Sustainable Tourism Officer (Part Time)

2 days left

Recruiter
Snowdonia National Park Authority
Location
Penrhyndeudraeth, Gwynedd
Salary
£24,799 – £26,999 pro rata
Posted
21 Aug 2019
Closes
18 Sep 2019
Ref
ACGTY2009/SG-MI
Sectors
Sport & Leisure
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Sustainable Tourism Officer (Part Time)  
National Park Office, Penrhyndeudraeth  

About Us  

Snowdonia National Park Authority protects the natural beauty, wildlife and cultural heritage of Snowdonia National Park. Covering 823 miles of diverse landscape, the Park is home to over 26,000 people, the highest mountain in England and Wales and the largest natural lake in Wales.  

We’re now looking for a Sustainable Tourism Officer to join us on a part time basis working 21 hours per week.  

The Benefits  

- Salary of £24,799 – £26,999 pro rata  
- Work in one of the UK’s most beautiful sites  
- Help to conserve and enhance the natural beauty, wildlife and cultural heritage of Snowdonia  

Your Role  

As the Sustainable Tourism Officer, you will be tasked with supporting the development and implementation of long term policies, actions and projects within Snowdonia that will reduce the negative impact of tourism whilst maximising its benefits.  

Specifically, you will:  

- Assist with plans to improve sustainable transport and travel for visitors  
- Represent our organisation at meetings and events related to tourism and visitor activity  
- Develop and implement brand marketing for the National Park to reflect responsible tourism 
- Monitor and seek to improve the visitor experience  

About You  

To be considered as the Sustainable Tourism Officer, you will need:  

- Knowledge and an understanding of sustainable tourism  
- Proven experience of working in partnership and developing and maintaining strong working relationships  
- Experience of developing and implementing marketing, brand or campaign messages  
- Experience of carrying out research, including gathering, analysing and reporting on data  
- Fluency in Welsh and English  
- A degree or equivalent qualification in a relevant subject  
- A full, valid driving licence  

Other organisations may call this role Tourism Officer, Tourism Project Officer, National Parks Tourism Officer, Tourism Partnership Officer, Responsible Tourism Officer, Tourism Planning Officer, or Sustainability Officer.  

The closing date for applications is the 20th September 2019. This is a part time role, working 21 hours per week.  

Webrecruit and Snowdonia National Park Authority are equal opportunities employers, value diversity and are strongly committed to providing equal employment opportunities for all employees and all applicants for employment.  

So, if you are ready to make a difference as a Sustainable Tourism Officer, please apply via the button shown. This vacancy is being advertised by Webrecruit. The services advertised by Webrecruit are those of an Employment Agency.

Welsh Translation:

Swyddog Twristiaeth Gynaliadwy (Rhan Amser)
Swyddfa'r Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth

Amdanom ni

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn amddiffyn harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Gan gwmpasu 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae'r Parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, y mynydd uchaf yng Nghymru a Lloegr a'r llyn naturiol mwyaf yng Nghymru.

Rydym nawr yn chwilio am Swyddog Twristiaeth Gynaliadwy i ymuno â ni yn rhan amser gan weithio 21 awr yr wythnos.

Y Buddion

- Cyflog o £ 24,799 - £ 26,999 pro rata
- Gweithio yn un o safleoedd harddaf y DU
- Helpu i warchod a gwella harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Eryri

Y Swydd

Fel y Swyddog Twristiaeth Gynaliadwy, byddwch yn cael y dasg o gefnogi datblygu a gweithredu polisïau, gweithredoedd a phrosiectau tymor hir yn Eryri a fydd yn lleihau effaith negyddol twristiaeth wrth sicrhau'r buddion mwyaf posibl.

Yn benodol, byddwch yn:

- Cynorthwyo gyda chynlluniau i wella trafnidiaeth a theithio cynaliadwy i ymwelwyr
- Cynrychioli ein sefydliad mewn cyfarfodydd a digwyddiadau sy'n ymwneud â thwristiaeth a gweithgaredd ymwelwyr
- Datblygu a gweithredu brand marchnata ar gyfer y Parc Cenedlaethol i adlewyrchu twristiaeth gyfrifol
- Monitro a cheisio gwella profiad yr ymwelydd

Amdanoch chi

Er mwyn cael eich ystyried yn Swyddog Twristiaeth Gynaliadwy, bydd angen:

- Gwybodaeth a dealltwriaeth o dwristiaeth gynaliadwy
- Profiad profedig o weithio mewn partneriaeth a datblygu a chynnal perthnasoedd gwaith cryf
- Profiad o ddatblygu a gweithredu negeseuon marchnata, brand neu ymgyrch
- Profiad o gynnal ymchwil, gan gynnwys casglu, dadansoddi ac adrodd ar ddata
- Rhugl yn y Gymraeg a'r Saesneg
- Gradd neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol
- Trwydded yrru lawn, ddilys

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Swyddog Twristiaeth, Swyddog Prosiect Twristiaeth, Swyddog Twristiaeth Parciau Cenedlaethol, Swyddog Partneriaeth Twristiaeth, Swyddog Twristiaeth Cyfrifol, Swyddog Cynllunio Twristiaeth, neu Swyddog Cynaliadwyedd.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 20 Medi 2019. Mae hon yn rôl ran amser, yn gweithio 21 awr yr wythnos.

Mae Webrecruit ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn gyflogwyr cyfle cyfartal, yn gwerthfawrogi amrywiaeth ac maent wedi ymrwymo'n gryf i ddarparu cyfleoedd cyflogaeth cyfartal i'r holl weithwyr a'r holl ymgeiswyr am gyflogaeth.

Felly, os ydych chi'n barod i wneud gwahaniaeth fel Swyddog Twristiaeth Gynaliadwy, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Y gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw gwasanaethau Asiantaeth Gyflogaeth.