Welsh Language Customer Service Manager - Rheolwr Gwasanaethau Cwsmeri

Recruiter
Anonymous
Location
Porthmadog
Salary
Competitive
Posted
20 Sep 2019
Closes
18 Oct 2019
Sectors
Multi lingual
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
Are you a fluent Welsh speaker? Do you have a flair for management, a passion for customer service, and see yourself as a dynamic leader of the future? Then this may be the perfect job for you.
We are the UK's tax, payments and customs authority, and we have a vital purpose: we collect the money that pays for the UK's public services and help families and individuals with targeted financial support. We do this by being impartial and increasingly effective and efficient in our administration. We help the honest majority to get their tax right and make it hard for the dishonest minority to cheat the system.
We are in search of motivated, driven and ambitious people. Positive thinking individuals with excellent leadership, organisational and communication skills who have a desire to work with a diverse range of colleagues to support and positively impact the lives of people in the UK.

Job description
We are looking for very large numbers of dynamic, enthusiastic individuals who have a passion for customer service and are excellent communicators. You do not need to have any knowledge or experience of tax or in fact any work experience in order to apply, but you will have an interest in becoming the voice and leader within HMRC.
You will manage a team of people specialising in providing customer services support to our Welsh language speakers. Because of this you must be fluent in both Welsh and English and able to switch languages quickly?
To thrive in this role you will need to;

be a role model to others
be flexible and adaptable
motivate colleagues to deliver results
work collaboratively with colleagues to achieve goals
have excellent communication skills and be confident dealing with people
be helpful, customer-focused and never fazed by a deadline;
work as a key part of our team to improve productivity and quality, and support the implementation of continuous improvement;Working Patterns: Our customer services centres are open 7 days a week 8am to 10pm and your working patterns will fall within these times.

You'll be employed on a 5 out of 7 contract, this means you'll be expected to work five days out of seven days covering various working patterns between 8am and 10pm, usually 37 hours per week.

Part-time and job sharing working opportunities (minimum 25 hours per week covering various patterns during our opening times) can be considered but business need will dictate whether your request can be accepted. Please only continue with your application if you are able to commit to this work pattern.

Part time hours: The pay and annual leave for the vacancy will be pro-rata for successful part-time positions.

Responsibilities
As a Welsh Language Customer Services Manager, leading, motivating, and encouraging your team to achieve its best and continuously improve is crucial to your own success and that of the wider department.

You'll be responsible for managing a team of Administrative Officers, and your duties will include (but not exclusively):

• communicating to your team and the public in both Welsh and English
• making leadership interventions

holding regular performance and development discussions with your team
providing timely feedback to your team
providing support and help to your team with customer calls
monitoring quality and training needs
Working collaboratively towards shared goals
Managing real-time targets and standards information
Utilising communication and management techniques to produce quality outcomes

We're striving to be the best customer service organisation in the UK and we need fantastic people like you to help us achieve this.Crynodeb
Ydych chi'n rhugl yn y Gymraeg? Ydy rheoli yn ail natur i chi? Ydy gwasanaeth cwsmeriaid ar frig eich rhestr ac ydych chi'n gweld eich hun fel arweinydd dynamig yn y dyfodol? Efallai y bydd y swydd hon yn berffaith i chi.

Ni yw awdurdod treth, taliadau a thollau'r DU, ac mae gennym ddiben hanfodol: rydym yn casglu'r arian sy'n talu am wasanaethau cyhoeddus y DU ac yn helpu teuluoedd ac unigolion drwy gyfrwng cymorth ariannol sydd wedi'i dargedu. Rydym yn gwneud hyn drwy fod yn ddiduedd ac yn fwyfwy effeithiol ac effeithlon wrth weinyddu. Rydym yn helpu'r mwyafrif gonest i gael eu trethi'n iawn, ac yn ei gwneud yn anodd i'r lleiafrif anonest dwyllo'r system.

Rydym yn chwilio am bobl uchelgeisiol, brwdfrydig a chryf eu cymhelliad. Unigolion gydag agwedd bositif sydd ?? sgiliau arwain, trefnu a chyfathrebu rhagorol, ac sydd ag awydd i weithio gydag ystod amrywiol o gydweithwyr i gefnogi ac effeithio ar fywydau pobl yn y DU mewn modd cadarnhaol.

Disgrifiad Swydd
Rydym yn chwilio am o unigolion dynamig, brwdfrydig, sydd ag angerdd am wasanaeth i gwsmeriaid ac sy'n gyfathrebwyr rhagorol. Does dim angen unrhyw wybodaeth neu brofiad o dreth na phrofiad gwaith o unrhyw fath i wneud cais, ond dylech fod ?? diddordeb mewn cynrychioli CThEM a bod yn arweinydd.

Byddwch yn rheoli t??m sy'n arbenigo mewn darparu cefnogaeth i'n cwsmeriaid Cymraeg. Oherwydd hyn, bydd yn rhaid i chi fod yn rhugl yn Gymraeg a Saesneg, a bod ??'r gallu i gyfnewid rhwng y ddwy iaith yn gyflym.

Er mwyn llewyrchu yn y r??l hon, bydd angen i chi feddu ar y rhinweddau canlynol:
• bod yn esiampl i eraill
• bod yn hyblyg ac yn barod i addasu
• annog cydweithwyr er mwyn gwireddu canlyniadau
• cydweithio gyda chydweithwyr er mwyn cyflawni nodau
• bod ?? sgiliau cyfathrebu rhagorol a bod yn hyderus wrth ddelio ?? phobl
• bod yn gymwynasgar, canolbwyntio ar anghenion y cwsmer a pheidio ?? chael eich cynhyrfu gan ddyddiadau cau
• gweithio fel rhan allweddol o'n t??m er mwyn gwella cynhyrchiant ac ansawdd, a chefnogi gwelliant parhaus

Patrymau Gwaith: Mae ein canolfannau gwasanaethau i gwsmeriaid ar agor 7 diwrnod yr wythnos, o 08:00 tan 22:00, a bydd eich oriau gwaith o fewn yr amserau hyn.

Cewch eich cyflogi ar gontract 5 allan o 7. Mae hyn yn golygu y bydd disgwyl i chi weithio pum diwrnod o bob saith, gan gwmpasu sawl patrwm gwaith rhwng 08:00 a 22:00, fel arfer 37 awr yr wythnos.

Gellir ystyried cyfleoedd i weithio rhan amser a rhannu swydd (isafswm o 25 awr yr wythnos gan gwmpasu sawl patrwm gwaith yn ystod ein horiau agor), ond bydd anghenion y busnes yn pennu p'un a ellir derbyn eich cais. Ni ddylech barhau ??'ch cais oni bai eich bod yn gallu ymrwymo i'r patrwm gwaith hwn.

Oriau rhan amser: Ar gyfer swyddi rhan amser llwyddiannus, bydd y cyflog a'r gwyliau blynyddol ar sail pro rata.

Cyfrifoldebau
Fel Rheolwr Rheng Flaen, bydd arwain, cymell ac annog eich t??m i roi o'i orau a gwella'n barhaus yn hanfodol i'ch llwyddiant chi'ch hun a llwyddiant yr adran ehangach.

Byddwch yn gyfrifol am reoli t??m o swyddogion gweinyddol, a bydd eich dyletswyddau'n cynnwys y canlynol (ond nid y rhain yn unig):

• cyfathrebu ??'ch t??m a'r cyhoedd yn Gymraeg a Saesneg
• gwneud ymyriadau arweinyddiaeth
• cynnal trafodaethau perfformiad a datblygiad rheolaidd gyda'ch t??m
• rhoi adborth amserol i'ch t??m
• rhoi cymorth a help i'ch t??m gyda galwadau cwsmeriaid
• monitro ansawdd ac anghenion hyfforddiant
• gweithio ar y cyd tuag at nodau a rennir
• rheoli targedau amser real a gwybodaeth safonau
• defnyddio technegau cyfathrebu a rheoli i greu canlyniadau o safon

Rydym yn dyheu am fod y sefydliad gwasanaeth i gwsmeriaid gorau yn y DU, ac er mwyn i ni gyflawni hyn mae angen pobl benigamp fel y chi arnom

More searches like this