Committe Clerk

Location
Cardiff Bay, Cardiff
Salary
£51,447 - £61,686 per annum
Posted
26 Sep 2019
Closes
18 Oct 2019
Sectors
Public Sector
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Committee Clerk

Salary:  £51,447 - £61,686 (Executive Band 2 (Grade 7))

*Please note that recruitment will normally be at the minimum of the range*.

This is a full-time post although flexible working arrangements will be considered, subject to meeting the needs of the Assembly and its Members.

Please quote reference number AC-046-19

The above post has a language requirement as specified of the job description. However, we would welcome applications from candidates who may not possess this language level but who wish to be retained on a reserve candidate list and appointed when/if a vacancy becomes available.

The language requirements for the reserve candidates list is Courtesy Level Welsh

Temporary for a period of 6 to 12 months with a possibility of the position becoming permanent

As a team leader and clerk you will be responsible for delivering outstanding parliamentary support. Working at the heart of Assembly business directly with Assembly Members, you will be based in Cardiff Bay, but your work may take you all over Wales and further afield.

There are a range of clerking roles within the Assembly Business Directorate. You will take responsibility, as clerk, for the services provided to Members depending on the specific role. As a committee clerk, you will support parliamentary scrutiny of policy and legislation through committees. You will oversee all aspects of this process, from scoping and consulting to reporting and promoting.

Other clerking roles are responsible for support for plenary; advising Members on procedural matters; support for the Remuneration Board (whose main job is making sure Members have the right resources to do their jobs properly; and support for work to reform important elements of the constitutional position in Wales. Clerks may also provide support for non-Government legislation as Bill Managers. This may include Individual Member Bills, Committee Bills or Commission Bills, managing the development of complex legislation, as well as overall management of the legislative programme and legislative procedures.

You will combine your own clerking team with colleagues from other Services, including researchers, lawyers, communications specialists and translators and lead them effectively. Together, and with the help of other staff from across Directorates, you will plan and deliver the programme of work. You will be challenged to be creative and innovative, within the context of your thorough understanding of the Assembly’s rules, and work autonomously.

Although you will not have a public profile in your own right, your name and role, much of the work you produce, and your participation in meetings, will be a matter of public record on the Assembly’s website and Senedd.tv service.

You will be responsible for advising Members on the content and conduct of Assembly business, providing accurate and timely procedural advice, drafting politically sensitive briefing, reports and advice to tight deadline.

You will need to demonstrate sound judgement and win the trust and confidence of Committee Chairs, Assembly Members and the Llywydd and engage and communicate effectively with all those involved, both internal and external to the National Assembly for Wales.

You will have outstanding drafting and communication skills. You will be able to produce information which is clear and accurate and to offer unbiased advice both in writing and orally. Clerks must, at all times, be politically impartial.

More generally, you will need to demonstrate a personal commitment to the Assembly Commission’s values, leading change in support of the Assembly Commission’s strategic objectives:

•             to provide outstanding parliamentary support;

•             to engage with the all the people of Wales and champion the Assembly;

•             to use resources wisely.

We are fully committed to continuously enhancing and improving our exemplary bilingual services and to being a truly bilingual organisation so that Assembly Members, the public and staff can choose to work or communicate naturally in either or both of our official languages, with the use of both languages proactively encouraged and facilitated.

Though we do not require all our staff to be fluent in both our official languages, our expectation is that they are all committed to the delivery of services in both our official languages. To that extent, we expect all Assembly appointees to have, or to acquire during an agreed period, courtesy-level skills in Welsh.  All posts are assessed in the context of the service area's ability to deliver bilingual services to our customers and some posts, therefore, require a higher level of Welsh to facilitate that. Such requirements are expressed below in the Job Description.

Closing date: 10.00 18 October 2019

Clerc Pwyllgor

Cyflog: £51,447 - £61,686 (Band Gweithredol 2 (Gradd 7))

*Byddwn yn penodi ar waelod y band cyflog fel arfer*

Swydd amser llawn yw hon. Fodd bynnag, ystyrir trefniadau gweithio hyblyg, yn amodol ar sicrhau y caiff anghenion y Cynulliad a’i Aelodau eu diwallu.

Dyfynnwch gyfeirnod: AC-046-19

Mae'r swydd uchod yn cynnwys gofyniad iaith, fel y'i nodir ar dudalen 7. Fodd bynnag, byddem yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr nad ydynt o bosibl yn meddu ar y lefel iaith hon ond sydd am gael eu cynnwys ar restr o ymgeiswyr wrth gefn ar gyfer eu penodi pan neu os daw swydd yn wag.

Mae gofyniad iaith ar ymgeiswyr sydd ar y rhestr wrth gefn yw Cymraeg Lefel Cwrteisi; mae manylion y gofynion hyn ar gael yma.

Dros dro am gyfnod o 6 i 12 mis gyda phosibilrwydd y bydd y swydd yn dod yn barhaol

Fel arweinydd tîm a chlerc byddwch yn gyfrifol am ddarparu cefnogaeth seneddol ragorol. Gan weithio wrth wraidd busnes y Cynulliad yn uniongyrchol gydag Aelodau’r Cynulliad, byddwch wedi’ch lleoli ym Mae Caerdydd, ond gall eich gwaith fynd â chi ledled Cymru a thu hwnt.

Mae yna amrywiaeth o rolau clercio o fewn Cyfarwyddiaeth Busnes y Cynulliad. Byddwch yn cymryd cyfrifoldeb, fel clerc, am y gwasanaethau a ddarperir i Aelodau, yn dibynnu beth yw’r rôl benodol. Fel clerc pwyllgor, byddwch yn cefnogi gwaith craffu seneddol ar bolisi a deddfwriaeth drwy’r pwyllgorau. Byddwch yn goruchwylio pob agwedd ar y broses hon, o waith cwmpasu ac ymgynghori i waith adrodd a hyrwyddo.

Mae rolau clercio eraill yn gyfrifol am gefnogaeth i’r Cyfarfod Llawn; cynghori’r Aelodau ar faterion gweithdrefnol; cefnogaeth i’r Bwrdd Taliadau (ei brif swydd yw sicrhau bod gan Aelodau’r adnoddau cywir i wneud eu gwaith yn iawn); a chefnogaeth i waith i ddiwygio elfennau pwysig o’r sefyllfa gyfansoddiadol yng Nghymru. Gall clercod hefyd ddarparu cefnogaeth i ddeddfwriaeth anllywodraethol fel Rheolwyr Biliau. Gall hyn gynnwys Biliau Aelodau Unigol, Biliau Pwyllgorau neu Filiau’r Comisiwn, gan reoli datblygiad deddfwriaeth gymhleth, yn ogystal â rheolaeth gyffredinol ar y rhaglen ddeddfwriaethol a gweithdrefnau deddfwriaethol.

Byddwch yn cyfuno eich tîm clercio eich hun â chydweithwyr o Wasanaethau eraill, gan gynnwys ymchwilwyr, cyfreithwyr, arbenigwyr cyfathrebu a chyfieithwyr, ac yn eu harwain yn effeithiol. Gyda’ch gilydd, a gyda chymorth staff eraill o bob Cyfarwyddiaeth, byddwch yn cynllunio ac yn darparu’r rhaglen waith. Byddwch yn cael eich herio i fod yn greadigol ac yn arloesol, o fewn cyd-destun eich dealltwriaeth drylwyr o reolau’r Cynulliad, a byddwch yn gweithio’n annibynnol.

Er na fydd gennych broffil cyhoeddus yn eich rhinwedd eich hun, bydd eich enw a’ch rôl, llawer o’r gwaith rydych yn ei gynhyrchu, a’ch cyfranogiad mewn cyfarfodydd yn fater o gofnod cyhoeddus ar wefan y Cynulliad a gwasanaeth Senedd.tv.

Byddwch yn gyfrifol am gynghori Aelodau ar gynnwys a chynnal busnes y Cynulliad, gan ddarparu cyngor gweithdrefnol cywir ac amserol, a chan ddrafftio papurau briffio gwleidyddol sensitif, adroddiadau a chyngor o fewn terfynau amser tyn.

Bydd angen i chi ddangos barn gadarn ac ennill ymddiriedaeth a hyder Cadeiryddion Pwyllgorau, Aelodau’r Cynulliad a’r Llywydd, ac ymgysylltu a chyfathrebu’n effeithiol â phawb sy’n gysylltiedig, yn fewnol ac yn allanol, i Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

Bydd gennych sgiliau drafftio a chyfathrebu rhagorol. Byddwch yn gallu llunio gwybodaeth sy’n glir ac yn gywir, a chynnig cyngor diduedd yn ysgrifenedig ac ar lafar. Rhaid i glercod fod yn ddiduedd yn wleidyddol bob amser.

Yn fwy cyffredinol, bydd angen i chi ddangos ymrwymiad personol i werthoedd Comisiwn y Cynulliad, gan arwain newid i gefnogi amcanion strategol Comisiwn y Cynulliad:

•             darparu cefnogaeth seneddol o’r radd flaenaf;

•             ymgysylltu â holl bobl Cymru a hyrwyddo’r Cynulliad;

•             defnyddio adnoddau’n ddoeth.

Ein hieithoedd swyddogol (Cymraeg a Saesneg)

Rydym wedi ymrwymo'n llawn i wella ein gwasanaethau dwyieithog rhagorol yn barhaus ac i fod yn sefydliad gwirioneddol ddwyieithog lle y gall Aelodau'r Cynulliad, y cyhoedd a'r staff ddewis gweithio neu gyfathrebu'n naturiol drwy ddefnyddio'r naill iaith swyddogol neu'r llall, neu'r ddwy iaith, a lle caiff y defnydd o'r ddwy iaith ei annog a'i hwyluso yn rhagweithiol.

Er nad ydym yn ei gwneud yn ofynnol i bob un o'n staff fod yn rhugl yn ein dwy iaith swyddogol, rydym yn disgwyl iddynt oll ymrwymo i ddarparu gwasanaethau yn ein hieithoedd swyddogol. I'r graddau hynny, rydym yn disgwyl i bob aelod o staff sy'n cael ei benodi gan y Cynulliad fod â sgiliau lefel cwrteisi yn y Gymraeg, neu i gaffael y sgiliau hyn yn ystod cyfnod y cytunwyd arno. Caiff pob swydd ei hasesu yng nghyd-destun gallu'r maes gwasanaeth i ddarparu gwasanaethau dwyieithog i'n cwsmeriaid ac mae rhai swyddi, felly, yn gofyn am lefel uwch o Gymraeg i hwyluso hynny, a nodir gofynion o'r fath isod, ym manyleb y swydd.

Dyddiad cau: 10.00 18 Hydref 2019

https://www.assembly.wales/en/gethome/working/recruitment/jobs/Pages/AC-046-19.aspx

More searches like this