Highway Maintenance Team,

Location
Waterton, Bridgend
Salary
£20,344 - £21,166 per annum
Posted
15 Aug 2019
Closes
05 Sep 2019
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Highway Maintenance Team,

Waterton Depot, Waterton

Street Works Inspector - Streetworks Department

£20,344 - £21,166 per annum

37 hours per week

An exciting opportunity has arisen within Streetworks Management Team of the Communities Directorate who are seeking a Streetworks Inspector with knowledge and experience of working in a highway Network environment. This is an ideal opportunity to expand your knowledge of the maintenance requirements of the highway asset, and ensure that the work undertaken by Statutory Undertakers is undertaken in accordance with the New Roads and Streetworks Act 1991. Ensuring reinstatements are completed correctly, works are undertaken safely and that any necessary disruption to the network is kept to a minimum.

The role will require an understanding of the highway, its role within a community, reinstatement requirements and requirements of safe working practices within the Highway network.

The role will require you to:

 • To undertake ‘Random Sample Inspections’ in accordance with The New Roads and Street Works Act Code of Practice for Inspections        
 • To undertake ‘Defect Inspections’ in accordance with The New Roads and Street Works Act Code of Practice for Inspections
 • Dealing with problems associated with defective utility apparatus in the highway
 • Meeting Statutory Undertakers Representatives on site in order to assist in the planning of street works in accordance with the requirements of The New Roads and Street Works Act 1991 and The Traffic Management Act 2004
 • Meeting Statutory Undertakers Representatives on site and liaising with statutory undertaker’s representatives in order to ensure that instances of poor quality workmanship and non-compliance with safety requirements are rectified within the required timescales.
 • Assisting The Street Works Manager in the monitoring and management of Street Works and other licensable activities in the highway
 • Investigating and dealing with complaints and enquiries from members of the public and Bridgend County Borough Members.

The applicant must have experience in undertaking the duties identified in this pack. You will need to have good arithmetical skills and must be able to work well as part of a team and communicate effectively with colleagues, external companies and members of the public.

Closing Date: Thursday 5th September 2019

 

Tîm Cynnal a Chadw Priffyrdd, Depo Waterton, Waterton Arolygydd Gwaith Stryd – Adran Gwaith Stryd £20,344 - £21,166 y flwyddyn

37 awr yr wythnos

Mae cyfle cyffrous wedi codi yn Nhîm Rheoli Gwaith Stryd y Gyfarwyddiaeth Cymunedau sy'n chwilio am Arolygydd Gwaith Stryd â gwybodaeth am gynnal a chadw'r amgylchedd rhwydwaith priffyrdd a phrofiad o hyn. Mae hwn yn gyfle delfrydol i ehangu eich gwybodaeth am ofynion cynnal a chadw'r ased priffyrdd, a sicrhau bod y gwaith a wneir gan Ymgymerwyr Statudol yn cael ei wneud yn unol â Deddf Ffyrdd Newydd a Gwaith Stryd 1991. Sicrhau bod adferiadau'n cael eu cwblhau'n gywir, bod gwaith yn cael ei wneud yn ddiogel a bod unrhyw darfu angenrheidiol i'r rhwydwaith cyn lleied â phosibl.

Bydd y swydd yn ei gwneud yn ofynnol cael dealltwriaeth o'r briffordd, ei rôl mewn cymunedau, gofynion adfer a gofynion arferion gweithio diogel yn y rhwydwaith Priffyrdd.

Bydd y swydd yn ei gwneud yn ofynnol i chi:

 • Ymgymryd ag ‘Arolygiadau Sampl ar Hap’ yn unol â Chod Ymarfer Arolygiadau'r Ddeddf Ffyrdd Newydd a Gwaith Stryd
 • Ymgymryd ag ‘Arolygiadau Diffygion’ yn unol â Chod Ymarfer Arolygiadau'r Ddeddf Ffyrdd Newydd a Gwaith Stryd
 • Ymdrin â phroblemau sy'n gysylltiedig â chyfarpar cyfleustodau diffygiol yn y briffordd
 • Cyfarfod â Chynrychiolwyr Ymgymerwyr Statudol ar y safle er mwyn cynorthwyo â chynllunio gwaith stryd yn unol â gofynion Deddf Ffyrdd Newydd a Gwaith Stryd 1991 a Deddf Rheoli Traffig 2004
 • Cyfarfod â Chynrychiolwyr Ymgymerwyr Statudol ar y safle a chysylltu â chynrychiolwyr ymgymerwyr statudol er mwyn sicrhau bod achosion o grefftwaith o ansawdd gwael a diffyg cydymffurfiaeth â gofynion diogelwch yn cael eu hunioni o fewn yr amserlenni gofynnol.
 • Cynorthwyo’r Rheolwr Gwaith Stryd wrth fonitro a rheoli Gwaith Stryd a gweithgareddau trwyddedadwy eraill yn y briffordd
 • Ymchwilio i gwynion ac ymholiadau gan aelodau o'r cyhoedd ac Aelodau o Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ac ymdrin â'r cwynion hyn.

 

Rhaid i'r ymgeisydd feddu ar brofiad o ymgymryd â'r dyletswyddau a nodwyd yn y pecyn hwn.Bydd angen i chi feddu ar sgiliau rhifyddol da a gallu gweithio'n dda fel rhan o dîm a chyfathrebu'n effeithiol â chydweithwyr, cwmnïau allanol ac aelodau o'r cyhoedd.

Dyddiad Cau: Dydd Iau 5 Medi 2019