Graphic Design Apprenticeship

Recruiter
Coleg Cambria
Location
Deeside, Flintshire, Wales
Salary
£11864 - £15838 per annum
Posted
07 Aug 2019
Closes
04 Sep 2019
Ref
CC/1085
Contact
Coleg Cambria
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Graphic Design Apprenticeship

Location: Deeside Site

Salary Minimum Wage

Up to 18 Months, September 2019 start

Cambria Apprenticeships - Real Skills. Real Training

We are looking for someone with real passion, who is looking to start a career in Graphic Design. During this apprenticeship, you will be based within the Marketing team at our Deeside site.

Our apprenticeships are a brilliant way to start your career and provide an exciting opportunity to gain "hands on experience" in the workplace.

As a Cambria Apprentice, you will join our other apprentices on our tailored enrichment programme, whilst obtaining recognised qualifications and gaining valuable skills and work experience to give you the best possible preparation for your future career. You will become part of a community of apprentices all sharing their experiences and learning and supporting each other every step of the way.

Whether joining us from school, college or just looking for a career change, you'll be building a career that delivers you real skills and training from day one.

In addition, we are recognised as an 'Excellent' College and offer a very competitive benefits package.

Further enrichment activities and training opportunities may be offered in line with college needs and will enhance your knowledge and skills.

About You

To be considered for the Graphic Design Apprenticeship, you will have a minimum 3 GCSE's Grade C or above (or equivalent) including English Language and Maths. The ability to demonstrate excellent communication skills is essential for these roles. You should also be competent in the use of IT equipment and have examples of working in a team.

And in return

By undertaking the Cambria Apprenticeship Programme, you will achieve the following;

* A relevant vocational qualification

* Essential skills

* Employability skills

The ability to speak Welsh is desirable for this role

The successful candidate will be subject to an Enhanced DBS check

Prentis Dylunio Graffeg

Lleoliad: Safle Glannau Dyfrdwy

Cyflog: Isafswm cyflog

Hyd at 18 mis, gan ddechrau ym mis Medi 2019

Prentisiaethau Cambria - Sgiliau go iawn. Hyfforddiant go iawn.

Rydym yn chwilio am unigolyn gwirioneddol angerddol sy'n chwilio am yrfa Dylunio Graffeg. Yn ystod y brentisiaeth hon, byddwch wedi eich lleoli gyda'n tîm Marchnata ar ein safle Glannau Dyfrdwy. Mae ein prentisiaethau yn ffordd wych o ddechrau ar eich gyrfa, ac maent yn darparu cyfle cyffrous i chi ennill profiad ymarferol yn y gweithle.

Fel Prentis Cambria, byddwch yn ymuno â'n prentisiaid eraill ar ein rhaglen gyfoethogi benodol i chi, wrth ennill cymwysterau cydnabyddedig ac ennill sgiliau a phrofiad gwaith gwerthfawr i roi'r paratoad gorau posib i chi ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol. Byddwch yn dod yn rhan o gymuned o brentisiaid a fydd i gyd yn rhannu eu profiadau a'u dysgu, ac yn helpu ei gilydd bob cam o'r ffordd.

P'un ai eich bod ymuno â ni o'r ysgol, coleg neu dim ond yn ystyried newid gyrfa, byddwch yn creu gyrfa sy'n rhoi sgiliau a hyfforddiant go iawn i chi o'r diwrnod cyntaf un.

Yn ogystal â hynny, rydym yn cael ein cydnabod fel Coleg 'Rhagorol' hefyd ac rydym yn cynnig pecyn buddion cystadleuol iawn.

Efallai cewch gynnig gweithgareddau cyfoethogi a chyfleoedd hyfforddi ychwanegol, yn unol ag anghenion y coleg ac a fydd yn gwella eich gwybodaeth a'ch sgiliau.

Amdanoch Chi

I gael eich ystyried ar gyfer y Brentisiaeth Dylunio Graffeg, bydd gennych o leiaf 3 TGAU Gradd C neu uwch (neu gymwysterau cyfwerth), gan gynnwys Iaith Saesneg a Mathemateg. Mae'r gallu i ddangos sgiliau cyfathrebu ardderchog yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. Dylech hefyd fod yn gallu defnyddio offer TG yn hyderus, a bod gennych enghreifftiau o weithio mewn tîm.

Ac mi gewch chi

Gyflawni'r canlynol drwy ddilyn Rhaglen Brentisiaethau Cambria:

* Cymhwyster galwedigaethol perthnasol

* Sgiliau hanfodol

* Sgiliau cyflogadwyedd

Byddai'n ddymunol petaech yn gallu Cymraeg ar gyfer y swydd hon

Byddwn yn gofyn i'r ymgeisydd llwyddiannus am ddatgeliad manwl DBS