Chair

1 day left

Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
£400 per day
Posted
02 Oct 2019
Closes
21 Oct 2019
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

NATIONAL INFRASTRUCTURE COMMISSION FOR WALES

Appointment of Chair

Remuneration: £400 per day

Time commitment: 5 days per month

The Welsh Government is seeking a Chair for the National Infrastructure Commission for Wales (NICW) – could you be the person? Are you a strategic thinker and someone who cares about Wales and its environment, economy, culture and the well-being of future generations?

If you believe you possess the passion, drive and ambition to lead a body responsible for providing better informed advice on a longer-term strategy of infrastructure investment then the role of Chair of NICW might be for you.

Click apply below for further information and to download an application pack. 

The closing date for receipt of applications is 21 October 2019. Application forms received after this date will not be considered. It is expected to hold interviews during January 2020. 

COMISIWN SEILWAITH CENEDLAETHOL CYMRU

Penodi’r Cadeirydd

Cydnabyddiaeth ariannol: £400 y dydd

Ymrwymiad amser: 5 diwrnod y mis

Mae Llywodraeth Cymru yn chwilio am Gadeirydd ar gyfer Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru (CSCC) – ai chi yw’r person hwnnw? Ydych chi’n meddwl yn strategol ac yn poeni am Gymru a’i hamgylchedd, ei heconomi, ei diwylliant a llesiant cenedlaethau’r dyfodol?

Os ydych chi’n credu bod gennych yr awydd, y brwdfrydedd a’r uchelgais i arwain corff sy’n gyfrifol am ddarparu cyngor mwy gwybodus ar strategaeth hirdymor ar gyfer buddsoddi mewn seilwaith, yna gallai’r rôl hon fod yn berffaith ar eich cyfer chi.

I Am ragor o fanylion a gwneud cais, ewch i http:// cymru.gov.uk/penodiadaucyhoeddus neu os oes gennych gwestiynau cysylltwch â Llinell Gymorth Adnoddau Dynol ar 03000 255454 neu e-bostiwch penodiadaucyhoeddus@llyw.cymru

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 21 Hydref 2019. Ni fyddwn yn ystyried ffurflenni cais a ddaw i law ar ôl y dyddiad hwnnw. Disgwylir i gyfweliadau gael eu cynnal yn ystod Ionawr 2020.