Animal Practitioner

Recruiter
Coleg Cambria
Location
Holywell, Flintshire, Wales
Salary
Up to £25000 per annum
Posted
20 Sep 2019
Closes
18 Oct 2019
Ref
CC/1115
Contact
Coleg Cambria
Contract Type
Temporary
Hours
Full Time

Animal Practitioner

Fixed Term, Maternity Cover

Northop - £25,000 per annum

Here at Coleg Cambria we are now have an exciting opportunity for an Animal Practitioner to join the team within the Animal Centre, based at our Northop Site.

In your role as an Animal Practitioner, your main responsibility will be to deliver formal scheduled practical sessions direct to the learner groups you are responsible for. You will be required to prepare a schedule of practical learning and assessment activities that will engage your students.

Within your new role, you will be required to monitor the overall progress of each learner in terms of the progress they are making towards their chosen qualification, as well as assessing their competence, attendance, punctuality, initiating action as and when required.

You will be required to address, plan and deliver underpinning vocational knowledge requirements as appropriate including other college priorities, such as integrating English, Maths and Prevent.

Within the Animal care team, we work with a wide range of animals including reptiles, rodents, farm animals, poultry, birds, aquatics and amphibians and inverts. As part of this role there will be a requirement for you to take responsibility for the care and wellbeing of the animals, therefore you would need to have some experience of working with these breeds.

To be considered for this role, it is essential that you have a minimum of a Level 4 qualification within a relevant subject area, along with recent relevant industry experience. Ideally you will possess or be working towards an internal quality assessment qualification, and a teaching and learning qualification. Experience delivering City and Guilds technical qualifications would be highly advantageous, as well as experience of working with learners with additional learning needs.

We are also looking for someone who is a competent user of IT packages including Microsoft office and Google Docs. Being an excellent communicator and having great interpersonal skills is also a must for this role.

The ability to speak Welsh is desirable for this role.

The successful applicant will be subject to an enhanced DBS check.

Closing Date:16/10/2019

Please be aware that Coleg Cambria reserve the right to close any vacancy earlier then the listed date if we have received a high level of applications. We would recommend that if you do wish to be considered that you complete the application as promptly as possible.

Ymarferydd Anifeiliaid

Cyfnod penodol, yn ystod absenoldeb mamolaeth

Llaneurgain - £25,000 y flwyddyn

Yma yng Ngholeg Cambria, mae gennym gyfle cyffrous i Ymarferydd Anifeiliaid ymuno â'r tîm yn y Ganolfan Anifeiliaid, sydd wedi'i lleoli ar ein safle Llaneurgain.

Yn eich swydd fel Ymarferydd Anifeiliaid, eich prif gyfrifoldeb fydd cyflwyno sesiynau ymarferol ffurfiol yn ôl yr amserlen yn uniongyrchol i grwpiau o ddysgwyr rydych yn gyfrifol amdanynt. Bydd gofyn i chi baratoi amserlen o ddysgu ymarferol a gweithgareddau asesu a fydd yn ennyn diddordeb eich myfyrwyr.

Yn eich swydd newydd, bydd gofyn i chi fonitro cynnydd cyffredinol pob dysgwr o ran y cynnydd maent yn ei wneud tuag at eu cymhwyster dewisol, yn ogystal ag asesu eu cymhwysedd, eu presenoldeb, eu prydlondeb, a gweithredu yn ôl y gofyn.

Bydd gofyn i chi gyflwyno, cynllunio a mynd i'r afael â gofynion gwybodaeth alwedigaethol greiddiol fel y bo'n briodol gan gynnwys blaenoriaethau eraill y coleg, fel ymgorffori Saesneg, Mathemateg a Prevent.

Yn y tîm Gofal Anifeiliaid, rydym yn gweithio gydag ystod eang o anifeiliaid gan gynnwys ymlusgiaid, cnofilod, anifeiliaid fferm, dofednod, adar, pysgod, amffibiaid ac infertebratau. Fel rhan o'r swydd hon, bydd gofyn i chi fod yn gyfrifol am ofal a lles yr anifeiliaid, felly byddai angen i chi gael rhywfaint o brofiad o weithio gyda'r bridiau hyn.

I gael eich ystyried ar gyfer y swydd hon, mae'n hanfodol fod gennych gymhwyster Lefel 4 o leiaf mewn maes pwnc perthnasol, yn ogystal â phrofiad perthnasol diweddar yn y diwydiant. Yn ddelfrydol, bydd gennych gymhwyster asesu sicrhau ansawdd mewnol, neu'n fodlon gweithio tuag at hynny, a chymhwyster addysgu a dysgu. Byddai'n hynod fanteisiol petai gennych brofiad o gyflwyno cymwysterau technegol City & Guilds, yn ogystal â phrofiad o weithio gyda dysgwyr sydd ag anghenion dysgu ychwanegol.

Rydym hefyd yn chwilio am rywun sy'n fedrus wrth ddefnyddio pecynnau TG gan gynnwys Microsoft Office a Google Docs. Mae'n rhaid eich bod yn dda am gyfathrebu ac yn meddu ar sgiliau rhyngbersonol gwych ar gyfer y swydd hon hefyd.

Byddai'n ddymunol petaech yn gallu Cymraeg ar gyfer y swydd hon.

Byddwn yn gofyn am ddatgeliad DBS manwl gan yr ymgeisydd llwyddiannus.