Degree Apprentice - IT Services

Location
Bangor, Gwynedd
Salary
£17,079 p.a
Posted
30 Aug 2019
Closes
12 Sep 2019
Sectors
Apprenticeships, IT
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Degree Apprentice - IT Services

PRIFYSGOL BANGOR

GWASANAETHAU TG

Prentis Gradd - Gwasanaethau TG
 
(Cyf: BU01986)

Cyflog: £17,079 p.a.

Dyma wahodd ceisiadau am y brentisiaeth pedair blynedd uchod, sef swydd lawn amser yn gweithio yn y Gwasanaethau TG wrth astudio ar gyfer gradd anrhydedd mewn Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol yn Ysgol Cyfrifiadureg a Pheirianneg Electronig y Brifysgol.

Bydd y cynllun prentisiaeth yn talu costau dysgu'r rhaglen. Bydd y prentis yn treulio un diwrnod ac un noswaith yr wythnos mewn astudiaethau academaidd (yn ystod y tymor) i gwblhau tasgau'r astudiaeth at y radd, a threulir yr amser sy'n weddill yn gweithio yn y Ganolfan Gymorth TG - yn cynnal meddalwedd amrywiol. 

Bydd y prentis yn ymuno â'r Ganolfan Gymorth TG sy'n delio ag amryw o faterion TG gan y defnyddwyr, gan gynnwys staffio (ar rota) ein Desg Gymorth brysur a bydd disgwyl iddo/iddi gyfathrebu â defnyddwyr yn bersonol, dros y ffôn, ar e-bost a dulliau electronig eraill. Efallai y bydd gofyn i'r ymgeisydd llwyddiannus ymweld â defnyddwyr ar gampws y Brifysgol hefyd i'w helpu gyda'u problemau.

Mae'n hanfodol bod gan y prentis sgiliau cyfathrebu da a'r gallu i weithio'n dda'n unigol ac fel rhan o dîm. Dylai ymgeiswyr feddu ar addysg hyd at Lefel A (neu gyfwerth) ac o leiaf un pwnc Gwyddoniaeth neu Fathemateg, a phrofiad mewn rôl sy'n wynebu'r cwsmer.  Dylent fod yn gyfarwydd â systemau gweithredu Microsoft a Rhwydweithio a  dealltwriaeth dda o Microsoft Office.

Bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus ddechrau ar y gwaith cyn gynted ag y bo modd oherwydd bydd y rhaglen radd yn dechrau ddiwedd Medi 2019.   

Mae gallu cyfathrebu yn Gymraeg yn hanfodol i'r swydd hon.   

Derbyniwn geisiadau ar-lein yn unig, trwy ein gwefan recriwtio, jobs.bangor.ac.uk. Fodd bynnag, os cewch drafferth oherwydd anabledd, mae ffurflenni cais papur ar gael trwy ffonio 01248 383865. Dylai'r ymgeiswyr nodi'n glir yn eu ceisiadau sut mae eu sgiliau'n cyflawni'r meini prawf gofynnol.

Dyddiad cau derbyn ceisiadau:12fed Medi 2019. Cynhelir y cyfweliadau ar 20fed Medi 2019.

Am drafodaeth anffurfiol, cysylltwch â: Samantha Butler, Rheolwr Cymorth AV a TG, e-bost: s.butler@bangor.ac.uk neu ffôn: (01248) 388192.  

Wedi Ymrwymo i Gyfle Cyfartal


 

BANGOR UNIVERSITY

IT SERVICES

Degree Apprentice - IT Services
 
(Ref: BU01986)

Salary: £17,079 p.a.

Applications are invited for the above four-year apprenticeship, full-time post working in IT Services whilst studying for an honour's degree in Applied Software Engineering at the University’s School of Computer Science & Electronic Engineering.

The apprenticeship scheme will meet the tuition costs of the programme. The apprentice will spend one day and one evening per week engaged in academic study (during term times) to complete tasks associated with their degree study, the remaining time will be spent working in the IT Support Centre – supporting a wide range of software. 

The apprentice will join the IT Support Centre dealing with a wide range of user IT issues, including staffing (on a rota basis) our busy Helpdesk and will be expected to communicate with users in person, by phone, via email and other electronic means.  The successful candidate may also be required to visit users on the University campus to assist with their problems.

It is an essential requirement that the apprentice has good communication skills and the ability to work well both individually and as part of a team.    Candidates should be educated to A level standard (or equivalent) with at least one Science subject or Mathematics, possess experience in a customer-facing role.  They should be familiar with Microsoft operating systems and Networking and have a high level of competence with Microsoft office.

The successful candidate will be expected to commence employment as soon as possible as the degree programme will commence in late September 2019.   

The ability to communicate in Welsh is essential for this post.   

Applications will only be accepted via our on-line recruitment website, jobs.bangor.ac.uk. However, in cases of access issues due to disability, paper application forms are available by telephoning 01248 383865.    Applicants should clearly indicate in their applications how their skills meet the required criteria.    

Closing date for applications:12th September 2019. Interviews will be held on 20th September 2019.

Committed To Equal Opportunities