Traffic Commissioner

Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
£101,287 per annum
Posted
19 Jul 2019
Closes
19 Aug 2019
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Traffic Commissioner Appointments For Wales and North West of England Regions

Location:        1 x North West Traffic Area based in Golborne, near Warrington

                        1 x Wales based in Cardiff or Caernarfon

Remuneration: £101,287 per annum plus reasonable expenses. No relocation expenses will be paid.

Time commitment: 42 hours (over a 5 day week) including one hour daily meal breaks

Essential criteria for the Welsh role only: Welsh skills are essential but candidates who do not poses this essential skill but are willing to commit to learning the Welsh language will be considered. Candidates should be a qualified solicitor, barrister or lawyer.

The Department for Transport is seeking to recruit two Traffic Commissioners. One for the North West of England based in Golborne near Warrington the other for Wales based in Cardiff or Caernarfon. Traffic Commissioners are responsible for the licensing and regulation of those who operate heavy goods vehicles, buses and coaches, and the registration of local bus services. Traffic Commissioners for Great Britain can hear cases particularly appeals and complaints from other traffic areas. Work as a Commissioner or Deputy is recognised by the Judicial Appointments Commission as being equivalent to tribunal experience.

Further information about this appointment, including how to apply, the job role and person specification, may be found by contacting the Department for Transport: Paul.wainwright@dft.gov.uk

The closing date for applications is Tuesday 27 August 2019.

 

Apwyntiadau Comisiynwyr Traffig ar gyfer Cymru a Rhanbarthau Gogledd-orllewin Lloegr

Lleoliad:         1 x Ardal Draffig Gogledd-orllewin Lloegr, yn Golborne, ger Warrington

                        1 x Cymru, yng Nghaerdydd neu Gaernarfon

Tâl: £101,287 y flwyddyn a threuliau rhesymol. Ni fydd treuliau adleoli yn cael eu talu.

Ymrwymiad amser: 42 awr (dros wythnos 5 diwrnod) gan gynnwys awr o egwyl i gael bwyd bob diwrnod

Meini prawf hanfodol ar gyfer y rôl yng Nghymru yn unig: Mae medru’r Gymraeg yn hanfodol ond byddwn yn ystyried ymgeiswyr nad oes ganddynt y sgil hon ond eu bod yn fodlon ymrwymo i ddysgu’r iaith. Rhaid i'r ymgeiswyr fod yn gyfreithwyr, bargyfreithwyr neu dwrneiod cymwys.

Mae'r Adran Drafnidiaeth yn gobeithio recriwtio dau Gomisiynydd Traffig. Un ar gyfer Gogledd-orllewin Lloegr ac yn gweithio’n Golborne ger Warrington a'r llall ar gyfer Cymru ac yn gweithio yng Nghaerdydd neu Gaernarfon. Mae Comisiynwyr Traffig yn gyfrifol am drwyddedu a rheoleiddio’r rheini sy'n gweithredu cerbydau nwyddau trwm, bysiau a bysiau moethus, yn ogystal â chofrestru gwasanaethau bysiau lleol. Gall Comisiynwyr Traffig ar gyfer Prydain Fawr wrando achosion, yn enwedig apeliadau a chwynion, gan ardaloedd traffig eraill. Caiff gwaith Comisiynydd neu Ddirprwy Gomisiynydd ei gydnabod gan y Comisiwn Penodiadau Barnwrol fel gwaith sy'n gyfwerth â phrofiad tribiwnlys.

I gael rhagor o wybodaeth am y penodiad hwn, gan gynnwys sut mae ymgeisio, rôl y swydd a manyleb y person, cysylltwch â’r Adran Drafnidiaeth: Paul.wainwright@dft.gov.uk.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw dydd Mawrth 27 Awst 2019.