Insights & Communications Officer

Recruiter
Sport Wales
Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
£29,100 - £35,750 per annum subject to pay and grading review 
Posted
31 Aug 2019
Closes
13 Sep 2019
Ref
ACGVM1309/SG-JW
Contract Type
Contract
Hours
Full Time

Insights & Communications Officer

Salary: £29,100 - £35,750 per annum subject to pay and grading review
Hours: 37 hours per week
Location: Cardiff

We have an exciting opportunity for a Research and Communications Officer to join us on an 18-month fixed term contract.

We value diversity and welcome applications from all sections of the community.

Who we are

Sport Wales is the national organisation responsible for developing and promoting sport and physical activity in Wales. We are the main adviser on sporting matters to the Welsh Government and are responsible for distributing National Lottery funds. We aim to not only improve the level and enjoyment of sports participation at grassroots level but also provide our aspiring athletes with the support required to compete successfully on the world stage.

What you’ll do

The national Government programme which provides free access to swimming will be re-launched. This role will involve collaborating with partners, capturing and sharing learning, celebrating success and evidencing impact. You will support the design, development and delivery of free-swimming activities, evidencing wider social impact, such as health and economic outcomes and shaping future policy. This is a stimulating work environment in a role that can have a positive impact on the nation, where you can contribute to the delivery of bigger and better outcomes for Welsh lives.

You’ll be confident with excellent interpersonal skills and the ability to communicate research findings and understand how to tell a compelling story. A knowledge and experience of research and evaluation is essential. You will be skilled in generating new ideas and supporting partners to identify alternative approaches and solutions.

Sport Wales is a progressive organisation with excellent employee benefits. We promote work life balance and offer a range of flexible approaches to support you. If you wish to work flexibly please detail this on your application form.

This vacancy is being advertised by Webrecruit. The services advertised by Webrecruit are those of an Employment Agency.

Swyddog Ymchwil a Chyfathrebu

Cyflog: £29,100- £35,750 y flwyddyn yn amodol ar adolygu graddfa a thâl
Oriau: 37 awr yr wythnos
Lleoliad: Caerdydd

Mae gennym ni gyfle cyffrous ar gyfer Swyddog Ymchwil a Chyfathrebu i ymuno â ni ar gontract tymor penodol am 18 mis.

Rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth ac yn croesawu ceisiadau o bob rhan o’r gymuned.

Pwy ydym ni

Chwaraeon Cymru yw’r sefydliad cenedlaethol sy’n gyfrifol am ddatblygu a hybu chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng Nghymru. Ni yw prif gynghorwr Llywodraeth Cymru ar bob mater yn ymwneud â chwaraeon ac rydym yn gyfrifol am ddosbarthu cyllid y Loteri Genedlaethol. Ein nod ni yw nid yn unig gwella lefel y cymryd rhan mewn chwaraeon ar lawr gwlad, ond hefyd darparu i’n hathletwyr addawol y gefnogaeth ofynnol i gystadlu’n llwyddiannus ar lwyfan y byd.

Beth fyddwch yn ei wneud

Bydd y rhaglen genedlaethol gan y Llywodraeth sy’n darparu nofio am ddim yn cael ei hail-lansio. Bydd y rôl hon yn cynnwys cydweithredu â phartneriaid, casglu a rhannu’r dysgu, dathlu llwyddiant a dangos tystiolaeth o effaith. Byddwch yn cefnogi’r gwaith o gynllunio, datblygu a chyflwyno gweithgareddau nofio am ddim, yn dangos tystiolaeth o’r effaith gymdeithasol ehangach, fel canlyniadau iechyd ac economaidd, ac yn dylanwadu ar bolisïau yn y dyfodol. Mae hwn yn amgylchedd gwaith ysgogol mewn rôl a all gael effaith bositif ar y genedl, a bydd cyfle i chi gyfrannu at ganlyniadau mwy a gwell ar gyfer bywydau pobl Cymru.

Byddwch yn hyderus gyda sgiliau rhyngbersonol rhagorol a gallu i gyfathrebu canfyddiadau ymchwil a dealltwriaeth o sut i adrodd stori bwerus. Mae gwybodaeth am ymchwil a gwerthuso a phrofiad o’r meysydd hyn yn hanfodol. Byddwch yn fedrus am greu syniadau newydd a chefnogi partneriaid i ganfod dulliau gweithredu ac atebion eraill.

Mae Chwaraeon Cymru yn sefydliad blaengar gyda manteision rhagorol i gyflogeion. Rydym yn hybu cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith ac yn cynnig dulliau hyblyg amrywiol i’ch cefnogi chi. Os ydych chi eisiau gweithio’n hyblyg, manylwch ar hyn ar eich ffurflen gais.

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Y gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw rhai Asiantaeth Gyflogaeth.