Human Resources Advisor

Location
Carmarthen, Carmarthenshire (Sir Gaerfyrddin)
Salary
GRADE 7 - £26,999 - £28,785
Posted
10 Sep 2019
Closes
08 Oct 2019
Sectors
Human Resources
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

HUMAN RESOURCES ADVISOR

HUMAN RESOURCES DEPARTMENT

SERVICE HEADQUARTERS, CARMARTHEN

GRADE 7 - £26,999 - £28,785

There is currently a vacancy in the role of Human Resources Advisor based within the Human Resources Department at Service Headquarters. The post is 37 hours per week (Monday-Friday).

The successful candidate will provide support and guidance for managers, employees, members of the HR Support Team and the Department’s referenced officers on HR related matters. The role will involve building strong professional relationships with stakeholders by providing well thought through solutions, advice and guidance on issues related to Human Resource in a proactive and timely manner.

Please be advised that the post requires regular travel throughout Service area.

To apply, please visit the website

Please be advised that applications are welcome in Welsh, and any applications submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application submitted in English.

Please see the attached person specification and job description. Completed application forms must be returned to the Human Resources Department (humanresources@mawwfire.gov.uk), Mid and West Wales Fire and Rescue Service, Service Headquarters, Lime Grove Avenue, Carmarthen, SA31 1SP by no later than 1630 hours on 24 September 2019.

 

CYNGHORYDD ADNODDAU DYNOL

YR ADRAN ADNODDAU DYNOL

PENCADLYS Y GWASANAETH, CAERFYRDDIN

GRADD 7 – £26,999-£28,785

Ar hyn o bryd, mae swydd Cynghorydd Adnoddau Dynol ar gael yn yr Adran Adnoddau Dynol ym Mhencadlys y Gwasanaeth. Swydd am 37 awr yr wythnos yw hon (dydd Llun-dydd Gwener).

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn rhoi cymorth ac arweiniad i reolwyr, gweithwyr, aelodau o'r Tîm Cymorth Adnoddau Dynol a swyddogion cyfeiriedig yr Adran mewn perthynas â materion sy'n ymwneud ag adnoddau dynol. Bydd y rôl yn cynnwys meithrin perthnasoedd proffesiynol cryf â rhanddeiliaid trwy ddarparu atebion, cyngor ac arweiniad da o ran materion sy'n ymwneud ag adnoddau dynol, a hynny mewn modd rhagweithiol ac amserol.

Nodwch fod angen teithio'n rheolaidd ledled ardal y Gwasanaeth ar gyfer y swydd.

I gael rhagor o wybodaeth am y swydd hon, cysylltwch â'r Rheolwr Adnoddau Dynol, Sue Harding ar 0370 6060699.

I wneud cais, ewch i: http://www.mawwfire.gov.uk/English/Careers/Current-Vacancies/Pages/default.aspx

Noder y croesewir ceisiadau yn Gymraeg, ac na fydd unrhyw geisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Gweler swydd-ddisgrifiad a manyleb y person yn atodedig. Ar ôl ei llenwi, rhaid dychwelyd y ffurflen gais i'r Adran Adnoddau Dynol (humanresources@mawwfire.gov.uk), Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Pencadlys y Gwasanaeth, Heol Llwyn Pisgwydd, Caerfyrddin, SA31 1SP, erbyn 1630 ar 24 Medi 2019, fan hwyraf.

More searches like this