Assessor in Essential and Functional Skills

2 days left

Recruiter
Coleg Cambria
Location
Connah's Quay, Flintshire, Wales
Salary
Negotiable
Posted
24 Sep 2019
Closes
22 Oct 2019
Ref
CC/1123
Contact
Coleg Cambria
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Workbased Learning Essential Skills Assessor

Deeside

£25,624-£28,898 per annum, based on salary assessment and relevant experience

Coleg Cambria is one of the UK's largest colleges employing more than 1450 staff in over five campuses, all conveniently located in North East Wales, offering easy accessibility from within North Wales, Shropshire, Wirral, Merseyside and Cheshire.

Here at Coleg Cambria, we are now looking for an Essential Skills Wales Assessor to join our team.

You will assess the full range of Essential Skills (Literacy, Numeracy and Digital Literacy skills) and monitor candidates' progress towards these qualifications. Some experience with functional skills is desirable as Coleg Cambria complete some apprenticeship frameworks through an English contract.

Designing suitable learning opportunities for individuals and groups of staff, you will develop assessment methodology and documentation including learning materials and workbooks and use the College tracking systems to monitor and log candidate progress and attainment. As an Assessor, you will liaise with Awarding Bodies regarding standards, learning materials, candidate registration and certification, and liaise with employers regarding candidate performance and progress.

It is desired but not essential to be qualified to Degree level (or an equivalent Level 6 qualification) in a Maths or English related subject and possess or are willing to work towards and Assessor qualification, then we would love to hear from you!

We ask that you are proficient in the use of MS Office to create and edit documents and presentations and have acceptable levels of Essential Skills, especially verbal and numerical reasoning. With excellent personal organisational skills and an outgoing and positive personality, you will be a strong team player who can demonstrate a commitment to the maintenance and development of quality standards.

Those who have experience of working directly with External Verifiers and Awarding Bodies will be of distinct advantage, as are those who have experience of liaising with managers in industry and commerce.

The ability to speak fluent Welsh is highly desirable.

You must have your own transport, as you will be required to work across all sites and, at times, in the workplace.

A DBS Disclosure will be requested from the successful applicant being offered the position.

Closing Date 11/10/2019

Please be aware that Coleg Cambria reserve the right to close any vacancy earlier then the listed date if we have received a high level of applications. We would recommend that if you do wish to be considered that you complete the application as promptly as possible.

Asesydd Sgiliau Hanfodol Dysgu yn y Gwaith

Glannau Dyfrdwy

£25,624 - £28,898 y flwyddyn, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Coleg Cambria yw un o golegau mwyaf Prydain ac mae'n cyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle sydd wedi'u lleoli'n gyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Swydd Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Swydd Gaer.

Rydym yn chwilio am Asesydd Sgiliau Hanfodol Cymru i ymuno â'n tîm yma yng Ngholeg Cambria.

Byddwch yn asesu'r ystod llawn o Sgiliau Hanfodol (Sgiliau Llythrennedd, Rhifedd a Llythrennedd Digdidol. Byddwch hefyd yn montiro cynnydd ymgeiswyr tuag at ennill y cymwysterau hyn. Byddai rhywfaint o brofiad gydg sgiliau ymarferol yn ddymunol, oherwydd bod Coleg Cambria yn cwblhau rhai fframwetihiau prentisiaeth drwy gontractau o Loegr.

Gan lunio cyfleoedd dysgu addas ar gyfer unigolion a grwpiau o staff, byddwch yn creu methodoleg asesu a dogfennaeth, gan gynnwys deunyddiau dysgu a llyfrau gwaith ac yn defnyddio systemau tracio sydd gan y Coleg i fonitro a chofnodi cynnydd a chyrhaeddiad ymgeiswyr. Fel aseswr, byddwch yn cysylltu â chyrff dyfarnu cymwysteeau ynghylch safonau, deunyddiau dysgu, cofrestru ac ardystio ymgeiswyr, ac yn cysylltu â chyflogwyr ynghylch perfformiad a chynnydd ymgeiswyr.

Byddai'n ddymunol ond yn hanfodol bod gennych gymhwyster lefel gradd (neu gymhwyster Lefel 6 cyfatebol) mewn Mathemateg neu Saesneg neu bwnc cysylltiedig a bod gennych gymhwyster Asesyddneuffod yn fodlon gweithio i'w ennill, yna byddem wrth ein bodd yn clywed gennych!

Rydym yn gofyn eich bod yn gallu defnyddio MS Office i greu a golygu dogefennau a chyflwyniadau a bod gennych lefel derbyniol o Sgiliau Hanfodol, yn enwedi rhesymu geirilol a rhifyddol. Bydd gennych sgirlau trefnu personol ardderchog a natur glên, a chadarnhaol. Byddwch yn aelod cadarn o dîm sy'n gallu dangos ymrwymiad i gynnal a datblygu safonau ansawdd.

Byddai'n fanteisiol iawn petai gennych brofiad o weithio'n uniongyrchol gyda dilyswyr allanol a chyrff dyfarnu cymwysterau yn ogystal â phrofiad o gysylltu â rheolwyr byd diwydiant a masnach.

Byddai'n dra dymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl.

Mae'n rhaid bod gennych eich cludiant eich hun, oherwydd bydd gofyn i chi weithio ar bob safle'r coleg ac, ar adegau, mewn gweithleoedd.

Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Dyddiad Cau: 11/10/2019

Mae Coleg Cambria yn cadw'r hawl i gau'r rhestr ymgeiswyr yn gynnar ar gyfer unrhyw swydd os byddwn yn derbyn nifer fawr o geisiadau. Byddwn yn argymell i chi gwblhau'r cais cyn gynted â phosibl os hoffech gael eich ystyried.