Policy and Casework Official (Wales)

2 days left

Recruiter
NASUWT
Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
£52,813 per annum
Posted
11 Sep 2019
Closes
23 Sep 2019
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

The NASUWT is the largest teachers’ union in Wales, with a strong tradition of outstanding representation, effective organising and campaigning.

All NASUWT employees receive an excellent benefits package including a defined benefit pension scheme and 48 days leave including Public Holidays and closure days.

Policy and Casework Official (Wales)

£52,813 per annum

Based in Cardiff

As a Policy and Casework Official you will influence the development of Education in Wales by applying your knowledge of the sector to draft and develop policy briefings and consultation responses whilst representing the NASUWT on a range of consultation and negotiating bodies.

As an experienced caseworker you will represent individual members in all levels of formal hearing with their employer up to and including Employment Tribunals. You must be a fluent Welsh speaker and combine excellent communicating and influencing skills with a developed sense of political acumen, a track record of individual casework experience and good employment law knowledge.

Closing date for receipt of applications: 23rd September 2019

Interviews to be held on: 9th October 2019

An application pack can be downloaded from the NASUWT website quoting the reference: PCOW5

 

Yr NASUWT yw’r undeb mwyaf ar gyfer athrawon yng Nghymru, â

thraddodiad cryf o gynrychiolaeth ragorol, a threfnu ac ymgyrchu effeithiol.

Mae holl gyflogeion NASUWT yn derbyn pecyn rhagorol o fuddion gan gynnwys cynllun pensiwn â buddion wedi'u diffinio a 48 diwrnod o wyliau gan gynnwys Gwyliau Cyhoeddus a diwrnodau cau.

Swyddog Polisi a Gwaith Achos (Cymru)

£52,813 y flwyddyn

Wedi'i leoli yng Nghaerdydd

 Fel Swyddog Polisi a Gwaith Achos byddwch yn dylanwadu ar ddatblygiad Addysg yng Nghymru trwy gymhwyso’ch gwybodaeth am y sector i lunio a datblygu papurau briffio polisi ac ymatebion ymgynghori wrth gynrychioli'r NASUWT ar ystod o gyrff ymgynghori a negodi. Fel gweithiwr achos profiadol byddwch yn cynrychioli aelodau unigol ar bob lefel o wrandawiad ffurfiol gyda'u cyflogwr hyd at a chan gynnwys Tribiwnlysoedd Cyflogaeth.
 
Mae’n rhaid eich bod yn siarad Cymraeg yn rhugl ac yn gallu cyfuno sgiliau cyfathrebu a dylanwadu rhagorol ag ymdeimlad datblygedig o graffter gwleidyddol, mae’n rhaid bod gennych brofiad gwaith achos unigol a gwybodaeth dda am y gyfraith cyflogaeth.

Mae croeso arbennig i geisiadau gan fenywod.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau: 23 Medi 2019

Cyfweliadau i'w cynnal ar: 9 Hydref 2019

Gellir lawrlwytho pecyn cais oddi ar wefan NASUWT:

www.nasuwt.org.uk/Jobs gan ddyfynnu’r cyfeirnod: PCOW5

Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau at: personnel@mail.nasuwt.org.uk neu ffonio: +44 (0)121 457 6225.

Mae'r NASUWT yn gyflogwr cyfle cyfartal