Welsh Speaking Customer Service Advisor - Ymgynghorydd Gwasanaeth i Gw

3 days left

Recruiter
Anonymous
Location
Porthmadog
Salary
Competitive
Posted
20 Sep 2019
Closes
18 Oct 2019
Sectors
Multi lingual
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
At HMRC we're focused on getting tax right, for everyone.

We're all doing our bit to make a difference, whether that's helping customers pay their tax and claim financial support, or making it hard for the dishonest minority to cheat the system.

We couldn't do all this without our dedicated workforce - we're one of the largest organisations in the UK, and we pride ourselves on our diverse and inclusive working culture.
Job description

Are you fluent in both Welsh and English? Are you a friendly, helpful and enthusiastic person? If so we may have the perfect opportunity for you.

As a Customer Services consultant at HMRC you'll be the first point of contact for our customers, providing a first-rate service by phone, letter, email and webchat.

You'll seek to resolve customer queries at the first point of contact where possible, and use your brilliant communication skills to handle sometimes complex but rewarding conversations.

You'll get real responsibility and opportunities to develop your career. No experience is necessary as full training will be given. You'll join a friendly and welcoming team, and receive plenty of support to help you reach your potential.

Working Patterns: Our customer services centres are open 7 days a week 8am to 10pm and your working patterns will fall within these times.

You'll be employed on a 5 out of 7 contract, this means you'll be expected to work five days out of seven days covering various working patterns between 8am and 10pm, usually 37 hours per week.

Part-time and job sharing working opportunities (minimum 25 hours per week covering various patterns during our opening times) can be considered but business need will dictate whether your request can be accepted. Please only continue with your application if you are able to commit to this work pattern.

Part time hours: The pay and annual leave for the vacancy will be pro-rata for successful part-time positions.

Responsibilities

Are you who we're looking for?

You'll need to be able to demonstrate:

• great communication skills in both Welsh and English- both written and verbal

• dedication to providing a brilliant service for our customers

• ability to handle both enjoyable and fast-paced conversations

• ability to provide information, quickly and clearly

• can-do attitude and a real passion for supporting people

• a proficiency in maths and the ability to deal with basic calculations

We're striving to be the best customer service organisation in the UK and we need fantastic people like you to help us achieve this.

Crynodeb
Yn CThEM, rydym yn canolbwyntio ar gael trethi'n gywir i bawb.

Rydym i gyd yn chwarae ein rhan i wneud gwahaniaeth, boed drwy helpu cwsmeriaid i dalu eu treth a hawlio cymorth ariannol, neu drwy ei gwneud yn anodd i'r lleiafrif anonest dwyllo'r system.

Ni allem wneud hyn oll heb ein gweithlu ymroddedig - ni yw un o'r sefydliadau mwyaf yn y DU, ac rydym yn ymfalch??o yn ein diwylliant gwaith amrywiol a chynhwysol.

Disgrifiad Swydd
Ydych chi'n rhugl yn Gymraeg a Saesneg? Ydych chi'n berson cyfeillgar, cymwynasgar a brwdfrydig? Os ydych, mae'n bosibl bod gennym y cyfle perffaith i chi.

Fel Ymgynghorydd Gwasanaeth i Gwsmeriaid gyda CThEM, chi fydd pwynt cyswllt cyntaf ein cwsmeriaid, a byddwch yn rhoi gwasanaeth o'r radd flaenaf dros y ff??n, drwy lythyr ac e-bost, a thrwy sgwrsio dros y we.

Byddwch yn ceisio datrys ymholiadau gan gwsmeriaid ar y cyswllt cyntaf, pan fo'n bosibl, ac yn defnyddio'ch sgiliau cyfathrebu ardderchog i ddelio ?? sgyrsiau cymhleth ond gwerth chweil.

Bydd gennych gyfrifoldeb a chyfleoedd gwirioneddol i ddatblygu'ch gyrfa. Nid yw profiad yn angenrheidiol gan y rhoddir hyfforddiant llawn. Byddwch yn ymuno ?? th??m cyfeillgar a chroesawgar, a chewch ddigon o gymorth a fydd yn eich helpu i gyrraedd eich potensial.

Patrymau Gwaith: Mae ein canolfannau gwasanaethau i gwsmeriaid ar agor 7 diwrnod yr wythnos, o 08:00 tan 22:00, a bydd eich oriau gwaith o fewn yr amserau hyn.

Cewch eich cyflogi ar gontract 5 allan o 7. Mae hyn yn golygu y bydd disgwyl i chi weithio pum diwrnod o bob saith, gan gwmpasu sawl patrwm gwaith rhwng 08:00 a 22:00, fel arfer 37 awr yr wythnos.

Gellir ystyried cyfleoedd i weithio rhan amser a rhannu swydd (isafswm o 25 awr yr wythnos gan gwmpasu sawl patrwm gwaith yn ystod ein horiau agor), ond bydd anghenion y busnes yn pennu p'un a ellir derbyn eich cais. Ni ddylech barhau ??'ch cais oni bai eich bod yn gallu ymrwymo i'r patrwm gwaith hwn.

Oriau rhan amser: Ar gyfer swyddi rhan amser llwyddiannus, bydd y cyflog a'r gwyliau blynyddol ar sail pro rata.

Cyfifoldebau
Ai chi yw'r person rydyn ni'n chwilio amdano?

Bydd angen i chi allu dangos y canlynol:

• sgiliau cyfathrebu gwych yn Gymraeg a Saesneg - ar lafar ac yn ysgrifenedig

• ymrwymiad i ddarparu gwasanaeth penigamp i'n cwsmeriaid

• y gallu i ddelio ?? sgyrsiau dymunol a chyflym

• y gallu i roi gwybodaeth, yn gyflym ac yn glir

• agwedd benderfynol ac awch gwirioneddol am helpu pobl

• hyfedredd mewn mathemateg a'r gallu i ddelio ?? chyfrifiadau sylfaenol

Rydym yn ymdrechu i fod y sefydliad gwasanaeth i gwsmeriaid gorau yn y DU, ac er mwyn i ni gyflawni hyn mae angen pobl benigamp fel y chi arnom

More searches like this