfle cyffrous i Ddarlithydd Cerbydau Modur ymuno â'r tîm Peirianneg yn Ffordd y Bers.

Yn y swydd hon, byddwch yn gyfrifol am addysgu yn ôl yr amserlen, paratoi deunyddiau dysgu, marcio gwaith myfyrwyr a chysylltu â chyrff dyfarnu cymwysterau, a goruchwylio arholiadau yn ôl y galw. Byddwch yn rhoi arweiniad, cymorth a chyngor addysgol gwerthfawr i fyfyrwyr a gweithredu fel tiwtor personol yn ôl y galw. Dylech gwblhau a chynhyrchu dogfennau y cytunwyd arnynt fel; cofrestri, cynlluniau gwaith, cofnodion gwaith, adolygiadau cyrsiau, dogfennau dadansoddi cyrsiau, adroddiadau myfyrwyr ac adroddiadau absenoldeb, erbyn y dyddiad cau.

Byddwch yn darparu cwrs Cynnal ac Atgyweirio Cerbydau Modur City and Guilds o Lefel Mynediad hyd at Lefel 3. Gyda chymhwyster Lefel 3 o leiaf mewn maes pwnc perthnasol, bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus gymhwyster addysgu cydnabyddedig neu bydd yn fodlon gweithio tuag at hynny. Bydd yn gallu adnabod cryfderau ac anghenion datblygu'r myfyrwyr a'u gwneud yn ymwybodol ohonynt. Rydym yn chwilio am unigolyn sydd â sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol ardderchog ac sy'n dangos egni a brwdfrydedd yn yr amgylchedd dysgu.

Yn greadigol, arloesol ac yn llawn dychymyg, byddwch yn gallu asesu deilliannau dysgu a chyflawniadau dysgu ac yn gallu datblygu a defnyddio ystod o dechnegau addysgu a dysgu. Bydd angen i chi ddangos eich bod yn deall datblygiadau presennol yn eich maes arbenigol a byddwch yn gallu dadansoddi a defnyddio gwybodaeth allweddol i lywio addysgu a dysgu.

Yn ogystal â hyn, byddai'n dra dymunol petai gan ymgeiswyr Ddyfarniad Asesydd neu Wiriwr neu'n gweithio tuag at hynny (ond nid yw'n hanfodol). Byddai'n ddymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl ar gyfer y swydd hon.

Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Dyddiad Cau: 06/11/2019

Sylwer fod Coleg Cambria yn cadw'r hawl i gau'r rhestr ymgeiswyr yn gynnar ar gyfer unrhyw swydd os byddwn yn derbyn nifer fawr o geisiadau. Byddwn yn argymell eich bod yn cwblhau'r cais cyn gynted â phosibl os hoffech gael eich ystyried.