Student Services Advisor

5 days left

Recruiter
Coleg Cambria
Location
Connah's Quay, Flintshire, Wales
Salary
£19264 - £20400 per annum
Posted
27 Sep 2019
Closes
25 Oct 2019
Ref
CC/1136
Contact
Coleg Cambria
Contract Type
Contract
Hours
Full Time

Student Services Advisor

Deeside

Full Time, Fixed Term for 1 year

£19,264-£20,400 per annum based on skills and experience

Here at Coleg Cambria, we have an exciting opportunity for a Student Services Advisor to join the team based on our Deeside site. The main purpose of this role is to deal effectively with all student enquiries, ensuring students receive an efficient and effective service.

In your new role, your duties will include maintaining the "one stop shop" enrolment process for all students, including interviewing and enrolment on to the college system. You will also support students with UCAS queries and process all applications through the UCAS portal.

You will also be required to attend local schools for advice and guidance sessions and link regularly with schools regarding information sharing on students and promote college events when required.

To be considered for this role, you will need to have a minimum of a Grade D or above in English and Maths, as well as an NVQ L2 in advice and guidance. You will need to have at least 1 years' experience in a busy office environment and experience of providing advice or guidance within an organisation.

Great communication skills and resilience are essential for this role as you may have to deal people in stressful and sensitive situations. The ability to work as part of a team is also essential for this role, as well as the ability to work under pressure.

The ability to speak Welsh is desirable for this role.

The successful applicant will be subject to an enhanced DBS check.

Closing Date: 25/10/2019

Please be aware that Coleg Cambria reserve the right to close any vacancy earlier then the listed date if we have received a high level of applications. We would recommend that if you do wish to be considered that you complete the application as promptly as possible.

Ymgynghorydd Gwasanaethau Myfyrwyr

Glannau Dyfrdwy

Llawn Amser, Cyfnod Penodol am 1 Flwyddyn

£19,264-£20,400 y flwyddyn, yn seiliedig ar sgiliau a phrofiad

Yma yng Ngholeg Cambria, mae gennym gyfle cyffrous i Ymgynghorydd Gwasanaethau Myfyrwyr ymuno â'r tîm ar ein safle Glannau Dyfrdwy. Prif ddiben y swydd hon yw ymdrin yn effeithiol â holl ymholiadau myfyrwyr, gan sicrhau eu bod yn cael gwasanaeth effeithlon ac effeithiol.

Yn eich swydd newydd, bydd eich dyletswyddau yn cynnwys cynnal y broses gofrestru "siop un alwad" i bob myfyriwr, gan gynnwys cyfweld a chofrestru ar system y coleg. Byddwch hefyd yn cynorthwyo myfyrwyr gydag ymholiadau UCAS ac yn prosesu'r holl geisiadau trwy borth UCAS.

Bydd gofyn i chi hefyd fynd i ysgolion lleol i roi sesiynau cyngor ac arweiniad a chysylltu'n rheolaidd gydag ysgolion am rannu gwybodaeth am fyfyrwyr a hyrwyddo digwyddiadau'r coleg yn ôl y gofyn.

I gael eich ystyried ar gyfer y swydd hon, bydd angen o leiaf gradd D neu uwch mewn Saesneg a Mathemateg, yn ogystal â NVQ L2 mewn cynghori a rhoi arweiniad. Bydd angen i chi fod ag o leiaf blwyddyn o brofiad yn gweithio mewn amgylchedd swyddfa prysur a phrofiad o ddarparu cyngor neu arweiniad mewn sefydliad.

Mae sgiliau cyfathrebu gwych a gwytnwch yn hanfodol ar gyfer y swydd hon, gan efallai y byddwch yn ymdrin â phobl mewn sefyllfaoedd llawn straen a sensitif. Mae'r gallu i weithio mewn tîm hefyd yn hanfodol ar gyfer y swydd hon, yn ogystal â'r gallu i weithio dan bwysau.

Byddai'n ddymunol petaech yn gallu Cymraeg ar gyfer y swydd hon.

Byddwn yn gofyn am ddatgeliad DBS manwl gan yr ymgeisydd llwyddiannus.

Dyddiad Cau: 25/10/2019

Sylwer fod Coleg Cambria yn cadw'r hawl i gau'r rhestr ymgeiswyr yn gynnar ar gyfer unrhyw swydd os byddwn yn derbyn nifer fawr o geisiadau. Byddwn yn argymell eich bod yn cwblhau'r cais cyn gynted â phosibl os hoffech gael eich ystyried.