Bureau Operator

5 days left

Location
Aberystwyth, Ceredigion (Sir Ceredigion)
Salary
Competitive
Posted
12 Jul 2019
Closes
26 Jul 2019
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Job Profile: Bureau Operator

Organisation Overview:
EIDCymru manages data provided by Central Point Recording Centres (C.P.R.C.s) and sheep, deer and goat keepers. The Bureau service supports C.P.R.C.s and keepers in Wales and manages data submitted to EIDCymru, for and on behalf of Welsh Government.

EIDCymru provides a robust traceability system to enable a quick and effective response in any disease outbreak. It also provides the opportunity for keepers to use the increased level of traceability to develop their business processes. EIDCymru is a wholly owned subsidiary of Hybu Cig Cymru – Meat Promotion Wales (HCC), the strategic body responsible for the development, promotion and marketing of Welsh red meat.

The EIDCymru service is delivered by a team of Bureau Operators and Seasonal Administrators working under the supervision of Bureau Supervisors who report to the Bureau Leader.

Post Overview:
The role will report to the Bureau Leader under the day to day supervision of the Bureau Supervisors. The post holder will be responsible for providing technical helpline support to keepers and C.P.R.C.s and inputting paper-based information to EIDCymru.

Principal accountabilities, responsibilities and activities:
• Provide technical helpline support for keepers, C.P.R.C.s, software vendors and Trading Standards, and other organisation(s) to enable the effective transfer of data to EIDCymru.
• Support the Bureau Supervisors and Leader with Bureau tasks as required.
• Monitor reports and submissions to EIDCymru.
• Track any incorrect movement information and work with relevant individuals and other organisation(s) to resolve issues.
• Log and respond to telephone calls and enquiries.
• Accurately input data from movement records onto EIDCymru within required timescales, including data checking.
• File and store paper-based records.
• Encourage and facilitate the use of EIDCymru.
• Provide a high level of customer care and technical support to the agricultural community in Wales.
Knowledge, Skills and Experience:
• Good standard of education (minimum of 5 G.C.S.E.’s [or equivalent] to include Mathematics and English).
• Excellent computer skills.
• Experience of using databases and inputting data.
• Methodical with meticulous attention to detail with an ability to check / identify issues or mismatches of information.
• Positive approach to customer care and excellent telephone manner. Must be able to deal with enquiries effectively and politely.
• Good interpersonal skills and the ability to work as a member of a small team.
• Ability to work without supervision and to be able to prioritise workloads.
• Agricultural background / practical knowledge of livestock movements.
• Ability to speak Welsh.

Click apply below for further information and to submit a copy of your application

Proffil Swydd: Gweithredwr Biwro
Trosolwg o’r Sefydliad:
Mae EIDCymru yn rheoli data a ddarparwyd gan Ganolfannau Cofnodi Canolog (C.P.R.C) a cheidwaid defaid, ceirw a geifr. Mae'r gwasanaeth Biwro yn cefnogi C.P.R.C.s a cheidwaid yng Nghymru ac yn rheoli data a gyflwynir i EIDCymru am, ac ar ran, Llywodraeth Cymru.
Mae EID Cymru yn darparu system olrhain fodern a chadarn i alluogi ymateb cyflym ac effeithiol mewn unrhyw achos o glefyd. Mae hefyd yn darparu cyfle i geidwaid ddefnyddio'r lefel gynyddol o olrhain i ddatblygu eu prosesau busnes. Mae EID Cymru yn is-gwmni sydd ym mherchnogaeth lwyr Hybu Cig Cymru (HCC), sef y corff strategol sy'n gyfrifol am ddatblygu, hyrwyddo a marchnata cig coch Cymru.
Cyflenwir gwasanaeth EIDCymru gan dîm o Weithredwyr Biwro a Gweinyddwyr Biwro Tymhorol sy'n gweithio dan oruchwyliaeth Goruchwylwyr Biwro sy'n adrodd i’r Arweinydd Biwro.
Trosolwg o’r Swydd:
Bydd y rôl yn adrodd i'r Arweinydd Biwro dan oruchwyliaeth o ddydd i ddydd y Goruchwylwyr Biwro. Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am ddarparu cefnogaeth llinell gymorth technegol i geidwaid a C.P.R.C.s gan fewnbynnu gwybodaeth ar bapur i EIDCymru.
Prif atebolrwydd, cyfrifoldebau a gweithgareddau:
• Darparu cymorth llinell gymorth dechnegol ar gyfer ceidwaid, C.P.R.C.s, gwerthwyr meddalwedd a Safonau Masnach, a sefydliad(au) eraill i alluogi trosglwyddo data yn effeithiol i EIDCymru.
• Cefnogi Goruchwylwyr Biwro ac Arweinydd gyda thasgau Biwro yn ôl y gofyn.
• Monitro adroddiadau a chyflwyniadau i EIDCymru.
• Olrhain unrhyw wybodaeth symud anghywir a gweithio gydag unigolion a sefydliad(au) perthnasol eraill i ddatrys problemau.
• Cofnodi ac ymateb i alwadau ffôn ac ymholiadau.
• Mewnbynnu data yn gywir o gofnodion symud i EIDCymru o fewn y terfynau amser gofynnol, gan gynnwys gwirio data.
• Ffeilio a storio cofnodion papur.
• Annog a hwyluso’r defnydd o EIDCymru.
• Darparu lefel uchel o ofal cwsmer a chymorth technegol i'r gymuned amaethyddol yng Nghymru.
Gwybodaeth, Sgiliau a Phrofiad:
• Addysg o safon dda (o leiaf 5 TGAU [neu gyfatebol] i gynnwys Mathemateg a Saesneg).
• Sgiliau cyfrifiadurol ardderchog.
• Profiad o ddefnyddio cronfeydd data a mewnbynnu data.
• Bod yn drefnus gan roi sylw manwl i fanylion a'r gallu i wirio / nodi materion neu ddiffyg cyfatebiaeth.
• Agwedd gadarnhaol at ofal cwsmer a dull rhagorol dros y ffôn. Rhaid gallu ymdrin ag ymholiadau yn effeithiol, yn gywir ac yn gwrtais.
• Sgiliau rhyngbersonol da a'r gallu i weithio fel aelod o dîm bach.
• Y gallu i weithio heb oruchwyliaeth a gallu i flaenoriaethu llwyth gwaith.
• Cefndir amaethyddol / gwybodaeth ymarferol am symudiadau da byw.
• Y gallu i siarad Cymraeg..