Crematorium Technician and Groundsperson

5 days left

Location
Coychurch, Bridgend
Salary
£19,554  per annum
Posted
11 Sep 2019
Closes
25 Sep 2019
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Communities Directorate

Crematorium Technician and Groundsperson    

£19,554  per annum

We are looking for a Groundsperson, who will also carry out the role of Crematorium Technician, to join our experienced team at Coychurch Crematorium.

You will carry out grounds maintenance work at the Crematorium. You will also assist with the operational aspects of the Crematorium. As part of the operational team you will carry out all technical duties relating to the cremation service. This will include cremating and controlling all crematory equipment, acting as chapel attendant, the laying to rest of cremated remains, fixing memorial plaques and general cleaning and maintenance duties.

You will have the ability to follow work instructions, both written and oral, and demonstrate an understanding of good customer care skills. It is essential that you have good communication skills and a sympathetic and understanding approach, as you will liaise closely with the bereaved, Funeral Directors and members of the clergy.

A self motivated individual, with good organisational skills, you will have a flexible approach to work, as duties will include evenings and weekend working in accordance with the needs of the service. With the ability to work under pressure and pay attention to detail when completing records and following instructions, you will work effectively as part of a team and work using your own initiative.

With knowledge of amenity and horticultural operations, you will have the ability to use light plant and equipment.  A professional qualification in horticulture would be desirable.

Ideally you will hold the Crematorium Technician’s Training Certificate and have experience within the bereavement field. The ability to operate computer controlled machinery, through training, is required and you must also demonstrate the commitment to achieve the Cremator Technicians Training Certificate, within an agreed time scale.

If you take pride in your work, you will love working with us. You will share in the success of the team, which has recently attained the prestigious Green Flag Award for the tenth successive year.

Closing Date: 25th September 2019

Cymunedau Cyfarwyddiaeth

Technegydd a Gofalwr Tiroedd Amlosgfa 

£19,554 y flwyddyn

Rydym yn chwilio am Ofalwr Tiroedd, a fydd hefyd yn cyflawni rôl Technegydd Amlosgfa, i ymuno â'n tîm profiadol yn Amlosgfa Llangrallo.

Byddwch yn gwneud gwaith cynnal a chadw tiroedd yn yr Amlosgfa. Byddwch hefyd yn cynorthwyo ag agweddau gweithredol ar yr Amlosgfa. Fel rhan o'r tîm gweithredol byddwch yn cyflawni'r holl ddyletswyddau technegol sy'n ymwneud â'r gwasanaeth amlosgi. Bydd hyn yn cynnwys amlosgi a rheoli'r holl offer amlosgol, gan weithredu fel gweinydd capel, gosod gweddillion wedi'u hamlosgi i orffwys, gosod placiau coffa a dyletswyddau glanhau a chynnal a chadw cyffredinol.

Byddwch yn gallu dilyn cyfarwyddiadau gwaith, yn ysgrifenedig ac ar lafar, a dangos dealltwriaeth o sgiliau gofal cwsmeriaid da. Mae'n hanfodol bod gennych sgiliau cyfathrebu da a dull cydymdeimladol a deallgar, oherwydd byddwch yn cysylltu'n agos â'r rhai sydd mewn galar, Cyfarwyddwyr Angladdau ac aelodau o'r glerigiaeth.

A chithau'n unigolion â hunangymhelliant, gyda sgiliau trefnu da, bydd gennych ddull hyblyg o ran gwaith, oherwydd bydd y dyletswyddau'n cynnwys gweithio nosweithiau ac ar benwythnosau yn unol ag anghenion y gwasanaeth. A chithau'n gallu gweithio o dan bwysau a rhoi sylw i fanylion wrth lenwi cofnodion a dilyn cyfarwyddiadau, byddwch yn gweithio'n effeithiol fel rhan o dîm a gweithio gan ddefnyddio eich menter eich hun.

Gyda gwybodaeth am weithrediadau amwynder a garddwriaethol, byddwch yn gallu defnyddio peiriannau ac offer ysgafn.  Byddai cymhwyster proffesiynol mewn garddwriaeth yn ddymunol.

Yn ddelfrydol, byddwch yn meddu ar Dystysgrif Hyfforddi Technegydd Amlosgfa a phrofiad ym maes profedigaeth. Mae'r gallu i weithredu peiriannau a reolir gan gyfrifiaduron, drwy hyfforddiant, yn ofynnol a rhaid i chi hefyd ddangos yr ymrwymiad i gyflawni'r Dystysgrif Hyfforddi Technegwyr Amlosgfa, o fewn amserlen y cytunwyd arni.

Os ydych yn ymfalchïo yn eich gwaith, byddwch wrth eich bodd yn gweithio gyda ni. Byddwch yn rhannu yn llwyddiant y tîm, sydd wedi ennill Gwobr y Faner Werdd yn ddiweddar am y degfed flwyddyn yn olynol.

Dyddiad Cau:     25 Medi 2019