Nursery Nurse

Recruiter
Coleg Cambria
Location
Connah's Quay, Flintshire, Wales
Salary
£17661 - £17765 per annum
Posted
08 Oct 2019
Closes
05 Nov 2019
Ref
CC/1135
Contact
Coleg Cambria
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Nursery Nurse

Deeside

Fixed Term, Full Time, Maternity Cover from December 2019

£17,661 - £17,765 per annum, based on a salary assessment and relevant experience.

Here at Toybox nursery we are looking for a nursery nurse to join the team on a full time basis.

Within the role, you will assist with all activities associated with the care and development of children, including their general health, welfare, safety and basic physical development. You will act as a keyworker and assist with the organisation, planning and preparation for meals, activities, rest times, cleaning and laundry.

So if you are qualified to NNEB, BTEC or NVQ Level 2/3 in Childcare Studies and have prior experience of working in a childcare establishment, then we want to hear from you!

You'll have excellent communication and interpersonal skills, show personal drive and self-confidence, and be a strong team player who can work co-operatively with team members of all levels. You will have knowledge of child welfare issues and understand the importance of setting goals and objectives.

Those who hold a basic food hygiene certificate and a first aid certificate would be of distinct advantage, however this is not essential as full training can be provided.

The ability to speak fluent Welsh is desirable.

A DBS Disclosure will be requested from the successful applicant being offered the position.

Closing Date:04/11/2019

Please be aware that Coleg Cambria reserve the right to close any vacancy earlier then the listed date if we have received a high level of applications. We would recommend that if you do wish to be considered that you complete the application as promptly as possible.

Nyrs Feithrinfa

Glannau Dyfrdwy

Cyfnod Penodol, Llawn Amser, Cyfnod Mamolaeth o fis Rhagfyr 2019

£17,661 - £17,765 y flwyddyn, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol.

Yma ym Meithrinfa Toybox rydym yn chwilio am nyrs feithrinfa i ymuno â'r tîm mewn swydd lawn amser.

Yn y swydd hon, byddwch yn cynorthwyo gyda'r holl weithgarwch sy'n gysylltiedig â gofalu am blant a'u datblygiad, gan gynnwys eu hiechyd cyffredinol, eu lles, eu diogelwch a'u datblygiad corfforol sylfaenol. Byddwch yn gweithredu fel gweithiwr allweddol, ac yn cynorthwyo â threfnu, cynllunio a pharatoi prydau bwyd, gweithgareddau, amseroedd gorffwys, glanhau a golchi dillad.

Felly os oes gennych chi gymhwyster NNEB, BTEC neu NVQ Lefel 2/3 mewn Astudiaethau Gofal Plant a phrofiad blaenorol o weithio mewn sefydliad gofal plant, yna hoffem gael clywed gennych chi!

Bydd gennych sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol ardderchog ac yn gallu dangos cymhelliant a hunanhyder. Byddwch yn aelod cadarn o dîm sy'n gallu cydweithio â'i aelodau ar bob lefel. Bydd gennych wybodaeth am faterion lles plant, a byddwch yn deall pwysigrwydd gosod nodau ac amcanion.

Byddai'n fantais amlwg petai gennych dystysgrif hylendid bwyd a thystysgrif cymorth cyntaf. Fodd bynnag, nid yw hyn yn hanfodol oherwydd gallwn gynnig hyfforddiant llawn i'r ymgeisydd llwyddiannus.

Byddai'n ddymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl.

Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Dyddiad Cau: 04/11/2019

Sylwer fod Coleg Cambria yn cadw'r hawl i gau'r rhestr ymgeiswyr yn gynnar ar gyfer unrhyw swydd os byddwn yn derbyn nifer fawr o geisiadau. Byddwn yn argymell eich bod yn cwblhau'r cais cyn gynted â phosibl os hoffech gael eich ystyried.