Information Systems Officer / Swyddog Systemau Gwybodaeth

Recruiter
Education Workforce Council
Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
£23,625 per annum (starting salary) plus benefits / £23,625 y flwyddyn (cyflog cychwynnol) gyda budd
Posted
10 Sep 2019
Closes
30 Sep 2019
Ref
EWC 39 / CGA 39
Sectors
IT, IT Support
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

The Education Workforce Council (EWC) is the statutory, self-regulating professional body for members of the education workforce in Wales. 

Providing in-house IT technical support, the Information Systems Officer will undertake a range of activities including installation, operating system/application support upgrades, security patching, hardware maintenance and purchasing.  The Information Systems Officer will also assist in the design and maintenance of the Council’s website and the development of back-end systems and applications. Training will be given to the successful candidate.

Experience of IT support is not a requirement but the successful candidate will have an understanding of computer software and hardware, strong skills in MS Office programs, and a keen interest in IT with a willingness to learn and develop their existing skillset.  In addition, the successful candidate will have excellent analytical skills with the ability to think creatively and communicate complex matters clearly to colleagues with varying levels of technical understanding.  Welsh language skills are desirable but not essential to the post.

Employee benefits include access to the Civil Service Pension Scheme, flexi-time and 31 days annual leave (excluding 10 bank holidays and privilege days).

The closing date for applications is 30 September 2019.

 

Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) yw’r corff proffesiynol statudol, hunanreoleiddiol ar gyfer aelodau’r gweithlu addysg yng Nghymru.

Bydd y Swyddog Systemau Gwybodaeth yn darparu cymorth technolegol TG , mewnol, ac yn cyflawni amrywiaeth o weithgareddau, gan gynnwys gosod, uwchraddio systemau gweithredu/cymorth cymwyseddau, gosod pats diogelwch, cynnal a phrynu caledwedd. Bydd y Swyddog Systemau Gwybodaeth hefyd yn cynorthwyo i ddylunio a chynnal gwefan y Cyngor a datblygu ôl-systemau a chymwyseddau. Darperir hyfforddiant i’r ymgeisydd llwyddiannus.

Nid oes rhaid bod â phrofiad o ddarparu cymorth TG ond bydd gan yr ymgeisydd ddealltwriaeth o feddalwedd a chaledwedd cyfrifiaduron, sgiliau MS Office cryf, a diddordeb mawr mewn TG ynghyd â pharodrwydd i ddysgu a datblygu eu sgiliau presennol.  Hefyd, bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus sgiliau dadansoddol ardderchog â’r gallu i feddwl yn greadigol a chyfleu materion cymhleth yn glir i gydweithwyr gyda lefelau amrywiol o ddealltwriaeth dechnegol. Mae meddu ar y Gymraeg yn ddymunol, ond heb fod yn hanfodol ar gyfer y swydd.

Mae buddion cyflogeion yn cynnwys mynediad i Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil, oriau hyblyg a 31 diwrnod o wyliau blynyddol (yn ogystal â 10 gŵyl banc a diwrnodau braint).

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais yw 30 Medi 2019.