Lecturer in Animal Care

Recruiter
Coleg Cambria
Location
Ruthin, Denbighshire, Wales
Salary
Negotiable
Posted
03 Sep 2019
Closes
01 Oct 2019
Ref
CC/1107
Contact
Coleg Cambria
Contract Type
Temporary
Hours
Full Time

Lecturer in Animal Care

Llysfasi

Maternity Cover, November 2019 start, Fixed Term until July 2020

£23,626-£39,401 per annum, based on a salary assessment and relevant experience

At Coleg Cambria, we are now looking to appoint a Lecturer in Animal Care to join our team, based on our Llysfasi site.

Within the role, you will be responsible for performing scheduled teaching, preparing learning materials, marking students work, liaising with awarding bodies and exam invigilation as required. In your role as a personal tutor, you will also be providing invaluable educational support and guidance for students and liaise with parents as necessary. You must complete and produce agreed documentation such as attendance reports, schemes of work, course review, course analysis documentation and student reports.

The successful candidate will hold a minimum of Level 4 equivalent qualification in Animal Care and hold a teaching qualification such as Cert Ed, PGCE or C&G 7407. You will be able to demonstrate an understanding of current developments within your own specialist area and ways of keeping up to date with such developments, and should have knowledge of the broad range of learning needs and how to support these within a learning environment.

In addition, it is essential that you are proficient in MS Office and Google applications and are able to navigate the Internet and Intranets. With excellent communication and interpersonal skills, you will be a strong team player and will display energy and enthusiasm in the learning environment.

The ability to speak Welsh is desirable.

A DBS Disclosure will be requested from the successful applicant being offered the position.

Please be aware that Coleg Cambria reserve the right to close any vacancy earlier then the listed date if we have received a high level of applications. We would recommend that if you do wish to be considered that you complete the application as promptly as possible.

Closing Date: 01/10/2019

Darlithydd mewn Gofal Anifeiliaid

Llysfasi

Cyfnod Mamolaeth, yn dechrau fis Tachwedd 2019, Cyfnod penodol tan fis Gorffennaf 2020

£23,626-£39,401 y flwyddyn yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Yng Ngholeg Cambria, rydyn ni'n chwilio am Ddarlithydd mewn Gofal Anifeiliaid i ymuno â'n tîm, ar ein safle Llysfasi.

Yn y swydd hon, byddwch yn gyfrifol am addysgu yn ôl yr amserlen, paratoi deunyddiau dysgu, marcio gwaith myfyrwyr, cysylltu â chyrff dyfarnu cymwysterau a goruchwylio arholiadau yn ôl y galw. Yn eich gwaith fel tiwtor personol, byddwch yn rhoi cymorth ac arweiniad addysgol gwerthfawr i fyfyrwyr ac yn cysylltu â rhieni yn ôl yr angen. Rhaid i chi gwblhau a chynhyrchu dogfennau a gytunwyd arnynt megis adroddiadau presenoldeb, cynlluniau gwaith, adolygiadau cyrsiau, dogfennau dadansoddi cyrsiau ac adroddiadau myfyrwyr.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus gymhwyster cyfwerth â Lefel 4 o leiaf mewn Gofal Anifeiliaid a chymhwyster addysgu fel Tystysgrif Addysg, TAR neu C&G 7407. Byddwch yn gallu dangos eich bod yn deall y datblygiadau cyfredol yn eich maes arbenigol eich hun a sut fyddwch yn sicrhau bod gennych y wybodaeth ddiweddaraf am y datblygiadau hyn. Byddwch hefyd yn gwybod am yr ystod eang o anghenion dysgu a sut i gynorthwyo gyda'r anghenion hynny mewn amgylchedd dysgu.

Yn ogystal â hynny, mae'n hanfodol eich bod yn hyddysg mewn defnyddio MS Office a Google, ac yn gallu defnyddio'r Rhyngrwyd a'r Mewnrwydi. Gyda sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol ardderchog, byddwch yn aelod cadarn o dîm ac yn dangos egni a brwdfrydedd yn yr amgylchedd dysgu.

Byddai'n ddymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg.

Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Mae Coleg Cambria yn cadw'r hawl i gau'r rhestr ymgeiswyr yn gynnar ar gyfer unrhyw swydd os byddwn yn derbyn nifer fawr o geisiadau. Byddwn yn argymell i chi gwblhau'r cais cyn gynted â phosibl os hoffech gael eich ystyried.


Dyddiad Cau: 01/10/2019