Programme Director

2 days left

Location
Caernarfon, Gwynedd
Salary
£86,000 - £106,000
Posted
01 Aug 2019
Closes
23 Aug 2019
Contact
Karen Jones - Human Resources Assistant
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Gwynedd Council

North Wales Economic Ambition Board

PROGRAMME DIRECTOR

Salary: £86,000 - £106,000

The Board would consider applications for secondment to this role in relevant circumstances. This is an opportunity to work in an exciting and significant economic programme in North Wales. In return, we ask you to bring leadership and communication skills plus the passion and experience to deliver innovative, partnership focussed programmes in order to take the North Wales Growth Vision to the next level.

The North Wales Economic Ambition Board have established a Growth Vision for North Wales which aims to improve productivity, competitiveness and growth across North Wales by promoting and supporting business growth and innovation; improving infrastructure across the region; and improving and upgrading the region’s skill base and providing employment growth.

A key component of the Growth Vision is the delivery of the Growth Deal for North Wales which is a £1bn programme of projects which aims to capitalise on funding available from the Westminster and Welsh Governments to deliver the Growth Vision’s aims. We need an individual who is experienced in leading large and complex programmes to successful outcomes; who values high professional standards and who can translate values and vision into practice and delivery. Working closely with the Leaders and Chief Executives of the six local authorities within the region, along with leaders of the Further and Higher Education institutions and private sector, you will have a track record of operating at a senior level and managing complex and varied stakeholder relationships effectively.

The total annual salary is £86,000 - £106,000.

For an application pack, please contact us. For contact details, please click apply.

Closing Date: 23rd of August 2019

We welcome applications in both Welsh and English.

Note: The selection process for this role will involve initially an Assessment Centre, followed by an interview with a panel of members.

Cyngor Gwynedd

Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru

CYFARWYDDWR RHAGLEN

Cyflog : £86,000 - £106,000

Byddai’r Bwrdd yn fodlon ystyried secondiad ar gyfer y swydd hon mewn amgylchiadau perthnasol. Mae’r swydd hon yn gyfle i weithio o fewn rhaglen economaidd sylweddol a chyffrous yng Ngogledd Cymru. ‘Rydym yn gofyn i chwi ddod a’ch sgiliau arwain a chyfathrebu ynghyd a’r profiad a’r angerdd fydd ei angen i gyflwyno rhaglenni arloesol yn seiliedig ar weithio mewn partneriaeth er mwyn mynd a Gweledigaeth Twf Gogledd Cymru i’r lefel nesaf.

Mae aelodau’r Bwrdd Uchelgais wedi llunio Gweledigaeth Twf ar gyfer Gogledd Cymru sy’n ymgeisio i wella cynhyrchedd, ein sefyllfa cystadleuol a thwf, drwy hyrwyddo a chefnogi twf busnesau ac arloesedd; gwella’r isadeiledd ledled y rhanbarth; a gwella ac uwchraddio sgiliau’r rhanbarth a hyrwyddo twf cyflogaeth.

Elfen allweddol o’r weledigaeth twf yw gwireddu’r Fargen Twf ar gyfer Gogledd Cymru sy’n raglen o brosiectau gwerth £1bn sy’n anelu i fanteisio ar adnoddau sydd ar gael gan Lywodraethau San Steffan a Chymru i wireddu amcanion y weledigaeth twf.

Rydym angen unigolyn sydd yn meddu ar y profiad o arwain rhaglenni mawr a chymhleth yn  lwyddiannus, ac un sy’n arddel safonau proffesiynol uchel ac sy’n gallu trosi gwerthoedd a gweledigaeth i fod yn weithredu ymarferol a chyflawniad. Gan weithio’n agos gyda Phrif Weithredwyr y 6 awdurdod o fewn y rhanbarth, ynghyd ag arweinyddion sefydliadau addysg uwch a phellach a’r sector breifat, fe fydd gennych hanes o weithio ar lefel uchel, ac o reoli yn effeithiol cydberthynasau cymhleth ac amrywiol gyda rhanddeiliaid.

Y cyflog yw £86,000 - £106,000 y flwyddyn.

Am drafodaeth cyfrinachol , cysylltwch â :- • Colin Everett, Prif Weithredwr, Cyngor Sir y FFlint ar 01352 702103

Am becyn cais, cysylltwch ag :- • Karen Jones, Cymhorthydd Adnoddau Dynol, Cyngor Gwynedd ar 01286 679480

Dyddiad cau: 23ain o Awst 2019

Rydym yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg neu yn Saesneg.

Noder: Bydd y broses dewis ar gyfer y rol yma yn golygu canolfan asesu yn y lle cyntaf a chyfweliad gan y Bwrdd Uchelgais yn dilyn hynny.