Head of Employee Services

2 days left

Location
Cardiff Bay, Cardiff
Salary
£39,739- £47,626 (Management Band 1 - SEO)
Posted
08 Aug 2019
Closes
19 Aug 2019
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

National Assembly for Wales

Post Title: Head of Employee Services

Pay Band: £39,739- £47,626 (Management Band 1 - SEO)

Location: Tŷ Hywel, Cardiff Bay

An exciting opportunity has arisen to join the National Assembly for Wales Human Resource Service.

We are looking for a talented Head of Employee Services to lead the  Employee Services Team, within the National Assembly This is a newly restructured role which brings together operational casework, reward and payroll, as the service continues to evolve to meet the changing needs of the Assembly.

You will demonstrate our values on a day-to-day basis and ensure that the organisation’s approach to resourcing is inclusive and that we attract people from the widest pool of talent. We are looking for motivated people from a variety of different backgrounds, to bring differing perspectives, experience and skill sets to our vibrant, inclusive organisation. You will be collaborative, proactive and work well as a member of a team. Our staff utilise a variety of working patterns and all flexible working requests will be seriously considered.

If you’d like to work in a busy, friendly, customer-focused role at the heart of democracy in Wales, and have the skills and experience we are looking for, then we would love to hear from you.

 If you want to join us for the next phase of the Assembly’s evolution, please get in touch.

 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

 

Teitl y swydd:     Pennaeth Gwasanaethau Gweithwyr

 

Band cyflog:       £39,739- £47,626 (Band Rheoli 1 - SEO)

Lleoliad:               Tŷ Hywel, Bae Caerdydd

Dyma gyfle cyffrous i ymuno â Thîm Adnoddau Dynol Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Rydym yn chwilio am Bennaeth Gwasanaethau Gweithwyr talentog i arwain y Tîm Gwasanaethau Gweithwyr yn y Cynulliad Cenedlaethol. Mae hon yn rôl sydd newydd ei hailstrwythuro sy'n dod â gwaith achos gweithredol, dyfarniadau a'r gyflogres ynghyd, wrth i'r gwasanaeth barhau i esblygu i ddiwallu anghenion newidiol y Cynulliad.

Byddwch yn arddangos ein gwerthoedd o ddydd i ddydd ac yn sicrhau bod dull y sefydliad o ddarparu adnoddau yn gynhwysol a'n bod yn denu pobl o'r gronfa dalent ehangaf. Rydym yn chwilio am bobl llawn cymhelliant o amrywiaeth o gefndiroedd gwahanol i ddod â safbwyntiau, profiad a sgiliau gwahanol i'n sefydliad bywiog a chynhwysol. Byddwch yn gydweithredol ac yn rhagweithiol a byddwch yn gweithio'n dda fel aelod o dîm. Mae ein staff yn defnyddio amrywiaeth o batrymau gwaith a bydd pob cais i weithio'n hyblyg yn cael ei ystyried o ddifrif.

Os hoffech weithio mewn amgylchedd prysur, cyfeillgar, lle y canolbwyntir ar y cwsmer mewn rôl sydd wrth wraidd democratiaeth yng Nghymru, ac os oes gennych y sgiliau a'r profiad rydym yn chwilio amdanynt, byddem yn falch o glywed gennych.

Os ydych am ymuno â ni ar gyfer y cyfnod nesaf yn natblygiad y Cynulliad, cysylltwch â ni. www.cynulliad.cymru/swyddi