Administrator (Receptionist)

Recruiter
Coleg Cambria
Location
Wrexham, Wales
Salary
£18812 - £20123 per annum
Posted
19 Sep 2019
Closes
17 Oct 2019
Ref
CC/1116
Contact
Coleg Cambria
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Role title: Administrator (Receptionist)

Location: Yale site, Wrexham

Working hours: Full Time, Permanent

Salary: £18,812 - £20,123 per annum based on a salary assessment and relevant experience

We are seeking a friendly, organised, and adaptable person to join our administration team on our Yale site in Wrexham.

JOB PURPOSE:

 • To welcome all visitors to the college reception, and give a great first impression.
 • Answer incoming calls, greeting callers, providing information, transferring calls and/or taking messages as necessary.
 • Respond to enquiries via phone and email, book appointments and diary management.
 • To provide administrative support where required and other general admin tasks.

WHAT WE'RE LOOKING FOR

 • An enthusiastic and approachable person who enjoys working in a busy environment.
 • Someone who has exceptional customer service skills, who remains calm and professional at all times.
 • Someone who has recent experience in a fast paced office environment.
 • An individual who holds an NVQ Level 3 or equivalent in a professional area of expertise and holds a level 2 Customer service qualification.
 • A proficient user of Microsoft office and Google applications.
 • Someone who is comfortable working with office equipment such as telephone systems, document scanning and data management devices.
 • Those who are familiar with and have experience of specialist IT packages will be advantageous, as will those who have worked in an education or training environment.

The ability to speak Welsh is essential for this role.

A DBS Disclosure will be requested from the successful candidate being offered the position.

Please be aware that Coleg Cambria reserve the right to close any vacancy earlier then the listed date if we have received a high level of applications. We would recommend that if you do wish to be considered that you complete the application as promptly as possible.

Enw'r Swydd Gweinyddwr

Lleoliad: Safle Iâl, Wrecsam

Oriau Gwaith: Llawn Amser, Parhaol

Cyflog: £18,812 - £20,123 y flwyddyn yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Rydym yn chwilio am unigolyn cyfeillgar, trefnus a hyblyg i ymuno â'n tîm gweinyddu yn ein safle Iâl.

DIBEN Y SWYDD:

 • Croesawu holl ymwelwyr i dderbynfa'r coleg, a gwneud argraff gyntaf wych arnynt.
 • Ateb galwadau ffôn, cyfarch unrhyw un sy'n galw, cynnig gwybodaeth, trosglwyddo galwadau ac/neu nodi negeseuon yn ôl yr angen.
 • Ymateb i ymholiadau dros y ffôn neu drwy e-bost, trefnu apwyntiadau a rheoli dyddiadur.
 • I gynnig cymorth gweinyddol lle bo angen yn ogystal â thasgau gweinyddol cyffredinol eraill.

RYDYM YN CHWILIO AM UNIGOLYN:

 • Unigolyn brwdfrydig a chyfeillgar sy'n mwynhau gweithio mewn amgylchedd prysur.
 • Rhywun sydd â sgiliau gwasanaethau i gwsmeriaid gwych, sy'n gallu aros yn ddigynnwrf a phroffesiynol bob amser.
 • Rhywun sydd â phrofiad diweddar mewn amgylchedd swyddfa brysur.
 • Unigolyn sydd â NVQ Lefel 3 neu gymhwyster cyfwerth mewn maes arbenigedd proffesiynol, a chymhwyster Lefel 2 mewn Gwasanaethau i Gwsmeriaid.
 • Unigolyn sy'n hyddysg wrth ddefnyddio rhaglenni Microsoft Office a Google.
 • Rhywun sy'n hyderus yn defnyddio cyfarpar swyddfa fel systemau ffôn, sganio dogfennau a dyfeisiau rheoli data.
 • Byddai'n fanteisiol petaech yn gyfarwydd â phecynnau TG arbenigol a chyda profiad o'u defnyddio, yn ogystal â phrofiad o weithio mewn amgylchedd addysg neu hyfforddiant.

Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Sylwer fod Coleg Cambria yn cadw'r hawl i gau'r rhestr ymgeiswyr yn gynnar ar gyfer unrhyw swydd os byddwn yn derbyn nifer fawr o geisiadau. Byddwn yn argymell eich bod yn cwblhau'r cais cyn gynted â phosibl os hoffech gael eich ystyried.