Business Analyst

Location
Tŷ Hywel, Cardiff Bay
Salary
£31,046-£37,647
Posted
04 Oct 2019
Closes
18 Oct 2019
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

National Assembly for Wales

Post Title: Business Analyst

Pay Band: £31,046-£37,647

Location: Tŷ Hywel, Cardiff Bay

We are looking for a talented and enthusiastic Business Analyst  to work with senior managers and other professionals to support changes to the way our organisation works.

As part of our Business Analysis Team you will fulfil a vital role, facilitating communication between different parts of the organisation, in particular between the Business and technical solutions providers. Whether improving processes, supporting the introduction of a new ICT system, or helping with strategy development, your problem solving and data analysis skills will be essential.

You will work across the organisation to provide support throughout the full project lifecycle; from pre-project analysis supporting development of the scope and initial business case, to definition and refinement of requirements during the main project phases, supporting testing and implementation stages, and Benefits reviews post-delivery.

If you want to join us please get in touch by click apply

 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Teitl y Swydd: Dadansoddwr Busnes

Band cyflog: £31,046-£37,647

Lleoliad: Tŷ Hywel, Bae Caerdydd

Rydym yn chwilio am Ddadansoddwr Busnes talentog a brwdfrydig i weithio gydag uwch-reolwyr a gweithwyr proffesiynol eraill i gefnogi newidiadau i'r ffordd y mae ein sefydliad yn gweithio.

Fel rhan o'n Tîm Dadansoddi Busnes, byddwch yn cyflawni rôl allweddol o ran hwyluso’r gwaith cyfathrebu rhwng gwahanol rannau o’r sefydliad, yn enwedig rhwng ochr fusnes ac ochr dechnegol y sefydliad. Pa un a ydych chi'n gwella prosesau, yn cefnogi'r broses o gyflwyno system TGCh newydd, neu yn helpu i ddatblygu strategaeth, bydd eich sgiliau datrys problemau a dadansoddi data yn hanfodol.

Byddwch yn gweithio ym mhob rhan o'r sefydliad yn darparu cymorth drwy gyfnod llawn prosiect, o’r gwaith dadansoddi cychwynnol i ddatblygu cwmpas y prosiect a’r achos busnes, i ddiffinio a mireinio gofynion ym mhrif gamau’r prosiect, gan gynorthwyo yn ystod cyfnodau profi a gweithredu, ac adolygu’r buddiannau ar ôl i'r prosiect gael ei gyflawni.

Cysylltwch â ni os ydych chi am ymuno â ni. www.cynulliad.cymru/swyddi