Trainee Solicitor

Location
Tŷ Hywel, Cardiff Bay
Salary
£24,164 - £28,999
Posted
28 Sep 2019
Closes
28 Oct 2019
Sectors
Legal, Public Sector
Contract Type
Contract
Hours
Full Time

National Assembly for Wales

Post Title: Trainee Solicitor

Pay Band: Management Band 3 (EO)

Salary Range: Salary range - £24,164 - £28,999 please note recruitment will normally be at the minimum of the range.

Location: Tŷ Hywel, Cardiff Bay

An exciting opportunity has arisen to join the Legal Services Directorate of the National Assembly for Wales.  We are looking to recruit a trainee solicitor to join the team to provide drafting services and legal advice in the fields of public law; information law and dispute resolution.

The Appointment will be fixed term for a period of 2 years.  Subject to successful completion of the training contract, the successful candidate may be eligible for appointment to a permanent post at the National Assembly as a qualified solicitor.  

This is an exciting time in the development of the National Assembly as Wales’ parliamentary body and offers the opportunity to work on high-profile politically-sensitive issues with senior Welsh politicians.  The post-holder will also develop working relationships with the Welsh Government, the UK Parliament and the other devolved legislatures in the UK.

All potential applicants would need to have completed their LPC by the time of appointment.

For more information and an application form, visit our website by clicking apply.

Closing date: 10.00 28 October 2019

 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Teitl y swydd: Cyfreithiwr dan Hyfforddiant 

Band cyflog: Band Rheoli 3 (EO)

Ystod cyflog: Ystod cyflog - £24,164 - £28,999 Nodwch y byddwn fel arfer yn recriwtio ar waelod y band cyflog.

Lleoliad: Tŷ Hywel, Bae Caerdydd

Mae cyfle cyffrous wedi codi i ymuno â Chyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cyfreithiol Cynulliad Cenedlaethol Cymru.  Rydym yn awyddus i recriwtio cyfreithiwr dan hyfforddiant i ymuno â'r tîm i ddarparu gwasanaethau drafftio a chyngor cyfreithiol ym meysydd cyfraith gyhoeddus, cyfraith gwybodaeth, a datrys anghydfodau.

Bydd y penodiad am gyfnod penodol o ddwy flynedd.  Yn amodol ar gwblhau'r contract hyfforddi’n llwyddiannus, gall yr ymgeisydd llwyddiannus fod yn gymwys i gael ei benodi i swydd barhaol yn y Cynulliad Cenedlaethol fel cyfreithwyr cymwysedig.  

Mae hwn yn gyfnod cyffrous yn natblygiad y Cynulliad Cenedlaethol fel corff Seneddol i Gymru ac mae'n gyfle i weithio ar faterion proffil uchel sy'n wleidyddol sensitif gydag uwch wleidyddion yng Nghymru.  Bydd deiliad y swydd hefyd yn datblygu perthynas waith gyda Llywodraeth Cymru, Senedd y DU a'r deddfwrfeydd datganoledig eraill ledled y DU.

Byddai angen i bob ymgeisydd posibl fod wedi cwblhau ei Gwrs Ymarfer y Gyfraith (LPC) erbyn adeg y penodiad.

I gael rhagor o wybodaeth a ffurflen gais, ewch i

www.cynulliad.cymru/swyddi

Dyddiad cau: 10.00 28 Hydref 2019