Administration Assistant (Part Time)

3 days left

Recruiter
Snowdonia National Park Authority
Location
Penrhyndeudraeth
Salary
£18795 - £19171 per annum
Posted
24 Sep 2019
Closes
22 Oct 2019
Ref
HKUII1110/SG-MI
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Administration Assistant/s (Part Time)
Plas Tan y Bwlch

About Us

Snowdonia National Park Authority protects the natural beauty, wildlife and cultural heritage of Snowdonia National Park. Covering 823 miles of diverse landscape, the Park is home to over 26,000 people, the highest mountain in England and Wales and the largest natural lake in Wales.

We are looking for a number of Administration Assistants to join us on a part time basis and provide administrative support to our Study Centre, Plas Tan y Bwlch.

The Benefits

- Salary of £18,795 - £19,171 pro rata
- Work in one of the UK’s most beautiful sites
- Take on an engaging part time role you can fit around your existing responsibilities
- Friendly and supportive work environment

The Role

As an Administration Assistant, you will support the smooth running of the Snowdonia National Park Study Centre.

The Centre aims to provide courses which are of interest to all lovers of the countryside who would like to know about this fascinating area of Wales.

Your duties will include:

- Covering the reception area
- Producing documents
- Photocopying and filing
- Handling email and postal requests

About You

To join us as an Administration Assistant, you will need:

- Excellent written and verbal communication skills in both Welsh and English
- Administration experience gained in a busy office environment
- IT skills, including proficiency in MS Word and Excel
- An NVQ Level 3 in business or equivalent
- The willingness to wear a uniform

An ECDL qualification would be beneficial, as would a valid First Aid certificate. A valid driving licence would also be an advantage.

We’d like to hear from you if you’ve worked as an Administrator, Office Administrator, Admin Assistant, Office Assistant, Admin Clerk, Office Clerk, Receptionist, or Secretary.

This is a part time role, working 32 hours per week or 16 hours per week. The Study Centre is open 8:00 – 22:30. The closing date for applications is the 11th October 2019.

Webrecruit and Snowdonia National Park Authority are equal opportunities employers, value diversity and are strongly committed to providing equal employment opportunities for all employees and all applicants for employment.

So, if you are seeking an engaging part time role as an Administration Assistant, please apply via the button shown. This vacancy is being advertised by Webrecruit. The services advertised by Webrecruit are those of an Employment Agency.

Cynorthwy-ydd / Cynorthwy-wyr Gweinyddol (Rhan Amser)
Plas Tan y Bwlch

Amdanom ni

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn amddiffyn harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Gan gwmpasu 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae'r Parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, y mynydd uchaf yng Nghymru a Lloegr a'r llyn naturiol mwyaf yng Nghymru.

Rydym yn chwilio am nifer o Gynorthwywyr Gweinyddol i ymuno â ni yn rhan amser a darparu cefnogaeth weinyddol i'n Canolfan Astudio, Plas Tan y Bwlch.

Y Buddion

- Cyflog o £18,795 - £19,171 pro rata
- Gweithio yn un o safleoedd harddaf y DU
- Cymryd rôl ran-amser ddeniadol y gallwch ei ffitio o amgylch eich cyfrifoldebau presennol
- Amgylchedd gwaith cyfeillgar a chefnogol

Y Rôl

Fel Cynorthwy-ydd Gweinyddol, byddwch yn cefnogi rhediad esmwyth Canolfan Astudio Parc Cenedlaethol Eryri.

Nod y Ganolfan yw darparu cyrsiau sydd o ddiddordeb i bawb sy'n hoff o gefn gwlad a hoffai wybod am yr ardal hynod ddiddorol hon yng Nghymru.

Bydd eich dyletswyddau'n cynnwys:

- Gweithio ar y dderbynfa
- Cynhyrchu dogfennau
- Llungopïo a ffeilio
- Ymdrin â cheisiadau e-bost a phost

Amdanoch chi

I ymuno â ni fel Cynorthwyydd Gweinyddu, byddwch angen:

- Sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar rhagorol yn Gymraeg a Saesneg
- Profiad o waith gweinyddol mewn awyrgylch swyddfa brysur
- Sgiliau TG, gan gynnwys hyfedredd mewn MS Word ac Excel
- NVQ Lefel 3 mewn busnes neu gyfwerth
- Parodrwydd i wisgo iwnifform

Byddai cymhwyster ECDL yn fuddiol, ynghyd â thystysgrif Cymorth Cyntaf dilys. Byddai trwydded yrru ddilys hefyd yn fantais.

Hoffem glywed gennych os ydych chi wedi gweithio fel Gweinyddwr, Gweinyddwr Swyddfa, Cynorthwyydd Gweinyddol, Cynorthwyydd Swyddfa, Clerc Gweinyddol, Clerc Swyddfa, Derbynnydd neu Ysgrifennydd.

Mae hon yn rôl ran amser, yn gweithio 32 awr yr wythnos neu 16 awr yr wythnos. Mae'r Ganolfan Astudio ar agor 8:00 - 22:30. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 11 Hydref 2019.

Mae Webrecruit ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn gyflogwyr cyfle cyfartal, yn gwerthfawrogi amrywiaeth ac maent wedi ymrwymo'n gryf i ddarparu cyfleoedd cyflogaeth cyfartal i'r holl weithwyr a'r holl ymgeiswyr am gyflogaeth.

Felly, os ydych chi'n chwilio am rôl ran-amser ddeniadol fel Cynorthwy-ydd Gweinyddol, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Y gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw gwasanaethau Asiantaeth Gyflogaeth.