Autism Spectrum Disorder (ASD) Mentor

4 days left

Recruiter
Coleg Cambria
Location
Deeside, Flintshire, Wales
Salary
£20123 - £20598 per annum
Posted
22 Aug 2019
Closes
19 Sep 2019
Ref
CC/1056
Contact
Coleg Cambria
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Autistic Spectrum Disorder (ASD) Mentor
Part Time, Permanent, 37 hours per week, term time only
£20,123-£20,598 per annum, pro rata
Deeside Site

Here at Coleg Cambria we have an exciting opportunity for an ASD mentor to join the Additional Learning Needs team based at our Deeside Site.

As the ASD Mentor, you will be required to provide a complementary service to existing support within the College, addressing the needs of autistic students who need help to overcome barriers, in order to achieve their full potential.

Working closely with the college's ALN team and teaching staff, you will deliver focused interventions to build confidence and motivate students to engage in their time tabled sessions and undertake the independent study required to complete their course. The ASD Mentor will have an appreciation of the range of activities, courses and organisations that can be drawn upon to provide additional support for students to encourage independence.

You will be required to keep accurate records of the work you carry out with the students and make effective use of supervision to ensure good practice in providing safe and effective support.

In order to be considered for this role you must have a sound knowledge of how ASD disorders impact on academic performance. It is also essential that you have experience of supporting people with ASD, ideally within an Educational setting. You will also be someone who has excellent communication skills, and the ability to work well as part of a team.

This ability to speak Welsh is desirable for this post

The successful candidate will be required to complete an enhanced DBS check.

We reserve the right to close this vacancy early, should we receive a high volume of applications.

Closing Date:04/09/2019

Mentor Anhwylderau'r Sbectrwm Awtistig (ASD)

Rhan-amser, Parhaol

Cyflog £20,123 - £20,598 y flwyddyn, pro-rata

Safle Glannau Dyfrdwy

Yma yng Ngholeg Cambria, mae gennym gyfle cyffrous i fentor ASD ymuno â'r tîm Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) ar ein safle Glannau Dyfrdwy.

Fel y Mentor ASD, bydd gofyn i chi ddarparu gwasanaeth cyflenwol i'r cymorth presennol sydd ar gael yn y coleg, gan fynd i'r afael ag anghenion myfyrwyr awtistig sydd angen cymorth i oresgyn rhwystrau er mwyn cyflawni eu llawn botensial.

Gan weithio'n agos gyda thîm ADY a staff y coleg, byddwch yn cyflwyno ymyriadau â ffocws i fagu hyder a chymell myfyrwyr i ymgysylltu yn eu sesiynau wedi'u hamserlennu, a chwblhau gwaith astudio annibynnol sydd ei angen i gwblhau eu cwrs. Bydd y Mentor ASD yn gwybod am yr ystod o weithgareddau, cyrsiau a sefydliadau y gellir eu defnyddio i roi cymorth ychwanegol i fyfyrwyr er mwyn annog annibyniaeth.

Bydd gofyn i chi gadw cofnodion cywir am y gwaith rydych yn ei gwblhau gyda'r myfyrwyr a defnyddio goruchwyliaeth yn effeithiol i sicrhau arfer dda mewn darparu cymorth diogel ac effeithiol.

I gael eich ystyried ar gyfer y swydd hon, mae angen bod gennych wybodaeth gadarn am sut mae ASD yn effeithio ar berfformiad academaidd. Mae hefyd yn hanfodol fod gennych brofiad o gynorthwyo pobl ag ASD, yn ddelfrydol mewn lleoliad addysgiadol. Byddwch yn unigolyn sydd â sgiliau cyfathrebu ardderchog, a'r gallu i weithio'n dda mewn tîm.

Byddai'n ddymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg ar gyfer y swydd hon.

Byddwn yn gofyn i'r ymgeisydd llwyddiannus am ddatgeliad manwl DBS.

Rydym yn cadw'r hawl i gau'r swydd wag hon yn gynnar, os byddwn yn derbyn nifer fawr o geisiadau.

Dyddiad Cau: 04/09/2019