Heating Engineer

Location
Cartrefi Cymunedol Gwynedd
Salary
£12.82 per hour
Posted
01 Aug 2019
Closes
22 Aug 2019
Ref
225808014-01
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

PEIRIANNYDD GWRESOGI
£12.82 yr awr – Lleiafrif o 37 awr yr wythnos, hyd at 40 awr yr wythnos. Parhaol

Fel y gymdeithas dai fwyaf yng Ngogledd Cymru, mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn darparu tai a gwasanaethau fforddiadwy ac o safon i’n tenantiaid. Rydym yn ceisio gwneud hynny mewn ffordd sy’n amddiffyn ac yn datblygu diwylliant a threftadaeth ein cymunedau.

Fel landlord cymdeithasol cofrestredig prif bwrpas CCG yw darparu tai rhent fforddiadwy i bobl sydd eu hangen. Rydym yn gorff annibynnol di-elw wedi ein cofrestru a’n reoleiddio gan Lywodraeth Cymru.

Mae gennym dros 6,300 o gartrefi ac rydym yn gyfrifol am reoli a chynnal y cartrefi rheini.

Fel Peiriannydd Gwresogi fe fyddech yn derbyn y buddion canlynol:

 • Fan Cwmni
 • Cytundeb Parhaol
 • Offer gwaith
 • PPE a dillad gwaith
 • Gwyliau blynyddol taliadwy
 • Hyfforddiant eang
 • Amryw o fuddion Iechyd a Llesiant
 • Aelodaeth Pensiwn

Mae’r gallu cyffredinol i gyfathrebu yn y Gymraeg a'r Saesneg, gan gynnwys dweud enwau lleoedd / enwau Cymraeg, rhoi a derbyn manylion, rhoi cyfarchiad dwyieithog yn hanfodol yn y swyddi yma.

Am fwy o wybodaeth, ac i lawrlwytho ffurflen gais, ewch i’n wefan www.ccgwynedd.org/careers

*******************************************************************************************

HEATING ENGINEER
£12.82 per hour – Minimum of 37 hours a week, up to 40 hours a week. Permanent

As North Wales’ largest housing association, Cartrefi Cymunedol Gwynedd provide quality, affordable homes and services to our tenants, and strive to protect and develop the culture and heritage of the communities we serve as we do so.

As a registered social landlord our primary purpose is to provide affordable rented homes to those in housing need. We are an independent not-for-profit organisation registered and regulated by the Welsh Government.

With over 6,300 homes, we are responsible for the management and maintenance of these properties.

As a Heating Engineer, you will receive the following benefits:

 • Company van
 • Permanent Contract
 • All necessary tools
 • PPE and uniform
 • Paid annual leave
 • Extensive training
 • Various Health and Wellbeing benefits
 • Pension Membership

The general ability to communicate in Welsh and English, to include saying place names/Welsh first names, give and receive details, provide a bilingual greeting is essential in these roles.

For more information, and to download an application form, please visit our website