Lecturer in Essential Skills

2 days left

Recruiter
Coleg Cambria
Location
North Wales, Wales
Salary
£23626 - £39401 per annum
Posted
20 Aug 2019
Closes
17 Sep 2019
Ref
CC/1086
Contact
Coleg Cambria
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Lecturer in Essential Skills

Location: Multiple Coleg Cambria Locations

Working hours: Permanent Full Time

Salary: £23,626 to £36,637 based on a salary assessment and relevant experience

We are looking for an enthusiastic, resilient and highly motivated individual with a successful track record of teaching essential skills (maths and/or English) to adults.

Working in a range of contexts from supporting adult learners in the community who are looking to improve their literacy and numeracy skills to planning, developing and delivering high quality teaching to engage FE learners in order to support them to successfully achieve the Essential Skills qualifications up to Level 2.

You will be qualified to Degree Level (or equivalent Level 6 qualification) in a relevant specialist subject area (Maths/English) and hold a teaching qualification such as Cert Ed, PGCE or City & Guilds 7407

You will be responsible for the delivery of effective teaching and learning across Essential Skills programmes, liaising with tutors from other areas of the college to plan resources, develop the curriculum and monitor student progress, where appropriate.

You will need to complete and produce documentation such as registers, schemes of work, records of work, course review, course analysis documentation and student reports.

You will assist with marketing, planning, assessment and evaluation of course provision and be involved in the recruitment and interviewing of students when required.

Identifying, interpreting and applying specific knowledge to practice, you will have excellent communication and interpersonal skills and recognise and make students aware of their strengths and development needs.

Creative, innovative and imaginative, you should be self-confident and display energy and enthusiasm within the learning environment.

With an awareness of the importance of quality standards within teaching, you will have knowledge of a broad range of learning needs and how to support these needs within a learning environment and demonstrate an understanding of current developments within your own specialist area.

A DBS Disclosure will be requested from the successful candidate being offered the position.

Please be aware that Coleg Cambria reserve the right to close any vacancy earlier then the listed date if we have received a high level of applications. We would recommend that if you do wish to be considered that you complete the application as promptly as possible.

Darlithydd Sgiliau Hanfodol

Lleoliad: Lleoliadau Amrywiol Coleg Cambria

Oriau Gwaith: Parhaol, Llawn Amser

Cyflog £23,626 to £36,637 yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig, gwydn a llawn cymhelliant gyda hanes llwyddiannus o addysgu sgiliau hanfodol (mathemateg a/neu Saesneg) i oedolion.

Byddwch yn gweithio mewn ystod o gyd-destunau o gynorthwyo oedolion sy'n dysgu yn y gymuned sy'n dymuno gwella eu sgiliau llythrennedd a rhifedd, i gynllunio, datblygu a chyflwyno addysg o ansawdd uchel i ymgysylltu dysgwyr AB er mwyn eu cynorthwyo i gyflawni'r cymwysterau Sgiliau Hanfodol hyd at Lefel 2 yn llwyddiannus.

Bydd gennych radd (neu gymhwyster Lefel 6 cyfwerth) mewn maes pwnc arbenigol perthnasol (Mathemateg/Saesneg) a chymhwyster addysgu fel Tystysgrif Addysg, TAR neu City & Guilds 7407.

Byddwch yn gyfrifol am gyflwyno addysgu a dysgu effeithiol ar draws rhaglenni Sgiliau Hanfodol, gan gysylltu â thiwtoriaid o feysydd eraill y coleg i gynllunio adnoddau, datblygu'r cwricwlwm a monitro cynnydd myfyrwyr, lle bo hynny'n briodol.

Bydd gofyn i chi gwblhau a chynhyrchu dogfennau megis cofrestri, cynlluniau gwaith, cofnodion gwaith, adolygiadau cyrsiau, dogfennau dadansoddi cyrsiau ac adroddiadau myfyrwyr.

Byddwch yn cynorthwyo gyda marchnata, cynllunio, asesu a gwerthuso darpariaeth cyrsiau. Byddwch hefyd yn cymryd rhan mewn recriwtio myfyrwyr a'u cyfweld pan fo angen.

Gan ddarganfod, ddehongli a chymhwyso gwybodaeth benodol i'w chyflwyno, bydd gennych sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol ardderchog a byddwch yn gallu adnabod cryfderau ac anghenion datblygu'r myfyrwyr a'u gwneud yn ymwybodol ohonynt.

Byddwch yn greadigol, yn arloesol ac yn llawn dychymyg, a byddwch yn hunanhyderus ac yn dangos egni a brwdfrydedd yn yr amgylchedd dysgu.

Byddwch yn gwybod am bwysigrwydd safonau ansawdd mewn addysgu. Byddwch hefyd yn gwybod am yr ystod eang o anghenion dysgu a sut i gynorthwyo gyda'r anghenion hynny mewn amgylchedd dysgu. Byddwch yn gallu dangos eich bod yn deall datblygiadau cyfredol yn eich maes arbenigol eich hun.

Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Sylwer fod Coleg Cambria yn cadw'r hawl i gau'r rhestr ymgeiswyr yn gynnar ar gyfer unrhyw swydd os byddwn yn derbyn nifer fawr o geisiadau. Byddwn yn argymell i chi gwblhau'r cais cyn gynted â phosibl os hoffech gael eich ystyried.