Supporting Older People Officer

Location
Cartrefi Cymunedol Gwynedd
Salary
Competitive
Posted
19 Jul 2019
Closes
16 Aug 2019
Contract Type
Temporary
Hours
Part Time

SWYDDOG CEFNOGI POBL HŶN
16 awr yr wythnos – Dro dro hyd at Mawrth 2020

Fel y gymdeithas dai fwyaf yng Ngogledd Cymru, mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn darparu tai a gwasanaethau fforddiadwy ac o safon i’n tenantiaid. Rydym yn ceisio gwneud hynny mewn ffordd sy’n amddiffyn ac yn datblygu diwylliant a threftadaeth ein cymunedau.

Fel landlord cymdeithasol cofrestredig prif bwrpas CCG yw darparu tai rhent fforddiadwy i bobl sydd eu hangen. Rydym yn gorff annibynnol di-elw wedi ein cofrestru a’n reoleiddio gan Lywodraeth Cymru.

Mae gennym dros 6,300 o gartrefi ac rydym yn gyfrifol am reoli a chynnal y cartrefi rheini.

Fel Swyddog Cefnogi Pobl Hŷn, fe fydd disgwyl i chi gyflwyno gweithgareddau ein gwasanaeth cymorth domestig - Aros Adra - i gwsmeriaid hŷn a rhai â nam er mwyn eu galluogi i fyw'n annibynnol a lleihau unigedd cymdeithasol. Mae cymorth domestig yn cynnwys ymgymryd âg amrywiol dasgau yn y cartref ar gyfer pobl sy'n ei chael yn anodd eu gwneud eu hunain, fel: coginio, paratoi bwyd, ymolchi, smwddio, siopa hanfodol, sugno llwch, ysgubo lloriau, hel llwch, golchi llestri, glanhau ystafelloedd ymolchi, a newid dillad gwely. 

Mae’n hanfodol i ddeilydd y swydd yma gael y gallu i adnabod, asesu a datrys problemau yn gyflym ac mewn ffordd arloesol yn ogystal a gwybodaeth am asesu anghenion personol unigolion mewn ffordd sensitif. Mae’r gallu i siarad cymraeg yn hanfodol yn y swydd hon.

Am fwy o wybodaeth, ac i lawrlwytho ffurflen gais, ewch i’n wefan www.ccgwynedd.org.uk/careers

 

SUPPORTING OLDER PEOPLE OFFICER
16 hours a week – Temporary up to March 2020

As North Wales’ largest housing association, Cartrefi Cymunedol Gwynedd provide quality, affordable homes and services to our tenants, and strive to protect and develop the culture and heritage of the communities we serve as we do so.

As a registered social landlord our primary purpose is to provide affordable rented homes to those in housing need. We are an independent not-for-profit organisation registered and regulated by the Welsh Government.

With over 6,300 homes, we are responsible for the management and maintenance of these properties.

As a Supporting Older People Officer, you would be expected to deliver the activities of our Domestic Assistance service - Aros Adra - to older and impaired customers in order to enable independent living and reduce social isolation.

Domestic Assistance includes undertaking various household tasks for people who experience difficulty in doing these themselves such as: cooking, food preparation, washing, ironing, essential shopping, vacuuming, sweeping floors, dusting, washing up dishes, cleaning bathrooms, and changing bed linen. 

It is essential that the post holder is able to identify, assess and resolve problems innovatively and quickly, and is able to assess individual personal needs in a sensitive way. The ability to speak Welsh is essential in this role.

For more information, and to download an application form, please visit our website