Biodiversity Officer (Fixed Term Contract)

7 days left

Recruiter
Snowdonia National Park Authority
Location
Penrhyndeudraeth
Salary
£26999 per annum
Posted
27 Sep 2019
Closes
25 Oct 2019
Ref
ACGTZ1710/SG-MI
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Biodiversity Officer (Fixed Term Contract)
National Park Office, Penrhyndeudraeth 

About Us 

Snowdonia National Park Authority protects the natural beauty, wildlife and cultural heritage of Snowdonia National Park. Covering 823 miles of diverse landscape, the Park is home to over 26,000 people, the highest mountain in England and Wales and the largest natural lake in Wales. 

We are now looking for a Biodiversity Officer to join us on a full time basis for a three year fixed term contract. 

The Benefits 

- Salary of up to £26,999 per annum 
- Make a real difference to Snowdonia’s biodiversity 
- Work from incredible offices on the fringe of Snowdonia National Park 

Your Role 

As a Biodiversity Officer, you will play a key role in conservation efforts and enhancing the natural beauty of Snowdonia, its wildlife and cultural heritage. 

Working as part of a team, you will operate in partnership with other land management organisations and agencies and will likely be involved with several different small projects concurrently. 

Specifically, your role will involve: 

- Developing and delivering new biodiversity focused projects 
- Facilitating the involvement of residents and visitors to the Park 
- Improving the understanding of biodiversity, ecosystems services and sustainable management of natural resources 
- Representing the Authority on outside working groups, advisory panels and communities 
- Providing advice on invasive species and their control 
- Providing support on planning matters 
- Co-ordinating volunteering opportunities in biodiversity related projects 
- Allocating and managing a small project budget (£10K) 

About You 

To be considered as a Biodiversity Officer, you will need: 

- The ability to communicate in Welsh and English 
- A degree in a relevant scientific, biological or land management subject 
- Knowledge of current and emerging legislation and policy in respect of ecological and biodiversity issues and knowledge of its application 
- An awareness of National Park purposes 
- Knowledge of the protected species licensing arrangements 
- A valid driving licence 

Other organisations may call this role Biodiversity Projects Officer, Environment Officer, Environmental Projects Officer, Biodiversity Policy Officer, Conservation Officer, Project Officer, or Conservation Project Officer. 

The closing date for applications is 10am on the 17th October 2019. 

Webrecruit and Snowdonia National Park Authority are equal opportunities employers, value diversity and are strongly committed to providing equal employment opportunities for all employees and all applicants for employment. 

So, if you are ready to support an incredible area of natural habitat as a Biodiversity Officer, please apply via the button shown. This vacancy is being advertised by Webrecruit. The services advertised by Webrecruit are those of an Employment Agency.

Swyddog Bioamrywiaeth (Contract Tymor Penodol)
Swyddfa'r Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth

Amdanom ni

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn amddiffyn harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Gan gwmpasu 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae'r Parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, y mynydd uchaf yng Nghymru a Lloegr a'r llyn naturiol mwyaf yng Nghymru.

Rydym nawr yn chwilio am Swyddog Bioamrywiaeth i ymuno â ni yn llawn amser ar gyfer contract tymor penodol tair blynedd.

Y Buddion

- Cyflog hyd at £ 26,999 y flwyddyn
- Gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fioamrywiaeth Eryri
- Gweithio o swyddfeydd anhygoel ar gyrion Parc Cenedlaethol Eryri

Y Swydd

Fel Swyddog Bioamrywiaeth, byddwch yn chwarae rhan allweddol mewn ymdrechion cadwraeth a gwella harddwch naturiol Eryri, ei bywyd gwyllt a'i threftadaeth ddiwylliannol.

Gan weithio fel rhan o dîm, byddwch yn gweithredu mewn partneriaeth â sefydliadau ac asiantaethau rheoli tir eraill ac yn debygol o fod yn gysylltiedig â sawl prosiect bach gwahanol ar yr un pryd.

Yn benodol, bydd eich rôl yn cynnwys:

- Datblygu a darparu prosiectau bioamrywiaeth newydd
- Hwyluso cyfranogiad preswylwyr ac ymwelwyr â'r Parc
- Gwella'r ddealltwriaeth o fioamrywiaeth, gwasanaethau ecosystemau a rheolaeth gynaliadwy ar adnoddau naturiol
- Cynrychioli'r Awdurdod ar weithgorau allanol, paneli cynghori a chymunedau
- Darparu cyngor ar rywogaethau ymledol a'u rheolaeth
- Rhoi cefnogaeth ar faterion cynllunio
- Cydlynu cyfleoedd gwirfoddoli gyda phrosiectau sy'n gysylltiedig â bioamrywiaeth
- Dyrannu a rheoli cyllideb prosiect bach (£ 10K)

Amdanoch chi

Er mwyn cael eich ystyried yn Swyddog Bioamrywiaeth, bydd angen

- Y gallu i gyfathrebu yn Gymraeg a Saesneg
- Gradd mewn pwnc gwyddonol, biolegol neu reoli tir perthnasol
- Gwybodaeth am ddeddfwriaeth a pholisi cyfredol a rhai sy'n dod i'r amlwg mewn perthynas â materion ecolegol a bioamrywiaeth a gwybodaeth am ei gymhwyso
- Ymwybyddiaeth o ddibenion y Parc Cenedlaethol
- Gwybodaeth o'r trefniadau trwyddedu rhywogaethau gwarchodedig
- Trwydded yrru ddilys

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Swyddog Prosiectau Bioamrywiaeth, Swyddog yr Amgylchedd, Swyddog Prosiectau Amgylcheddol, Swyddog Polisi Bioamrywiaeth, Swyddog Cadwraeth, Swyddog Prosiect, neu Swyddog Prosiect Cadwraeth.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 10 y.b. ar 17 Hydref 2019.

Mae Webrecruit ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn gyflogwyr cyfle cyfartal, yn gwerthfawrogi amrywiaeth ac maent wedi ymrwymo'n gryf i ddarparu cyfleoedd cyflogaeth cyfartal i'r holl weithwyr a'r holl ymgeiswyr am gyflogaeth.

Felly, os ydych chi'n barod i gynnal ardal anhygoel o gynefin naturiol fel Swyddog Bioamrywiaeth, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Y gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw gwasanaethau Asiantaeth Gyflogaeth.