Executive Assistant

Location
Newport, Newport (Casnewydd)
Salary
£23,625 - £27,400 per annum
Posted
30 Aug 2019
Closes
13 Sep 2019
Contract Type
Contract
Hours
Full Time

Job title: Executive Assistant

Employer: Qualifications Wales

Location: Q2, Imperial Park, Newport NP10 8AR

Contract: This is a fixed-term appointment for 12 months on a full time basis. There may be the possibility of permanency.

Requests for alternative working patterns, including part time, job share and secondments, may be discussed at interview.

Salary and benefits: Band 2 – £23,625 - £27,400

We offer 30 days annual leave (in addition to public holidays and up to three days office closure at Christmas), flexible working arrangements and membership of the Civil Service Pension Scheme.

Hours of work: 37

Department: Corporate Resources

Reporting to: Head of Corporate Governance

Closing date for applications: 13 September 2019

Interview date:  8 October 2019

Background

Qualifications Wales is the independent regulator of qualifications and the qualification system in Wales. It is a Welsh Government Sponsored body and is responsible for ensuring that qualifications and the qualifications system are effective in meeting the reasonable needs of learners in Wales, and for promoting public confidence in these.

Job purpose

The Executive Assistant will provide high level administrative support to the CEO and the Executive Team and assist with day to day operations.  The postholder will plan and manage a wide range of administrative activities, ensuring that work is presented to a high standard and delivered in a timely manner. The postholder will require excellent communication skills and the ability to multi-task, at times representing the CEO and/or Executive Directors in communications with staff and stakeholders.  They will effectively convey the CEO’s priorities to other team members, providing guidance and direction when appropriate.  They will also provide secretarial support to the Chair and Board members.

The post holder will be expected to maintain a consistent, confidential and effective approach to the involvement or use of people, processes and resources.

Teitl y swydd: Cynorthwy-ydd Gweithredol

Cyflogwr: Cymwysterau Cymru

Lleoliad: Q2, Imperial Park, Casnewydd NP10 8UH

Contract: Penodiad cyfnod penodol am 12 mis yn llawn-amser. Efallai gall y  swydd fod yn barhaol.

Gellir trafod ceisiadau am batrymau gwaith eraill, gan gynnwys rhan-amser, rhannu swydd a secondiadau, yn y cyfweliad.

Cyflog: Band 2 – £23,626 - £27,400

Rydym yn cynnig 30 diwrnod o wyliau blynyddol (yn ogystal â gwyliau cyhoeddus a hyd at dri diwrnod o gau swyddfeydd adeg y Nadolig), trefniadau gweithio hyblyg ac aelodaeth o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth sifil.

Oriau gwaith: 37

Adran: Adnoddau Corfforaethol

Yn atebol i'r: Pennaeth Llywodraethiant Corfforaethol

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 13 Medi 2019 

Dyddiad cyfweliad: 8 Hydref 2019

Cefndir

Cymwysterau Cymru yw’r rheoleiddiwr annibynnol o gymwysterau a’r system gymwysterau yng Nghymru. Mae’n Gorff a Noddir gan Lywodraeth Cymru ac mae’n gyfrifol am sicrhau bod cymwysterau a’r system gymwysterau’n effeithiol o ran diwallu anghenion rhesymol dysgwyr yng Nghymru, ac ennyn hyder y cyhoedd yn y rhain.

Diben y swydd

Bydd y Cynorthwy-ydd Gweithredol yn rhoi cymorth gweinyddol lefel uchel i'r Prif Swyddog Gweithredol a'r Tîm Gweithredol a chynorthwyo gyda gweithrediadau o ddydd i ddydd.  Bydd deiliad y swydd yn cynllunio a rheoli amrywiaeth eang o weithgareddau gweinyddol, gan sicrhau y caiff gwaith ei gyflwyno i safon uchel ac yn brydlon. Bydd angen i ddeiliad y swydd feddu ar sgiliau cyfathrebu rhagorol a'r gallu i gyflawni tasgau amrywiol ar yr un pryd, ac ar brydiau bydd yn cynrychioli'r Prif Swyddog Gweithredol a/neu Gyfarwyddwyr Gweithredol wrth gyfathrebu ag aelodau staff a rhanddeiliaid.  Byddant yn cyfleu blaenoriaethau'r Prif Swyddog Gweithredol yn effeithiol i aelodau eraill o'r tîm, gan gynnig arweiniad a chyfeiriad pan fo hynny'n briodol.  Byddant hefyd yn darparu cymorth ysgrifenyddol i'r Cadeirydd ac aelodau'r Bwrdd.

Disgwylir i ddeiliad y swydd gynnal dull cyson, cyfrinachol ac effeithiol o gynnwys neu ddefnyddio pobl, prosesau ac adnoddau.

More searches like this