Recruitment and Resourcing Adviser

Location
Cardiff Bay, Cardiff
Salary
£24,164 - £28,999
Posted
27 Sep 2019
Closes
14 Oct 2019
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

National Assembly for Wales

Post Title:                               Recruitment and Resourcing Adviser

Pay Band:                               £24,164 - £28,999

Location:                                 Tŷ Hywel, Cardiff Bay

We are looking for a dedicated, enthusiastic individual, with excellent customer skills. You will have the ability to forward-plan and prioritise your own workload effectively whilst recognising the impact on the team’s resources as a whole.

You will be a central point of contact and support  for Hiring Managers across the business, as well as internal and external applicants, delivering the best possible recruitment service, whilst  continually seeking to improve the quality of services provided.

In addition to this, you will also support the implementation of an online applicant tracking system and contribute to the delivery of recommendations made following a recent review of our recruitment processes. The ideal candidate will have:

  1. Experience in a recruitment role and/or a recognised Recruitment Qualification
  2. Strong organisation and prioritisation skills, with an ability to manage multiple tasks and/or projects

This is an exciting opportunity to have a direct role in attracting the right people, with the right skills at the right time to deliver our organisational priorities.

Closing date:                           10.00 14 October 2019

 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

 

Teitl y swydd:                         Cynghorydd Recriwtio ac Adnoddau

 

Band Cyflog:                           £24,164 - £28,999

Lleoliad:                                  Tŷ Hywel, Bae Caerdydd

Rydym yn chwilio am unigolyn ymroddedig, brwdfrydig, gyda sgiliau cwsmer rhagorol. Byddwch yn gallu blaengynllunio, a blaenoriaethu eich llwyth gwaith eich hun yn effeithiol wrth gydnabod yr effaith ar adnoddau'r tîm yn ei gyfanrwydd.

Byddwch yn bwynt cyswllt a chefnogaeth canolog i Reolwyr Llogi ar draws y sefydliad, yn ogystal ag ymgeiswyr mewnol ac allanol, gan ddarparu'r gwasanaeth recriwtio gorau posibl, wrth geisio gwella ansawdd y gwasanaethau a ddarperir yn barhaus.

Yn ogystal â hyn, byddwch hefyd yn cefnogi'r gwaith o weithredu system tracio ymgeiswyr ar-lein, ac yn cyfrannu at gyflawni argymhellion a wnaed yn dilyn adolygiad diweddar o'n prosesau recriwtio.

Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn meddu ar y canlynol:

  1. Profiad mewn rôl recriwtio a/neu Gymhwyster Recriwtio cydnabyddedig
  2. Sgiliau trefnu a blaenoriaethu cryf, gyda'r gallu i reoli sawl tasg a/neu brosiect

Mae hwn yn gyfle cyffrous i gael rôl uniongyrchol wrth ddenu'r bobl iawn, gyda'r sgiliau cywir ar yr adeg iawn i gyflawni ein blaenoriaethau sefydliadol.

Dyddiad cau:                          10.00 14 Hydref 2019