Lecturer in Brickwork

Recruiter
Coleg Cambria
Location
Connah's Quay, Flintshire, Wales
Salary
£23626 - £39401 per annum
Posted
06 Sep 2019
Closes
04 Oct 2019
Ref
CC/1081
Contact
Coleg Cambria
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Lecturer in Brickwork

Deeside

Part Time, Permanent

22 hours per week

Salary £23,626 - £39,401 per annum, pro rata, based on a salary assessment and relevant experience

We are looking Lecturer in Bricklaying to join the Construction team at our Deeside campus.

Displaying energy and enthusiasm in the learning environment, you will perform scheduled teaching, prepare learning materials, mark students' work, liaise with awarding bodies and exam invigilation as required. Providing educational guidance, support and counselling for all students, you will liaise with tutors from other business areas with regard to resources, curriculum development, student reports and other related matters, and complete and produce documentation such as registers, schemes of work, records of work, course review, course analysis documentation and student reports.

We are looking for an individual who is qualified to at least Level 4 in a related subject area. Ideally you will hold a teaching qualification such as Cert Ed, PGCE or City & Guilds 7407, however we will also consider candidates who are willing to study towards a Teaching Qualification. Able to prepare effective written and visual teaching materials, you will be able to identify, interpret and apply specific knowledge to practice and be a dedicated team player who can establish effective working relationships.

With an awareness of the importance of quality standards within teaching, you will have knowledge of a broad range of learning needs and how to support these needs within a learning environment and demonstrate and understanding of current developments within your own specialist area. You should be open and responsive to the needs of others and be able to adapt quickly to changing circumstances and new ideas.

The ability to speak fluent Welsh is desirable.

A DBS Disclosure will be requested from the successful applicant being offered the position and you will also be required to register with the Education Workforce Council.

Please be aware that Coleg Cambria reserve the right to close any vacancy earlier then the listed date if we have received a high level of applications. We would recommend that if you do wish to be considered that you complete the application as promptly as possible.

Closing Date: 04/10/2019

Darlithydd Gwaith Brics

Glannau Dyfrdwy

Rhan-amser, Parhaol

22 awr yr wythnos

Cyflog £23,626 - £39,401 y flwyddyn pro-rata, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Rydym yn chwilio am Ddarlithydd Gwaith Brics i ymuno â'r tîm Adeiladu ar ein safle Glannau Dyfrdwy.

Gan ddangos egni a brwdfrydedd yn yr amgylchedd dysgu, byddwch yn addysgu yn ôl yr amserlen, paratoi deunyddiau dysgu, marcio gwaith myfyrwyr, cysylltu â chyrff dyfarnu cymwysterau, a goruchwylio arholiadau yn ôl y galw. Byddwch yn rhoi arweiniad addysgol, cymorth a chyngor i bob myfyriwr. Byddwch hefyd yn cysylltu â thiwtoriaid meysydd busnes eraill i drafod materion fel adnoddau, datblygu'r cwricwlwm, adroddiadau myfyrwyr a materion cysylltiedig eraill. Bydd gofyn i chi gynhyrchu a chwblhau dogfennau fel cofrestri, cynlluniau gwaith, cofnodion gwaith, adolygiadau cyrsiau, dogfennau dadansoddi cyrsiau ac adroddiadau myfyrwyr.

Rydym yn chwilio am unigolyn gyda chymhwyster Lefel 4 o leiaf mewn maes pwnc perthnasol. Yn ddelfrydol, bydd gennych gymhwyster addysgu fel Tystysgrif Addysg, TAR neu City & Guilds 7407. Fodd bynnag byddwn hefyd yn ystyried ymgeiswyr sy'n fodlon astudio tuag at Gymhwyster Addysgu. Byddwch yn gallu paratoi deunyddiau addysgu ysgrifenedig a gweledol effeithiol, ac yn gallu canfod, dehongli a chymhwyso gwybodaeth benodol i'w chyflwyno. Byddwch yn aelod ymroddedig o dîm gyda'r gallu i feithrin perthnasau gwaith effeithiol.

Byddwch yn gwybod am bwysigrwydd safonau ansawdd mewn addysgu. Byddwch hefyd yn gwybod am yr ystod eang o anghenion dysgu a sut i gynorthwyo gyda'r anghenion hynny mewn amgylchedd dysgu. Byddwch yn gallu dangos eich bod yn deall datblygiadau cyfredol yn eich maes arbenigol eich hun. Dylech fod yn agored ac yn ymatebol i anghenion pobl eraill ac yn gallu addasu'n gyflym i amgylchiadau newidiol a syniadau newydd.

Byddai'n ddymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl.

Byddwn yn gofyn am ddatgeliad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd. Bydd gofyn i chi gofrestru gyda'r Cyngor Gweithlu Addysg hefyd.

Mae Coleg Cambria yn cadw'r hawl i gau'r rhestr ymgeiswyr yn gynnar ar gyfer unrhyw swydd os byddwn yn derbyn nifer fawr o geisiadau. Byddwn yn argymell i chi gwblhau'r cais cyn gynted â phosibl os hoffech gael eich ystyried.

Dyddiad Cau: 04/10/2019