Catering Supervisor

6 days left

Recruiter
Sport Wales
Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
£22,174.92 - £24,447.85
Posted
07 Sep 2019
Closes
22 Sep 2019
Ref
HKUCI2209/SG-JW-CC
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Job title: Catering Supervisor
Department: Catering & Housekeeping
Salary: £22,174.92 - £24,447.85
Working hours: 37

Who we are

Sport Wales is the national organisation responsible for developing and promoting sport and physical activity in Wales. We are the main adviser on sporting matters to the Welsh Government and are responsible for distributing National Lottery funds.
 
What you’ll do

We are looking for an experienced individual who will be reporting directly to the Catering and Housekeeping Manager and be responsible for supervising the operation in Catering which includes a café service, hospitality, events and vending.

As the Catering Supervisor, you will be passionate about creating a great environment for staff and customers, be engaging, outgoing and confident with a meticulous eye for detail. You will be responsible for preparing and supervising rotas, staff training, performance reviews and ensuring that all food and health and safety regulations are followed and kept up to date.
 
What you’ll need

We are looking for candidates who have at least 2 years’ supervisory experience in a similar background as well as a minimum of 5 GCSEs. The ability to speak Welsh is desirable, although not essential. If you have the presence and personality to work in a high performing team as well as the passion and drive to succeed, then we would love to hear from you.
 
Closing date: Midnight 22nd September 2019

Provisional interview date for shortlisted candidates: 2nd October 2019

We value the diversity of our workforce and welcome applications from all sections of the community.

This vacancy is being advertised by Webrecruit. The services advertised by Webrecruit are those of an Employment Agency. 


Welsh Translation:


Teitl swydd: Goruchwylydd Gweithrediadau Arlwyo
Adran: Arlwyo a Chadw Tŷ
Cyflog: £22,174.92 - £24,447.85
Oriau gwaith: 37

Pwy ydym ni

Chwaraeon Cymru yw’r sefydliad cenedlaethol sy’n gyfrifol am ddatblygu a hybu chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng Nghymru. Ni yw prif gynghorwr Llywodraeth Cymru ar bob mater yn ymwneud â chwaraeon ac rydym yn gyfrifol am ddosbarthu cyllid y Loteri Genedlaethol.
 
Beth fyddwn yn ei wneud

Rydym yn chwilio am unigolyn profiadol a fydd yn adrodd yn ôl yn uniongyrchol i’r Rheolwr Arlwyo a Chadw Tŷ ac yn gyfrifol am oruchwylio’r gwaith o weithredu’r adran Arlwyo sy’n cynnwys gwasanaeth y caffi, lletygarwch, digwyddiadau a gwerthiant.

Fel y Goruchwylydd Arlwyo, byddwch yn teimlo’n angerddol am greu amgylchedd gwych i staff a chwsmeriaid, yn allblyg, difyr a hyderus gyda llygad graff am fanylder. Byddwch yn gyfrifol am baratoi a goruchwylio rotas, hyfforddiant staff, adolygiadau perfformiad a sicrhau y cedwir at yr holl reoliadau bwyd ac iechyd a diogelwch a bod popeth yn ddiweddar yn y cyswllt hwn.  
 
Beth fydd arnoch ei angen

Rydym yn chwilio am ymgeiswyr sydd â 2 flynedd o leiaf o brofiad goruchwylio mewn cefndir tebyg, yn ogystal ag isafswm o 5 TGAU. Mae gallu siarad Cymraeg yn ddymunol, ond nid yw’n hanfodol. Os oes gennych chi bresenoldeb a phersonoliaeth i weithio mewn tîm perfformiad uchel, yn ogystal ag angerdd a dyhead i lwyddo, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi. 

Dyddiad cau: Hanner nos 22ain Medi 2019

Dyddiad dros dro’r cyfweliad ar gyfer yr ymgeiswyr ar y rhestr fer: 2il Hydref 2019
 
Rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth ein gweithlu ac yn croesawu ceisiadau o bob rhan o’r gymuned.

Mae'r swydd wag yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae'r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw'r rhai o Asiantaeth Gyflogaeth.

More searches like this