Lecturer in Hairdressing

Recruiter
Coleg Cambria
Location
Wrexham, Wales
Salary
Negotiable
Posted
16 Sep 2019
Closes
14 Oct 2019
Ref
CC/1100
Contact
Coleg Cambria
Sectors
Health & Beauty
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Lecturer in Hairdressing

Yale site

Permanent, Part Time, 0 contract

Salary £23,626 - £39,401 per annum, pro rata, based on a salary assessment and relevant experience

We are looking for a self-confident, creative and imaginative individual to join us as Lecturer in Hairdressing to join the team on our Yale site.

Displaying energy and enthusiasm in the learning environment, you will perform scheduled teaching, prepare learning materials, mark students' work, liaise with awarding bodies and exam invigilation as required. Whilst acting as a personal tutor, providing educational guidance, support and counselling for all students, you will liaise with tutors from other business areas with regard to resources, curriculum development, student reports and other related matters, and complete and produce documentation such as registers, schemes of work, records of work, course review, course analysis documentation and student reports.

You will be qualified to at least Level 5 in a relevant specialist subject area and possess or hold a teaching qualification such as Cert Ed, PGCE or City & Guilds 7407. Able to prepare effective written and visual teaching materials, you will be able to identify, interpret and apply specific knowledge to practice and be a dedicated team player who can establish effective working relationships.

With an awareness of the importance of quality standards within teaching, you will have knowledge of a broad range of learning needs and how to support these needs within a learning environment and demonstrate and understanding of current developments within your own specialist area. You should be open and responsive to the needs of others and be able to quickly adapt to changing circumstances and new ideas.

A DBS Disclosure will be requested from the successful applicant being offered the position and you will also be required to register with the Education Workforce Council.

Closing Date: 14/10/2019

Please be aware that Coleg Cambria reserve the right to close any vacancy earlier then the listed date if we have received a high level of applications. We would recommend that if you do wish to be considered that you complete the application as promptly as possible.

Darlithydd Trin Gwallt

Safle Iâl

Parhaol, Rhan-amser, Contract 0

Cyflog £23,626 - £39,401 y flwyddyn pro-rata, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Rydym yn chwilio am unigolyn hunanhyderus, creadigol a llawn dychymyg i ymuno â'n tîm fel Darlithydd Trin Gwallt ar ein safle Iâl.

Gan ddangos egni a brwdfrydedd yn yr amgylchedd dysgu, byddwch yn addysgu yn ôl yr amserlen, paratoi deunyddiau dysgu, marcio gwaith myfyrwyr, cysylltu â chyrff dyfarnu, a goruchwylio arholiadau yn ôl y galw. Byddwch hefyd yn rhoi arweiniad addysgol, cymorth a chyngor i bob myfyriwr yn eich gwaith fel tiwtor personol. Byddwch yn gweithio gyda thiwtoriaid o feysydd busnes eraill i drafod materion fel adnoddau, datblygu'r cwricwlwm, adroddiadau myfyrwyr a materion perthnasol eraill. Bydd rhaid i chi gynhyrchu a chwblhau dogfennau fel cofrestri, cynlluniau gwaith, cofnodion gwaith, adolygiadau cyrsiau, dogfennau dadansoddi cyrsiau ac adroddiadau myfyrwyr.

Bydd gennych gymhwyster Lefel 5 o leiaf mewn maes pwnc arbenigol perthnasol, a chymhwyster addysgu fel Tystysgrif Addysg, TAR neu City & Guilds 7407. Byddwch yn gallu paratoi deunyddiau addysgu ysgrifenedig a gweledol effeithiol, ac yn gallu canfod, dehongli a chymhwyso gwybodaeth benodol i'w chyflwyno. Byddwch yn aelod ymroddedig o dîm gyda'r gallu i feithrin perthnasau gwaith effeithiol.

Byddwch yn gwybod am bwysigrwydd safonau ansawdd mewn addysgu. Byddwch hefyd yn gwybod am yr ystod eang o anghenion dysgu a sut i gynorthwyo gyda'r anghenion hynny mewn amgylchedd dysgu. Byddwch yn gallu dangos eich bod yn deall datblygiadau cyfredol yn eich maes arbenigol eich hun. Dylech fod yn agored ac yn ymatebol i anghenion pobl eraill ac yn gallu addasu'n gyflym i amgylchiadau newidiol a syniadau newydd.

Byddwn yn gofyn am ddatgeliad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd. Bydd gofyn i chi gofrestru gyda'r Cyngor Gweithlu Addysg hefyd.

Sylwer bod Coleg Cambria yn cadw'r hawl i gau'r rhestr ymgeiswyr yn gynnar ar gyfer unrhyw swydd os byddwn yn derbyn nifer fawr o geisiadau. Byddwn yn argymell eich bod yn cwblhau'r cais cyn gynted â phosibl os hoffech gael eich ystyried.

Dyddiad Cau: 14/10/2019

More searches like this