IT IS Networks Team Manager

Location
Llandaff, Cardiff
Salary
£43,267 - £44,559
Posted
01 Aug 2019
Closes
29 Aug 2019
Ref
225808180-01
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Job Title:                    IT IS Networks Team Manager

Department:               Library & Information Services, Information Services Division

Location:                    Llandaff         

Grade:                        7B                  

Salary:                        £43,267 - £44,559

Tenure:                       Permanent

Hours:                        37                   

Accountable to:         IT Infrastructure Services Manager

This job description is indicative, not prescriptive, and the balance of duties will be in accordance with the contract of employment.

Role Summary:

This is a key post that will contribute to the ambitions of the University’s Strategic Plan 2017/18 – 2022/23.

Responsible to the IT Infrastructure Services Manager for the management of the Networks Team, in order to support and develop the communication infrastructure, telephony and IT security. Particularly, the post holder will be expected to ensure appropriate measures are in place to secure Cardiff Met’s services and data, and lead specific developments in line with business requirements and infrastructure roadmaps that require a high degree of co-ordination, technical involvement and expertise.

Principal Duties and Responsibilities:

  1. Provide leadership, coaching and mentoring to motivate, support, co-ordinate and prioritise the development and operational work of the Networks team.
  2. Be the escalation point for IT security, telephony and communication infrastructure related issues.
  3. Following Cardiff Met’s project management guidelines, responsible for managing and reporting on IT related projects and developments.

Closing date: 30 August 2019

For further information about this role and to apply please visit the website

 

Teitl Swydd:               Rheolwr Tîm Rhwydweithiau GG TG

Adran:                   Gwasanaethau Llyfrgell a Gwybodaeth, Is-adran Gwasanaethau v          Gwybodaeth

Lleoliad:                     Llandaf          

Gradd:            7B                  

Cyflog:                        £43,267-£44,559

Cyfnod:                      Parhaol

Oriau:                         37

Yn atebol i:                 Rheolwr Gwasanaethau Seilwaith TG        

Mae'r disgrifiad swydd hwn yn ddangosol, nid yn rhagnodol, a bydd y cydbwysedd o ran dyletswyddau yn unol â'r contract cyflogaeth.

Crynodeb o'r Rôl:

Mae hon yn swydd allweddol a fydd yn cyfrannu at uchelgeisiau Cynllun Strategol y Brifysgol 2017/18 – 2022/23.

Yn atebol i'r Rheolwr Gwasanaethau Seilwaith TG ar gyfer rheoli'r Tîm Rhwydweithiau, er mwyn cefnogi a datblygu'r seilwaith cyfathrebu, teleffoni a diogelwch TG. Yn benodol, bydd disgwyl i ddeiliad y swydd sicrhau bod mesurau priodol ar waith i sicrhau gwasanaethau a data Met Caerdydd, ac arwain datblygiadau penodol yn unol â gofynion busnes a mapiau ffyrdd seilwaith sy'n gofyn am lefel uchel o gydlynu, ymglymiad technegol ac arbenigedd.

Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau:

  1. Darparu arweiniad, hyfforddiant a mentora i gymell, cefnogi, cydlynu a blaenoriaethu datblygiad a gwaith gweithredol y tîm rhwydweithiau.
  2. Bod yn fan cyfeirio i fyny ar gyfer materion yn ymwneud â diogelwch TG, teleffoni a'r seilwaith cyfathrebu.
  3. Dilyn canllawiau rheoli prosiect Met Caerdydd, yn gyfrifol am reoli ac adrodd ar brosiectau a datblygiadau sy'n gysylltiedig â TG.

Dyddiad Cau: 30 Awst 2019

Am ragor o wybodaeth am y swydd yma ac i wneud cais, ewch i:

www.cardiffmet.ac.uk/jobs