International Co-ordinator

4 days left

Recruiter
Arts Council of Wales
Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
£20,601 - £25,052 per annum depending on experience
Posted
10 Sep 2019
Closes
20 Sep 2019
Ref
HKUDA2009/SG-MI-CC
Contract Type
Contract
Hours
Full Time

Cydlynydd Rhyngwladol

Dyddiad cau: 20/09/2019

Rydym yn chwilio am Gydlynydd Rhyngwladol i ymuno â’n tîm Celfyddydau Rhyngwladol Cymru.

Mae’r Cydlynydd Rhyngwladol yn cefnogi gweithgareddau, prosiectau a gwasanaethau Celfyddydau Rhyngwladol Cymru i sicrhau eu bod yn cael eu cyflawni’n effeithiol, a’r rhyng-gysylltiad â gweithgareddau rhyngwladol eraill a’n gwaith partneriaeth gyda’r British Council, drwy ddarparu gwasanaeth gweinyddu a chynorthwyo o safon uchel sy’n hwyluso gweithio’n hyblyg/gweithio ar daith.  

Tymor penodol hyd at 28 Chwefror 2020

Llaw amser, 37 o oriau'r wythnos

£20,601 - £25,052 y flwyddyn yn ddibynnol ar brofiad

Lleolir y swydd hon yng Nghaerdydd.


Rydym yn chwilio am Gydlynydd Rhyngwladol i ymuno â’n tîm i weithio ar brosiectau sy’n cynnwys datblygu gwasanaethau gwybodaeth rhyngwladol, cydlynu cyfathrebu, gohebiaeth ac apwyntiadau. Mae’n golygu hefyd cynllunio, trefnu a gweinyddu cyfarfodydd mewnol ac allanol, digwyddiadau a chynadleddau a chymryd rhan yn y broses o gyflawni gwaith cysylltu rheng flaen â sectorau yng Nghymru ac ar adegau dramor mewn cyd-destunau rhyngwladol.

Bydd deilydd y swydd yn meddu ar wybodaeth am y celfyddydau yng Nghymru ac ymrwymiad i hyrwyddo celfyddydau o Gymru yn rhyngwladol.  Mae profiad perthnasol o ddarparu gwasanaethau gweinyddol a sefydliadol o safon uchel, profiad o ymchwilio i wybodaeth a rhoi cyngor ac ymdrin ar lefel sefydliadol â phobl mewn digwyddiadau, cynadleddau a chyd-destunau grŵp eraill yn hanfodol.

Gweithiwn drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg ac mae rhuglder yn y Gymraeg (ar lafar ac yn ysgrifenedig) yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.  Mae gwybodaeth ddigonol o unrhyw ieithoedd tramor neu’r gallu i siarad unrhyw rai yn rhugl yn ddymunol.

Mae ein buddion yn cynnwys oriau/patrwm gwaith hyblyg, gwyliau hael a chynllun pensiwn. 

Dyddiad cau: 12:00 canol ddydd ar ddydd Gwener 20 Medi 2019

Dylid nodi na fyddwn ni'n derbyn CVs.

Gweithredwn Bolisi Cyfle Cyfartal ar recriwtio a chroesawn geisiadau gan bob adran o'r gymuned yn y Gymraeg neu Saesneg.

Mae'r swydd wag yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae'r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw'r rhai o Asiantaeth Gyflogaeth.


English Translation:


International Co-ordinator

Closing date: 20/09/2019

We are looking for an International Co-ordinator to join our Wales Arts International team.

The International Co-ordinator supports the effective delivery of Wales Arts International’s activities, its projects and services, and the interface with other international activity and our partnership work with British Council, by providing a high quality administrative and support service that assists flexible/mobile working.  

Fixed term until 28 February 2020

Full time, 37 hours per week

£20,601 - £25,052 per annum depending on experience

This role is based in Cardiff.


We are looking for an International Co-ordinator to join our team to work on the development of international information services, co-ordination of communication, correspondence and appointments. The role also involves the planning, organisation and administration of internal and external meetings, events and conferences and participation in delivering frontline contact work with sectors in Wales and on occasion abroad in international contexts.

The post holder will have knowledge of the arts in Wales and commitment to advancing arts from Wales internationally.  Experience of providing high quality administrative and organisational services, of researching information and providing advice and of dealing with people in events, conferences and other group contexts is essential for this post.

We work in both English and Welsh and fluency in Welsh (both written and spoken) is essential for this post.  Working knowledge or fluency in any foreign languages would be beneficial.

Our benefits include flexible working hours/pattern, generous holidays and a final salary pension. 
Closing date: 12:00 midday on Friday 20 September 2019

Please note, CVs will not be accepted.

We operate an Equal Opportunities Recruitment Policy and welcome applications from all sections of the community in Welsh or English.

This vacancy is being advertised by Webrecruit. The services advertised by Webrecruit are those of an Employment Agency. 

More searches like this