Work Based Assessor in Brickwork

2 days left

Recruiter
Coleg Cambria
Location
Connah's Quay, Flintshire, Wales
Salary
£25624 - £28898 per annum
Posted
24 Sep 2019
Closes
22 Oct 2019
Ref
CC/1120
Contact
Coleg Cambria
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Work Based Assessor in Brickwork

Location: Deeside

Full Time Permanent

Salary £25,624 - £28,898 pro rata based on a salary assessment and relevant experience

We are now searching for a qualified craftsperson with experience in brickwork to help support & assess our learners on our work based learning apprenticeship programmes.

In order to be considered for this role, you must have experience and competence within the construction industry and hold a professionally relevant qualification at Level 3 as a minimum.

As a work based assessor you will be required to assess the following assessment areas; trowel occupations/ brick work. You will enrol students on appropriate courses and provide coaching, mentoring and learning opportunities.

Assessing candidate portfolios and presenting completed portfolios for internal verification, you will monitor the candidate's progress towards their qualification and give them constructive feedback, helping them to build a portfolio of evidence.

Becoming a Work Based Assessor

Coleg Cambria is committed to the personal development of all its employees so if you are looking to move into a career as a qualified assessor we have the tools and the support system to help you achieve your formal assessor qualifications.

You need to be self-motivated, have good organisational skills and time management, including the ability to carry out administrative tasks to support the role. The expectation of the role is to manage your time around the learners and work in a flexible manner supporting different shift patterns.

With an outgoing and positive personality and strong team working skills, you will be able to demonstrate a commitment to the maintenance and development of quality standards and have acceptable levels of Maths and Literacy, particularly verbal and numerical reasoning.

Candidates must hold a valid driving licence and have access to own transport.

Those who have experience of liaising with managers in industry and commerce and who are confident working directly with external verifiers and awarding bodies will be of distinct advantage.

The ability to speak Welsh is highly desirable.

The successful applicant being offered the position will be requested to apply for a DBS Disclosure and to register with the Education Workforce Council.

Closing date: 11/10/2019

Please be aware that Coleg Cambria reserve the right to close any vacancy earlier then the listed date if we have received a high level of applications. We would recommend that if you do wish to be considered that you complete the application as promptly as possible.

Asesydd Dysgu yn y Gwaith mewn Gwaith Brics

Lleoliad: Glannau Dyfrdwy

Parhaol, Llawn Amser

Cyflog £25,624 - £28,898 pro-rata yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Rydym bellach yn chwilio am grefftwr cymwys sydd â phrofiad mewn gwaith brics i helpu cynorthwyo ac asesu ein dysgwyr ar ein rhaglenni prentisiaeth dysgu yn y gwaith.

Er mwyn cael eich ystyried ar gyfer y swydd hon, rhaid bod gennych brofiad a chymhwysedd yn y diwydiant adeiladu, a chymhwyster proffesiynol perthnasol ar Lefel 3 o leiaf.

Fel asesydd dysgu yn y gwaith bydd gofyn i chi asesu'r meysydd asesu canlynol; swyddi gwaith trywel / gwaith brics. Byddwch yn cofrestru myfyrwyr ar gyrsiau priodol ac yn darparu cyfleoedd hyfforddi, mentora a dysgu iddynt.

Wrth asesu portffolios ymgeiswyr a chyflwyno portffolios wedi'u cwblhau i'w dilysu'n fewnol, byddwch yn monitro cynnydd ymgeiswyr tuag at eu cymhwyster ac yn rhoi adborth adeiladol iddynt, gan eu helpu i adeiladu portffolio o dystiolaeth.

Dod yn Asesydd Dysgu yn y Gwaith

Mae Coleg Cambria wedi ymrwymo i ddatblygiad personol ei holl weithwyr felly os ydych chi am symud i yrfa fel asesydd cymwys, mae gennym yr offer a'r system gymorth i'ch helpu chi i gyflawni'ch cymwysterau ffurfiol fel asesydd.

Mae angen i chi fod yn hunanysgogol, gyda sgiliau trefnu a rheoli amser da, gan gynnwys y gallu i gyflawni tasgau gweinyddol i gefnogi'r swydd. Yn y swydd, bydd disgwyl i chi reoli eich amser o amgylch y dysgwyr a gweithio mewn modd hyblyg gan gefnogi gwahanol batrymau shifft.

Gyda phersonoliaeth glen a chadarnhaol ac yn dda am weithio mewn tîm, byddwch yn gallu dangos ymrwymiad i gynnal a datblygu safonau ansawdd. Bydd gennych lefelau derbyniol o Fathemateg a Llythrennedd, yn enwedig rhesymu geiriol a rhifiadol.

Rhaid i ymgeiswyr gael trwydded yrru ddilys a cherbyd i'w defnyddio.

Byddai o fantais fawr petai gan ymgeiswyr brofiad o gysylltu â rheolwyr mewn diwydiant a masnach ac yn hyderus yn gweithio'n uniongyrchol gyda dilyswyr allanol a chyrff dyfarnu.

Byddai'n dra dymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg.

Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus sy'n cael cynnig y swydd. Bydd gofyn i chi gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg hefyd.

Dyddiad cau: 11/10/2019

Sylwer fod Coleg Cambria yn cadw'r hawl i gau'r rhestr ymgeiswyr yn gynnar ar gyfer unrhyw swydd os byddwn yn derbyn nifer fawr o geisiadau. Byddwn yn argymell eich bod yn cwblhau'r cais cyn gynted â phosibl os hoffech gael eich ystyried.