Qualifications Manager

Location
Newport, Newport (Casnewydd)
Salary
Salary range £37,600 - £44,950 per annum
Posted
30 Aug 2019
Closes
27 Sep 2019
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Job title: Qualifications Manager

Employer: Qualifications Wales

Salary and Benefits: Band 4 – Salary range £37,600 - £44,950 per annum

In addition to salary we offer 30 days annual leave (alongside public holidays and up to three days office closure at Christmas), flexible working arrangements and membership of the Civil Service Pension Scheme.

Hours of work: 37

If you would like the opportunity to be part of the review and reform of national qualifications in Wales then one of our Qualifications Managers roles may be the right next step for you.  These roles offer the chance to engage in projects such as:

  • Qualifications for the new Curriculum for Wales
  • Vocational and Technical qualifications
  • Sector Reviews
  • Skills Challenge Certificate (within the Welsh Baccalaureate)
  • Essential Skills Wales

Our Qualifications Manager roles play a lead role in review and reform and work across our organisation as well as with a range of external stakeholders.

Closing date for applications: 27 September 2019

Interviews:  Will take place between 17 – 30 October 2019

 

Teitl y swydd: Rheolwr Cymwysterau

Cyflogwr: Cymwysterau Cymru

Cyflog a Buddiannau: Band 4 - Ystod cyflog £37,600 - £44,950 y flwyddyn

Yn ogystal â chyflog, rydym yn cynnig 30 diwrnod o wyliau blynyddol (yn ogystal â gwyliau cyhoeddus a chau'r swyddfa am hyd at dri diwrnod dros y Nadolig), trefniadau gweithio hyblyg ac aelodaeth o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil.

Oriau gwaith: 37

Os hoffech chi gael y cyfle i fod yn rhan o’r gwaith o adolygu a diwygio cymwysterau cenedlaethol yng Nghymru, mae’n bosib mai un o’n rolau Rheolwyr Cymwysterau yw’r cam nesaf i chi. Mae’r rolau hyn yn cynnig y cyfle i gymryd rhan mewn prosiectau megis:

•           Cymwysterau ar gyfer y Cwricwlwm Newydd i Gymru

•           Cymwysterau galwedigaethol a thechnegol

•           Adolygiadau sector

•           Y Dystysgrif Her Sgiliau (o fewn Bagloriaeth Cymru)

•           Sgiliau Hanfodol Cymru

Mae ein rolau Rheolwyr Cymwysterau yn chwarae rôl flaengar wrth adolygu a diwygio, ac yn gweithio ar draws ein sefydliad, yn ogystal â chydag ystod o randdeiliaid allanol. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’n gwefan.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 27 Medi 2019

Cyfweliad: Bydd yn digwydd rhwng 17 – 30 Hydref 2019