Lecturer-Independent Living Skills

Recruiter
Coleg Cambria
Location
Deeside, Flintshire, Wales
Salary
£23626 - £39401 per annum
Posted
19 Aug 2019
Closes
16 Sep 2019
Ref
CC/1069
Contact
Coleg Cambria
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Lecturer in Independent Living Skills

Northop

Salary £23,626 - £39,401 per annum, pro rata, based on a salary assessment and relevant experience

Part Time, Permanent

29 hours per week

We are looking for a Lecturer in Independent Living Skills to join the Additional Learning Needs Team, based at our Northop site.

We are looking for someone who has extensive experience working with and supporting students with additional needs. In your role as a Lecturer you will be required to carry out scheduled teaching, prepare learning materials, mark students work, liaise with awarding bodies and participate in curriculum design and development activities.

Acting as a personal tutor, you will provide invaluable educational guidance, support and counselling for students and liaise with tutors from other business areas with regard to resources, curriculum development, student reports and other related matters.

The successful candidate will have a proven track record of working with learners who have additional learning needs, hold a Level 4 qualification in a relevant specialist subject area and possess or be working towards a teaching qualification such as Cert Ed, PGCE or C&G 7407. You will be able to demonstrate an understanding of current developments within Additional Learning Needs in Wales and be an outstanding practitioner of innovative teaching methods.

In addition, it is essential that you are proficient in the use of information systems such as the Internet and Intranets. With excellent communication and interpersonal skills, you will be a strong team player and will display energy and enthusiasm in the learning environment.

The ability to speak fluent Welsh is desirable for this role.

A DBS Disclosure will be requested from the successful applicant being offered the position and you will be required to register with the Education Workforce Council.

Closing Date: 13/09/2019

Darlithydd Sgiliau Byw'n Annibynnol

Llaneurgain

Cyflog £23,626 - £39,401 y flwyddyn pro-rata, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Rhan-amser, Parhaol

29 awr yr wythnos

Rydym yn chwilio am Ddarlithydd Sgiliau Byw'n Annibynnol i ymuno â'r Tîm Anghenion Dysgu Ychwanegol, sydd wedi ei leoli ar ein safle Llaneurgain.

Rydym yn chwilio am unigolyn sydd â phrofiad helaeth o gynorthwyo a gweithio gyda myfyrwyr ag anghenion ychwanegol. Yn eich swydd fel Darlithydd, bydd gofyn i chi gyflawni addysgu a drefnwyd, paratoi deunyddiau dysgu, marcio gwaith myfyrwyr, cysylltu â chyrff dyfarnu, a chymryd rhan mewn gweithgareddau llunio a datblygu cwricwlwm.

Byddwch yn gweithredu fel tiwtor personol ac yn darparu arweiniad addysgol, cymorth a chwnsela gwerthfawr i fyfyrwyr. Byddwch hefyd yn cysylltu â thiwtoriaid meysydd busnes eraill am adnoddau, datblygu'r cwricwlwm, adroddiadau myfyrwyr a materion cysylltiedig eraill.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus hanes o weithio gyda dysgwyr sydd ag anghenion dysgu ychwanegol, cymhwyster Lefel 4 mewn maes pwnc arbenigol perthnasol a chymhwyster addysgu fel Tystysgrif Addysg, TAR neu C&G 7407 neu'n fodlon gweithio tuag at ennill cymhwyster addysgu. Byddwch yn gallu dangos dealltwriaeth o ddatblygiadau presennol mewn Anghenion Dysgu Ychwanegol yng Nghymru a byddwch yn ymarferydd rhagorol gyda dulliau addysgu arloesol.

Yn ogystal â hynny, mae'n hanfodol eich bod yn fedrus wrth ddefnyddio systemau gwybodaeth fel y rhyngrwyd a mewnrwydi. Gyda sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol ardderchog, byddwch yn aelod cadarn o dîm ac yn dangos egni a brwdfrydedd yn yr amgylchedd dysgu.

Byddai'n ddymunol petaech yn gallu Cymraeg yn rhugl ar gyfer y swydd hon.

Byddwn yn gofyn am ddatgeliad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd a bydd gofyn i chi gofrestru gyda'r Cyngor Gweithlu Addysg hefyd.

Dyddiad Cau: 13/09/2019